Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Mảng

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 11

Mảng

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:








Hiểu được các phần tử của mảng và các chỉ số mảng
Khai báo một mảng
Hiểu cách quản lý mảng trong C
Hiểu một mảng được khởi tạo như thế nào
Hiểu mảng chuỗi/ ký tự
Hiểu mảng hai chiều
Hiểu cách khởi tạo mảng nhiều chiều.

Giới thiệu:
Có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi lưu trữ một tập hợp các phần tử dữ liệu giống nhau trong các biến
khác nhau. Ví dụ, điểm cho tất cả 11 cầu thủ của một đội bóng đá phải được ghi nhận trong một trận
đấu. Sự lưu trữ điểm của mỗi cầu thủ trong các biến có tên khác nhau thì chắc chắn phiền hà hơn dùng
một biến chung cho chúng. Với mảng mọi việc sẽ được thực hiện đơn giản hơn. Một mảng là một tập
hợp các phần tử dữ liệu có cùng kiểu. Mỗi phần tử được lưu trữ ở các vị trí kế tiếp nhau trong bộ nhớ
chính. Những phần tử này được gọi là phần tử mảng.
11.1 Các phần tử mảng và các chỉ mục:
Mỗi phần tử của mảng được định danh bằng một chỉ mục hoặc chỉ số gán cho nó. Chiều của mảng
được xác định bằng số chỉ số cần thiết để định danh duy nhất mỗi phần tử. Một chỉ số là một số
nguyên dương được bao bằng dấu ngoặc vuông [ ] đặt ngay sau tên mảng, không có khoảng trắng ở
giữa. Một chỉ số chứa các giá trị nguyên bắt đầu bằng 0. Vì vậy, một mảng player với 11 phần tử
được biểu diễn như sau:
player[0], player[1], player[2], ... , player[10].
Như đã thấy, phần tử mảng bắt đầu với player[0], và vì vậy phần tử cuối cùng là player[10] không
phải là player[11]. Điều này là do bởi trong C, chỉ số mảng bắt đầu từ 0; do đó trong mảng N phần tử,
phần tử cuối cùng có chỉ số là N-1. Phạm vi cho phép của các giá trị chỉ số được gọi là miền giới hạn
của chỉ số mảng, giới hạn dưới và giới hạn trên. Một chỉ số mảng hợp lệ phải có một giá trị nguyên
nằm trong niềm giới hạn. Thuật ngữ hợp lệ được sử dụng cho một nguyên nhân rất đặc trưng. Trong
C, nếu người dùng cố gắng truy xuất một phần tử nằm ngoài dãy chỉ số hợp lệ (như player[11] trong ví
dụ trên của mảng), trình biên dịch C sẽ không phát sinh ra lỗi. Tuy nhiên, có thể nó truy xuất một giá
trị nào đó dẫn đến kết quả không đoán được. Cũng có nguy cơ viết chồng lên dữ liệu hoặc mã lệnh
chương trình. Vì vậy, người lập trình phải đảm bảo rằng tất cả các chỉ số là nằm trong miền giới hạn
hợp lệ.
 Khai báo một mảng:
Một mảng có một vài đặc tính riêng biệt và phải được khai báo khi sử dụng chúng. Những đặc tính
này bao gồm:
 Lớp lưu trữ
 Kiểu dữ liệu của các phần tử mảng.
 Tên mảng – xác định vị trí phần tử đầu tiên của mảng.
 Kích thước mảng...
Bài 11 Mảng
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Hiểu được các phần tử của mảng và các chỉ số mảng
Khai báo một mảng
Hiểu cách quản lý mảng trong C
Hiểu một mảng được khởi tạo như thế nào
Hiểu mảng chuỗi/ ký tự
Hiểu mảng hai chiều
Hiểu cách khởi tạo mảng nhiều chiều.
Giới thiệu:
thể bạn sẽ gặp khó khăn khi lưu trữ một tập hợp các phần tử dữ liệu giống nhau trong c biến
khác nhau. dụ, điểm cho tất cả 11 cầu thủ của một đội bóng đá phải được ghi nhận trong một trận
đấu. Sự lưu trữ điểm của mỗi cầu thủ trong các biến có tên khác nhau thì chắc chắn phiền hà hơn dùng
một biến chung cho chúng. Với mảng mọi việc sẽ được thực hin đơn giản hơn. Một mảng là một tập
hợp các phần tử dữ liệu có cùng kiểu. Mi phần tử được lưu trữ ở các vị trí kế tiếp nhau trong bộ nhớ
chính. Những phần tử này được gọi là phần tử mảng.
11.1 Các phần tử mảng và các chỉ mục:
Mỗi phần tử của mảng được định danh bằng một chỉ mục hoặc chỉ số gán cho nó. Chiều của mảng
được xác định bằng số chỉ số cần thiết để định danh duy nhất mỗi phần tử. Một ch số một số
nguyên dương được bao bằng dấu ngoặc vuông [ ] đặt ngay sau tên mảng, không khoảng trắng
giữa. Một chỉ số chứa các giá trị nguyên bắt đầu bằng 0. vậy, một mảng player với 11 phần tử
được biểu diễn như sau:
player[0], player[1], player[2], ... , player[10].
Như đã thấy, phần tử mảng bắt đầu với player[0], vậy phần tử cuối cùng player[10] không
phải là player[11]. Điều này là do bởi trong C, chỉ số mảng bắt đầu từ 0; do đó trong mảng N phần tử,
phần tử cuối cùng có chỉ sốN-1. Phạm vi cho phép của các giá trị chỉ số được gọi là miền giới hạn
của chỉ số mảng, giới hạn dưới giới hạn trên. Một chỉ số mảng hợp lệ phải một giá trị nguyên
nằm trong niềm giới hạn. Thuật ngữ hợp lệ được sử dụng cho một nguyên nhân rất đặc trưng. Trong
C, nếu người dùng cố gắng truy xuất một phần tử nằm ngoài dãy chỉ số hợp lệ (như player[11] trong ví
dụ trên của mảng), trình biên dịch C sẽ không phát sinh ra lỗi. Tuy nhiên,thể nó truy xuất một giá
trị nào đó dẫn đến kết quả không đoán được. Cũng nguy viết chồng lên dữ liệu hoặc lệnh
chương trình. vậy, người lập trình phải đảm bảo rằng tất cả các ch số nằm trong miền giới hạn
hợp lệ.
Khai báo một mảng:
Một mảng một vài đặc tính riêng biệt phải được khai báo khi sử dụng chúng. Những đặc tính
này bao gồm:
Lớp lưu trữ
Kiểu dữ liệu của các phần tử mảng.
Tên mảng – xác định vị trí phần tử đầu tiên của mảng.
Kích thước mảng - một hằng số có giá trị nguyên dương.
Mảng 1
Ngôn ngữ C: Mảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Mảng - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Mảng 9 10 613