Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC: THIỀN TRONG KINH VĂN NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC
ĐỀ TÀI: “THIỀN TRONG KINH VĂN
NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO”

THIỀN TRONG KINH VĂN NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO
HOÀNG THỊ THƠ (*)
Trong bài viết này, tác giả trình bày nội dung và ý nghĩa của Thiền Phật giáo
trong một số tác phẩm tiêu biểu của Phật giáo. Qua đó, một mặt, tác giả
khẳng định sự hiện diện của Thiền trong kinh điển Phật giáo; mặt khác, tác
giả chỉ ra sự khác biệt giữa Thiền Phật giáo và Thiền trong Yoga của
Bàlamôn giáo. Cuối cùng, tác giả khẳng định giá trị lịch sử cũng như giá trị
hiện đại của Thiền.
Từ góc độ lịch sử tư tưởng, bài viết này cố gắng làm rõ rằng, ngay trong kinh
điển Phật giáo Nguyên thuỷ đã có tư tưởng Thiền, đó chính là tư tưởng và
phương pháp tu tập của Đức Phật trên con đường Người tìm đạo. Thiền là
một sản phẩm độc đáo của tư duy lý luận tổng hợp của triết học - tôn giáo
không tách rời thực tiễn tu tập và đạo đức truyền thống Ấn Độ mà Đức Phật
đã kế thừa một cách có chọn lọc từ truyền thống Bàlamôn giáo. Thiền luôn là
cơ sở lý luận và thực hành tu tập để triển khai tinh thần triết học tôn giáo từ
Phật giáo Nguyên thuỷ cho tới Thiền tông Trung Quốc, đồng thời luôn trong
khuynh hướng hiện đại hóa của Đại thừa Phật giáo.
1. Siddhartha Gautama và nguồn gốc của Thiền Phật giáo Nguyên thuỷ
Kinh Phật, cả Đại thừa và Tiểu thừa, đều ghi nhận rằng, Đức Phật Thích Ca
(khoảng 477 - 397 TCN.)(1), tên là Siddhartha Gautama, pháp danh là
Buddha) lúc khởi đầu sự nghiệp tu tập đã theo học Yoga của hai đạo sĩ
Bàlamôn là Kalama và Udraka Ramaputra(2). Nhiều sử liệu cũng cho biết
rằng, đương thời, Đức Phật thực hành Yoga để tìm kiếm khả năng điều thân
và điều tâm bằng luyện khí, đó là một kỹ năng tu luyện phổ biến của hầu hết
các tôn giáo Ấn Độ. Bản thân Đức Phật cũng thực hiện phép tu Yoga một
cách nghiêm ngặt trong quá trình giác ngộ. Cuộc đời tìm đạo, đắc đạo và
truyền đạo của Đức Phật luôn gắn liền với hình ảnh và tinh thần tu luyện điển

hình của Phật giáo là “Thiền”. Thực ra “Thiền” (Dhyana) là một khái niệm,
một phép tu quan trọng trong các phép tu luyện của Yoga và nó đã được Đức
Phật chọn làm phương pháp đặc trưng tu dưỡng thân - tâm của riêng Phật giáo.
Sự lựa chọn “Thiền” của Đức Phật phản ánh sự kế thừa có lựa chọn truyền
thống tu dưỡng tâm linh của Ấn Độ cổ theo khuynh hướng coi trọng trí tuệ,
đặc biệt là trí tuệ hướng nội. Bởi vì, Thiền của Phật giáo chú trọng mục đích
giác ngộ (ngộ) và không hoàn toàn giống Yoga lấy rèn luyện công năng siêu
phàm làm trọng. Do vậy, Thiền (Dhyana) của Phật giáo có một nội hàm riê...
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC
ĐỀ TÀI: “THIN TRONG KINH VĂN
NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC: THIỀN TRONG KINH VĂN NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC: THIỀN TRONG KINH VĂN NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC: THIỀN TRONG KINH VĂN NGUYÊN THUỶ CỦA PHẬT GIÁO 9 10 911