Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng

Được đăng lên bởi Tran Ngoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng

LỜI NÓI ĐẦU
Vật lý đại cương là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng là
những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật liệu . . .
Bằng thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng được “Ngân
hàng câu hỏi Vật lí 2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá
kết quả học tập của sinh viên.
Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2 gồm hai phần:
-Phần thứ nhất: Cấu trúc đề thi học phần
-Phần thứ hai: Ngân hàng câu hỏi
Các câu hỏi được chúng tôi biên soạn sát với nội dung chương trình đào
tạo tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng, mỗi câu có độ khó
tương đương nhau. Dựa vào ngân hàng câu hỏi này giáo viên có thể lựa chọn
các câu hỏi để đánh giá kiểm tra mức độ nhận biết của sinh viên, đồng thời làm
cơ sở để hướng dẫn sinh viên ôn tập.
Chúng tôi hy vọng sự ra đời “Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2” làm việc đánh
giá kết quả học tập của sinh viên được khách quan hơn, giảng viên bớt phần
nặng nhọc trong việc biên soạn đề thi đồng thời sinh viên xác định được rõ nội
dung trọng tâm trong quá trình học tập. Đây là lần đầu biên soạn không tránh
khỏi những thiếu sót rất mang bạn đọc góp ý. Thư góp ý xin gửi về hòm thư:
nguyendinhvu@cic.edu.vn
Người biên soạn
NGUYỄN ĐÌNH VỤ

Trang1

Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng

PHẦN I: CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC PHẦN
1.Hình thức của đề thi và thời gian làm bài.
-Hình thức: Đề thi học phần dược ra dưới hình thức tự luận vì vậy yêu cầu
đối với sinh viên là phải nắm được các kỹ năng giải toán của từng chương, từng
phần kiến thức, hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích được
một số hiện tượng vật lý đặc trưng.
-Thời gian làm bài là 60 phút không kể thời gian phát đề.
2.Số lượng câu hỏi và sự phân bổ kiến thức trong đề thi.
-Số lượng câu hỏi trong đề thi là 3 câu được chia theo thang điểm như
sau: Câu 1 ( 3 điểm ); Câu 2 ( 3 điểm ); Câu 3; ( 4 điểm ).
-Sự phân bổ kiến thức của đề thi:
+Câu 1 là câu lí thuyết: thường ra về sự hiểu biết một hiện tượng,
một khái niệm hay một định luật.
+Câu 2 là một câu bài tập có độ khó vừa phải
+Câu 3 là một bài tập yêu cầu sinh viên phải biết phân tích hiện
tượng và vận dụng các kiến thức có liên quan để giải.

Trang2

Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng

PHẦN II: NGÂN HÀNG CÂU HỎI
I.CÂU HỎI LÝ THUYẾT
1. Tìm điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa. Xác định vị trí các vân gia...
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng
LỜI NÓI ĐẦU
Vật đại cương môn học nhiều ứng dụng trong thực tế cũng
những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật liệu . . .
Bằng thực tiễn kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng được “Ngân
hàng câu hỏi Vật2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học kiểm tra đánh giá
kết quả học tập của sinh viên.
Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2 gồm hai phần:
-Phần thứ nhất: Cấu trúc đề thi học phần
-Phần thứ hai: Ngân hàng câu hỏi
Các câu hỏi đưc chúng tôi biên soạn sát với nội dung chương trình đào
tạo tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp y dựng, mỗi câu độ khó
tương đương nhau. Dựa vào ngân hàng câu hỏi này giáo viên thể lựa chọn
các câu hỏi để đánh giá kiểm tra mức độ nhận biết của sinh viên, đồng thời làm
cơ sở để hướng dẫn sinh viên ôn tập.
Chúng tôi hy vọng sự ra đời “Ngân hàng câu hỏi Vật 2” làm việc đánh
giá kết quả học tập của sinh viên được khách quan hơn, giảng viên bớt phần
nặng nhọc trong việc biên soạn đề thi đồng thời sinh viên xác định được rõ nội
dung trọng tâm trong quá trình học tập. Đây là lần đầu biên soạn không tránh
khỏi những thiếu sót rất mang bạn đọc góp ý. T góp ý xin gửi về hòm thư:
nguyendinhvu@cic.edu.vn
Người biên soạn
NGUYỄN ĐÌNH VỤ
Trang1
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng - Người đăng: Tran Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng 9 10 297