Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5

Toán tử và Biểu thức

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:


Sử dụng được các toán tử số học, so sánh và luận lý



Chuyển đổi các kiểu dữ liệu



Nắm được thứ tự ưu tiên giữa các toán tử.

Các bước trong chương này đã được nghiên cứu kỹ và giải thích chi tiết để chúng ta có thể hiểu rõ và
áp dụng chúng một cách hoàn chỉnh.Ta hãy theo các bước cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
Ví dụ 1:
Trong chương này, ta sẽ viết một chương trình tính toán tiền lãi đơn giản (lãi thuần chưa tính tiền vốn
vào) khi ta vay tiền.
Công thức để tính toán là p * n * r /100. Ở đây ‘p’ có nghĩa là tiền vốn, ‘n’ là số năm và ‘r’ có nghĩa
là tỉ lệ lãi suất.
Chương trình khai báo ba biến số thực ‘float’ có tên là p, n và r. Chú ý rằng, các biến được khai báo
trên cùng một dòng mã thì ta dùng dấu phẩy (,) để phân chia chúng với nhau. Mỗi biến trên được gán
một giá trị.
Xét dòng mã sau:
printf(“\nAmount is: %f”, p*n*r/100);
Trong printf() ở trên, chúng ta đã dùng ‘%f’ để hiển thị giá trị của biến kiểu float (số thực), giá trị biến
này là p*n*r/100, công thức dùng tính lãi đơn giản được đưa vào trong printf(). Đó là p, n và r được
nhân với nhau và kết quả được chia cho 100. Như vậy printf() sẽ hiển thị lãi đơn.
Gọi Borland C.
5.1 Tính lãi đơn

1. Tạo ra một tập tin mới.
2. Gõ đoạn mã sau trong ‘Edit window’:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
float p, n, r;
clrscr();
p = 1000;

Toán tử và biểu thức

61

n = 2.5;
r = 10.5;
printf(“\n Amount is: %f”, p*n*r/100);

}

3. Lưu tập tin với tên simple.c.
4. Biên dịch tập tin simple.c.
5. Thực thi chương trình simple.c.
6. Trở về trình soạn thảo.
Kết quả:
The Amount is: 262.500000
5.2 Dùng toán tử số học
Trong phần này ta sẽ viết một chương trình có sử dụng toán tử số học.
Chương trình này khai báo bốn biến số nguyên tên là a, b, c và d. Giá trị sẽ gán cho các biến a, b và c
là:
a = 50, b = 24, c = 68
Xét dòng mã sau:
d = a*b+c/2;
a nhân với b. c chia cho 2. Kết quả của a*b được cộng với thương số của c/2. Giá trị này sẽ gán cho d
qua toán tử (=). Biểu thức được tính như sau:
1.
2.
3.
4.

50 * 24 = 1200
68 / 2 = 34
1200 + 34 = 1234
d = 1234

‘printf( )’ : hiển thị giá trị của biến d.
Xét biểu thức:
d = a*(b+c+(a-c)*b);
Ở đây dấu ngoặc đơn trong cùng có độ ưu tiên cao nhất. Do vậy, (a-c) được tính trước. Sau đó, tính
tới các dấu ngoặc đơn ngoài. Kết quả của (a-c) được nhân cho b bởi vì ‘*’ có độ ưu tiên cao hơn ‘-‘ và
‘+’. Biểu thức được tính như dưới đây:
1.
2.
3.
4.
62

d
d
d
d

=
=
=
=

50 ...
Bài 5 Toán tử và Biểu thức
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng được các toán tử số học, so sánh và luận lý
Chuyển đổi các kiểu dữ liệu
Nắm được thứ tự ưu tiên giữa các toán tử.
Các bước trong chương này đã được nghiên cứu kỹ giải thích chi tiết để chúng ta thể hiểu
áp dụng chúng một cách hoàn chỉnh.Ta hãy theo các bước cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
Ví dụ 1:
Trong chương này, ta sẽ viết một chương trình tính toán tiền lãi đơn giản (lãi thuần chưa tính tiền vốn
vào) khi ta vay tiền.
Công thức để tính toán p * n * r /100. đây pcó nghĩa là tiền vốn, nsố năm vàr’ có nghĩa
là tỉ lệ lãi suất.
Chương trình khai báo ba biến số thực ‘float’ tên p, n r. Chú ý rằng, các biến được khai báo
trên cùng một dòng thì ta dùng dấu phẩy (,) để phân chia chúng với nhau. Mỗi biến trên được gán
một giá trị.
Xét dòng mã sau:
printf(\nAmount is: %f, p*n*r/100);
Trong printf() ở trên, chúng ta đã dùng ‘%f’ để hiển thị giá trị của biến kiểu float (số thực), giá trị biến
này p*n*r/100, công thức dùng tính lãi đơn giản được đưa vào trong printf(). Đó p, n r được
nhân với nhau và kết quả được chia cho 100. Như vậy printf() sẽ hiển thị lãi đơn.
Gọi Borland C.
5.1 Tính lãi đơn
1. Tạo ra một tập tin mới.
2. Gõ đoạn mã sau trong ‘Edit window’:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
float p, n, r;
clrscr();
p = 1000;
Toán tử và biểu thức 61
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức 9 10 891