Ktl-icon-tai-lieu

NGOẠI CƠ SỞ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOAÛI CÅ SÅÍ
161. Trong khaïm buûng ngoaûi khoa, yãúu täú naìo sau âáy
âoïng vai troì chuí âaûo:
A. Khaïm lám saìng
B. Siãu ám
C. Xeït nghiãûm sinh hoïa-huyãút hoüc
D. Chuûp càõt låïp
E. Táút caí âãöu sai
162. Sæû chênh xaïc trong cháøn âoaïn buûng ngoaûi khoa
bë haûn chãú laì do phuû thuäüc nhiãöu vaìo:
A. Trçnh âäü cuía tháöy thuäúc
B. Kinh nghiãûm cuía tháöy thuäúc
C. Xeït nghiãûm sinh hoïa-huyãút hoüc
D. Phæång tiãûn cháøn âoaïn hçnh aính
E. A vaì B âuïng
163. Phán chia vuìng buûng dæûa vaìo 4 âæåìng tháøng,
trong âoï 2 âæåìng thàóng ngang laì:
A. Âæåìng âi qua âáöu træåïc cuía 2 xæång sæåìn 10
B. Âæåìng näúi 2 gai cháûu træåïc trãn
C. Âæåìng ngang âi qua räún
D. A vaì B âuïng
E. A vaì C âuïng
164. Trong khaïm buûng ngoaûi khoa, khai thaïc triãûu
chæïng âau buûng cáön chuï yï caïc tênh cháút:
Hoaìn caính xuáút hiãûn
Liãn quan våïi chãú âäü àn, mäüt säú loaûi thuäúc, thåìi
tiãút.. ..
Diãùn biãún cuía âau
A vaì C âuïng
A, B vaì C âuïng
165. Trong thuíng äø loeït daû daìy-taï traìng, âau buûng coï
tênh cháút:
A. Âäüt ngäüt
B. Ám è keïo daìi
C. Dæî däüi

D. Tæìng cån
E. A vaì C âuïng
166. Trong tàõc ruäüt cå hoüc, âau buûng coï tênh cháút:
A. Ám è keïo daìi
B. Giaím âau khi trung tiãûn âæåüc
C. Tæìng cån
D. Âau liãn tuûc
E. B vaì C âuïng
167. Hoíi bãûnh khi khaïm buûng ngoaûi khoa cáön khai
thaïc thãm caïc triãûu chæïng:
A. Nän mæía
B. Räúi loaûn trung-âaûi tiãûn
C. Säút
D. Hoaìn caính xuáút hiãûn
E. Táút caí âãöu âuïng
168. Khaïm buûng ngoaûi khoa cáön phaíi:
A. Duìng caí loìng baìn tay
B. Traïnh âäüt ngäüt
C. Khaïm tæì vë trê âau âãún vë trê khäng âau
D. A, B vaì C âuïng
E. A vaì B âuïng
169. Nghe trong khaïm buûng ngoaûi khoa nhàòm muûc
âêch tçm:
A. Ám ruäüt tàng
B. Ám ruäüt giaím hay máút
C. Dëch tæû do di chuyãøn
D. A vaì B âuïng
E. A vaì C âuïng
170. Nhçn trong khaïm buûng ngoaûi khoa âãø tçm:
A. Soïng nhu âäüng báút thæåìng trãn thaình buûng
B. Khäúi gäö báút thæåìng trãn thaình buûng
C. Thay âäøi vãö sæû di âäüng cuía thaình buûng theo
nhëp thåí
D. Caïc vãút xáy saït trãn thaình buûng
E. Táút caí âãöu âuïng
171. Phaït hiãûn dëch tæû do trong äø phuïc maûc khi

khaïm buûng dæûa vaìo:
A. Nhçn tháúy buûng låïn
B. Nghe coï dáúu hiãûu ‘’soïng väù’’
C. Goî âuûc vuìng tháúp
D. Coï triãûu chæïng ‘cuûc âaï näøi ‘’
E. C vaì D âuïng@
172. Dáúu hiãûu ‘’phaín æïng thaình buûng ‘’ thæåìng gàûp
trong:
A. Viãm phuïc maûc
B. Viãm ruäüt thæìa
C. Viãm âaûi traìng
D. A vaì B âuïng@
E. A, B vaì C âuïng
173. Dáúu hiãûu ''co cæïng thaình buûng'' gàûp roî nháút
trong:
...
NGOAÛI CÅ SÅÍ
161. Trong khaïm buûng ngoaûi khoa, yãúu täú naìo sau âáy
âoïng vai troì chuí âaûo:
A. Khaïm lám saìng
B. Siãu ám
C. Xeït nghiãûm sinh hoïa-huyãút hoüc
D. Chuûp càõt låïp
E. Táút caí âãöu sai
162. Sæû chênh xaïc trong cháøn âoaïn buûng ngoaûi khoa
bë haûn chãú laì do phuû thuäüc nhiãöu vaìo:
A. Trçnh âäü cuía tháöy thuäúc
B. Kinh nghiãûm cuía tháöy thuäúc
C. Xeït nghiãûm sinh hoïa-huyãút hoüc
D. Phæång tiãûn cháøn âoaïn hçnh aính
E. A vaì B âuïng
163. Phán chia vuìng buûng dæûa vaìo 4 âæåìng tháøng,
trong âoï 2 âæåìng thàóng ngang laì:
A. Âæåìng âi qua âáöu træåïc cuía 2 xæång sæåìn 10
B. Âæåìng näúi 2 gai cháûu træåïc trãn
C. Âæåìng ngang âi qua räún
D. A vaì B âuïng
E. A vaì C âuïng
164. Trong khaïm buûng ngoaûi khoa, khai thaïc triãûu
chæïng âau buûng cáön chuï yï caïc tênh cháút:
Hoaìn caính xuáút hiãûn
Liãn quan våïi chãú âäü àn, mäüt säú loaûi thuäúc, thåìi
tiãút.. ..
Diãùn biãún cuía âau
A vaì C âuïng
A, B vaì C âuïng
165. Trong thuíng äø loeït daû daìy-taï traìng, âau buûng coï
tênh cháút:
A. Âäüt ngäüt
B. Ám è keïo daìi
C. Dæî däüi
NGOẠI CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGOẠI CƠ SỞ - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NGOẠI CƠ SỞ 9 10 461