Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

--------o0o--------

ĐỂ TÀI
NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU
CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ
KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM
Mã số:

98-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài:
Cộng tác viên:

TS. Vũ Tuấn Lâm
ThS. Nguyễn Vĩnh Nam
ThS. Vũ Hoàng Sơn
Ths. Trần Thị Thuỷ Bình
KS.Phạm Hồng Nhung

Hà nội 12 – 2006

Đề tài: 98-06-KHKT-RD

1

Chương I: Xu hướng và tình hình triển khai dịch vụ Ethernet

M ục lục
Mở đầu....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................iv
Chữ viết tắt.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................vi
Mục lục.........................................................................................................................2
Mở đầu.......................................................................................................................10
Thuật ngữ viết tắt......................................................................................................11
TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ
ETHERNET TRÊN THẾ GIỚI.............................................................................................1
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ DỊCH VỤ ETHERNET.....................1

1.1 Tổng quan mạng quang Ethernet.......................................................................1
1.1.1 Các đặc tính của E-MAN...........................................................................2
1.1.2 Cấu trúc mạng E-MAN..............................................................................2
1.1.3. Xu hướng phát triển công nghệ mạng .....................................................3
a. SONET/SDH-NG .......................................................................................4
b. Ethernet/Gigabit Ethernet............................................................................4
c. RPR.............................................................................................................5
d. WDM.................
Ch ngươ I: Xu h ng và tình hình tri n khai d ch v Ethernetướ
B B U CHÍNH VI N THÔNG Ư
H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG Ư
--------o0o--------
Đ I
NGHIÊN C U CÁC TIÊU CHU N C A CÁC T CH C TIÊU
CHU N TRÊN TH GI I V D CH V ETHERNET
KHUY N NGH ÁP D NG VI T NAM
Mã s : 98-06-KHKT-RD
Ch trì đ tài: TS. Vũ Tu n Lâm
C ng tác viên:
ThS. Nguy n Vĩnh Nam
ThS. Vũ Hoàng S nơ
Ths. Tr n Th Thu nh
KS.Ph m H ng Nhung
Hà n i 12 – 2006
Đ tài: 98-06-KHKT-RD
1
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT 9 10 556