Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Nhập và Xuất trong C

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 7180 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 6

Nhập và Xuất trong C

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Hiểu các hàm nhập xuất có định dạng scanf() và printf()
 Sử dụng các hàm nhập xuất ký tự getchar() và putchar().
Giới thiệu
Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, việc nhập giá trị cho các biến và in chúng ra sau khi xử lý có thể
được làm theo hai cách:
1. Thông qua phương tiện nhập/xuất chuẩn (I / O).
2. Thông qua những tập tin.
Trong phần này ta sẽ nói về chức năng nhập và xuất cơ bản. Nhập và xuất (I/O) luôn là các thành phần
quan trọng của bất kỳ chương trình nào. Ðể tạo tính hữu ích, chương trình của bạn cần có khả năng
nhập dữ liệu vào và hiển thị lại những kết quả của nó.
Trong C, thư viện chuẩn cung cấp những thủ tục cho việc nhập và xuất. Thư viện chuẩn có những hàm
quản lý các thao tác nhập/xuất cũng như các thao tác trên ký tự và chuỗi. Trong bài học này, tất cả
những hàm nhập dùng để đọc dữ liệu vào từ thiết bị nhập chuẩn và tất cả những hàm xuất dùng để viết
kết quả ra thiết bị xuất chuẩn. Thiết bị nhập chuẩn thông thường là bàn phím. Thiết bị xuất chuẩn
thông thường là màn hình (console). Nhập và xuất ra có thể được định hướng đến tập tin hay từ tập tin
thay vì thiết bị chuẩn. Những tập tin có thể được lưu trên đĩa hay trên bất cứ thiết bị lưu trữ nào khác.
Dữ liệu đầu ra cũng có thể được gửi đến máy in.
6.1 Tập tin tiêu đề <stdio.h>
Trong các ví dụ trước, ta đã từng viết dòng mã sau:
#include <stdio.h>
Ðây là lệnh tiền xử lý (preprocessor command). Trong C chuẩn, ký hiệu # nên đặt tại cột đầu
tiên. stdio.h là một tập tin và được gọi là tập tin tiêu đề ( header). Nó chứa các macro cho nhiều
hàm nhập và xuất được dùng trong C. Hàm printf(), scanf(), putchar() và getchar() được thiết kế theo
cách gọi các macro trong tập tin stdio.h để thực thi các công việc tương ứng.
6.2

Nhập và xuất trong C (Input and Output)

Thư viện chuẩn trong C cung cấp hai hàm để thực hiện các yêu cầu nhập và xuất có định dạng. Chúng
là:
• printf() – Hàm xuất có định dạng.
• scanf() – Hàm nhập có định dạng.
Những hàm này gọi là những hàm được định dạng vì chúng có thể đọc và in dữ liệu ra theo các định
dạng khác nhau được điều khiển bởi người dùng. Bộ định dạng qui định dạng thức mà theo đó giá
trị của biến sẽ được nhập vào và in ra.

Nhập và Xuất trong C

71

6.2.1 printf()
Chúng ta đã quen thuộc với hàm này qua các phần trước. Ở đây, chúng ta sẽ xem chúng chi tiết hơn.
Hàm printf() được dùng để hiển thị dữ liệu trên thiết bị xuất chuẩn – console (màn hình). Dạng mẫu
chung của hàm này như sau:
...
Bài 6 Nhập và Xuất trong C
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Hiểu các hàm nhập xuất có định dạng scanf() và printf()
Sử dụng các hàm nhập xuất ký tự getchar() và putchar().
Giới thiệu
Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, việc nhập giá trị cho các biến và in chúng ra sau khi xử lý có thể
được làm theo hai cách:
1. Thông qua phương tiện nhập/xuất chuẩn (I / O).
2. Thông qua những tập tin.
Trong phần này ta sẽ nói về chức năng nhập và xuất cơ bản. Nhập và xuất (I/O) luôn là các thành phần
quan trọng của bất kỳ chương trình nào. Ðể tạo tính hữu ích, chương trình của bạn cần khả năng
nhập dữ liệu vào và hiển thị lại những kết quả của nó.
Trong C, thư viện chuẩn cung cấp những thủ tục cho việc nhập và xuất. Thư viện chuẩn có những hàm
quản các thao tác nhập/xuất cũng như các thao tác trên tự chuỗi. Trong bài học này, tất cả
những hàm nhập dùng để đọc dữ liệu vào từ thiết bị nhập chuẩn và tất cả những hàm xuất dùng để viết
kết quả ra thiết bị xuất chuẩn. Thiết bị nhập chuẩn thông thường bàn phím. Thiết bị xuất chuẩn
thông thường là màn hình (console). Nhập và xuất ra có thể được định hướng đến tập tin hay từ tập tin
thay thiết bị chuẩn. Những tập tin thể được lưu trên đĩa hay trên bất cứ thiết bị lưu trữ nào khác.
Dữ liệu đầu ra cũng có thể được gửi đến máy in.
6.1 Tập tin tiêu đề <stdio.h>
Trong các ví dụ trước, ta đã từng viết dòng mã sau:
#include <stdio.h>
Ðây lệnh tiền xử (preprocessor command). Trong C chuẩn, hiệu # nên đặt tại cột đầu
tiên. stdio.h là một tập tin được gọi tập tin tiêu đề (header). chứa các macro cho nhiều
hàm nhập xuất được dùng trong C. Hàm printf(), scanf(), putchar() getchar() được thiết kế theo
cách gọi các macro trong tập tin stdio.h để thực thi các công việc tương ứng.
6.2 Nhập và xuất trong C (Input and Output)
Thư viện chuẩn trong C cung cấp hai hàm để thực hiện các yêu cầu nhập và xuất có định dạng. Chúng
là:
printf() Hàm xuất có định dạng.
scanf()Hàm nhập có định dạng.
Những hàm này gọi những hàm được định dạng chúng thể đọc in dữ liệu ra theo các định
dạng khác nhau được điều khiển bởi người dùng. Bộ định dạng qui định dạng thức mà theo đó giá
trị của biến sẽ được nhập vào và in ra.
Nhập và Xuất trong C 71
Ngôn ngữ C: Nhập và Xuất trong C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Nhập và Xuất trong C - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Nhập và Xuất trong C 9 10 801