Ktl-icon-tai-lieu

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THCS

Được đăng lên bởi nguyen-vu-gpi
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PART I - ABBREVIATIONS
(Một số từ viết tắt)
Một số từ viết tắt thường dùng trong sử dụng ngữ pháp tiếng Anh.
Từ viết tắt

Viết đầy đủ

Nghĩa

Từ viết tắt

Viết đầy đủ

Nghĩa

n

noun

danh từ

int

interjection

tán thán từ

V

verb

động từ

S

subject

chủ ngữ

adv

adverb

trạng từ

O

object

tân ngữ

adj

adjective

tính từ

count

countable

conj

conjunction

liên từ

uncount

uncountable

art

article

mạo từ

sing

singular

đếm được
không đếm
được
số ít

pron

pronoun

đại từ

pl

plural

số nhiều

prep

preposition

giới từ

PART II - DEFINITION OF PARTS OF SPEECH
(Định nghĩa về từ loại)
1/- Danh từ (noun): là từ dùng để
# chỉ tên một người:
Hoa, Susan...
# Chỉ tên một con vật:
dog, cat, horse, chicken...
# Chỉ tên một đồ vật:
book, pen, eraser...
# Chỉ một nơi chốn:
Ha Noi, Vietnam, Canada, America
# Chỉ một tính chất:
independence, freedom, happiness
# Chỉ một ý tưởng:
appreciate, gratitude (lòng biết ơn)
# Chỉ một hành động:
movement (sự di chuyển)
2/- Đại từ (Pronoun): là từ dùng để thay thế danh từ
Ex: Hung plays volleyball well. He is a volleyball player.
3/- Tính từ (Adjective): là từ dùng để
# Chỉ định danh từ:
This book. (quyển sách này)
1

# Bổ nghĩa danh từ:

Some students. (một vài học sinh)
a beautiful house. (một ngôi nhà đẹp)
a tall building. (một tòa nhà cao)

4/- Trạng từ (Adverb): là từ dùng để:
# Bổ nghĩa cho động từ:
He runs fast. (anh ấy chạy nhanh)
# Bổ nghĩa cho tính từ:
She is very funny.
# Bổ nghĩa cho trạng từ khác:
They speak English very slowly.
5/- Động từ (Verb): là từ dùng để chỉ:
# Một trạng thái:
Lan is very intelligent.
# Một hành động:
Nam plays table tennis.
6/- Giới từ (Preposition): là từ dùng để chỉ sự liên quan giữa các từ.
Ex: The bus stop behind the car.
He goes with his father.
7/- Mạo từ (Article): là từ dùng để chỉ định danh từ
Ex: A house. (một ngôi nhà)
An eraser. (một cục tẩy)
The moon. (mặt Trăng)
8/- Liên từ (Conjunction): là từ dùng để nối:
# hai từ cùng loại:
Do you have any brothers or sisters?
# hai mệnh đề cùng loại: Hoa is tall but her mother is short.
# mệnh đề chính + mệnh đề phụ: We stayed at home because it rained.
9/- Tán thán từ (Interjection): là từ dùng để diễn tả một cảm giác đột xuất
Ex: Ah!, Oh!, Hey!

2

PART III - BASIC GRAMMAR POINTS
(Các điểm ngữ pháp căn bản)
A. TENSES IN ENGLISH
(Các thì tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh THCS)

THE PRESENT OF THE VERB “TOBE”
Hiện tại của động từ “tobe”
1/- Định nghĩa chung về động từ:
- Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động, trạng thái...
PART I - ABBREVIATIONS
(Một số từ viết tắt)
Một số từ viết tắt thường dùng trong sử dụng ngữ pháp tiếng Anh.
Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa
n noun danh từ int interjection tán thán từ
V verb động từ S subject chủ ngữ
adv adverb trạng từ O object tân ngữ
adj adjective tính từ count countable đếm được
conj conjunction liên từ uncount uncountable
không đếm
được
art article mạo từ sing singular số ít
pron pronoun đại từ pl plural số nhiều
prep preposition giới từ
PART II - DEFINITION OF PARTS OF SPEECH
(Định nghĩa về từ loại)
1/- Danh từ (noun): là từ dùng để
# chỉ tên một người: Hoa, Susan...
# Chỉ tên một con vật: dog, cat, horse, chicken...
# Chỉ tên một đồ vật: book, pen, eraser...
# Chỉ một nơi chốn: Ha Noi, Vietnam, Canada, America
# Chỉ một tính chất: independence, freedom, happiness
# Chỉ một ý tưởng: appreciate, gratitude (lòng biết ơn)
# Chỉ một hành động: movement (sự di chuyển)
2/- Đại từ (Pronoun): là từ dùng để thay thế danh từ
Ex: Hung plays volleyball well. He is a volleyball player.
3/- Tính từ (Adjective): là từ dùng để
# Chỉ định danh từ: This book. (quyển sách này)
1
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THCS - Người đăng: nguyen-vu-gpi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THCS 9 10 889