Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết số 29NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi lehuubang134119
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------Số: 29-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP
QUỐC TẾ" ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG
QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT.
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
A - Tình hình và nguyên nhân
1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng,
Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những
thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ
mầm non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ
rệt và từng bước hiện đại hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở
giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến
bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất
lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý. Chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt
mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; hệ
thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục
và đào tạo chung của toàn xã hội. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước
chuyển biến nhất định.
Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào
năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho
người lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân
tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong
giáo dục và đào tạo.
Những thành tựu và kết quả nói trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học
của dân tộc; sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân, của mỗi gia đình và toàn xã hội; sự tận tụy của đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sự ổn định về chính trị cùng với những thành tựu
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu,
nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. ...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP
QUỐC TẾ" ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG
QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT.
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
A - Tình hình và nguyên nhân
1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII các chủ trương của Đảng,
Nhà nước về định hướng chiến lưc phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công
nghiệp a, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những
thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ
mầm non đến đại học. sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện
rệt từng bước hiện đại hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất
giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng giáo dụcđào tạo có tiến
bộ. Đội ngũ nhà giáocán bộ quản lý giáo dục phát triển cvề số lượng và chất
lượng, với cấu ngày càng hợp lý. Chi ngân sách cho giáo dục đào tạo đạt
mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước. hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; hệ
thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục
đào tạo chung của toàn hội. Công tác quản giáo dục và đào tạo có bước
chuyển biến nhất định.
Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào
năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ svào năm 2010; đang tiến tới phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng c nâng cao kết quả a chữ cho
người lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân
tộc thiểu số các đối tượng chính sách; bản bảo đảm bình đẳng giới trong
giáo dục và đào tạo.
Những thành tựu và kết quả nói trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học
của dân tộc; sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các
Nghị quyết số 29NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết số 29NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Người đăng: lehuubang134119
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghị quyết số 29NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 9 10 796