Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 6

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/6/2014

Chương 6
CÁC NGUYÊN TẮC TỔ HỢP HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN
VÀ THIẾT KẾ MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
I/ NGÔN NGỮ VÀ CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC
II/ CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN CỦA CÔNG TRÌNH
KIẾN TRÚC

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

1

I/ NGÔN NGỮ VÀ CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

2

1

6/6/2014

2

6/6/2014

3

6/6/2014

4

6/6/2014

5

6/6/2014

6

6/6/2014

7

6/6/2014

8

6/6/2014

9

6/6/2014

10

6/6/2014

ĐẶC TÍNH CỦA KHỐI

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

22

11

6/6/2014

12

6/6/2014

13

6/6/2014

14

6/6/2014

15

6/6/2014

16

6/6/2014

17

6/6/2014

18

6/6/2014

19

6/6/2014

20

6/6/2014

21

6/6/2014

22

6/6/2014

23

6/6/2014

II/ CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN CỦA CÔNG TRÌNH
KIẾN TRÚC

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

48

24

6/6/2014

II.1 KHÁI NIỆM

- Thiết kế hình khối không gian của công trình kiến trúc là thiết kế hình
thức bên ngoài của nó, nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ trong khi phải
thỏa mãn được các yêu cầu thích dụng, vững bền và kinh tế.
- Chính hình thức bên ngoài từ khối, dáng, mặt đứng, đến các chi tiết của
công trình kiến trúc là những yếu tố đầu tiên gây cảm xúc, gây ấn
tượng hay truyền cảm tới mọi người dù là ở mức độ nào, dù bằng cảm
tính hay lý tính .

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

49

II.2 CÁC YÊU CẦU CỦA HÌNH THỨC THẨM MỸ KIẾN TRÚC

- Hình khối và mặt đứng công trình phải biểu hịên được đặc điểm, tính
chất, cũng như gây được ấn tượng, cảm xúc mà ý đồ sáng tác đã định
trước .
- Thiết kế một công trình kiến trúc là một sự tìm tòi toàn dịên và tổng hợp
các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật, vật lịêu, phương pháp xây dựng ..trên cơ
sở nội dung, yêu cầu sử dụng của tác phẩm kiến trúc .

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

50

25

6/6/2014

II.2 CÁC YÊU CẦU CỦA HÌNH THỨC THẨM MỸ KIẾN TRÚC

- Hình khối và mặt đứng của công trình phải hòa nhập được với khung
cảnh thiên nhiên và môi trường kiến trúc xung quanh, đồng thời phải
chú ý đến những điều kịên khác như : đặc thù kiến trúc, phong tục tập
quán, quan nịêm thẩm mỹ của từng dân tộc, từng vùng, từng địa
phương, nơi xây dựng công trình .
- Hình khối và mặt đứng của công trình phải thể hịên trung thực được cơ
cấu mặt bằng, tổ hợp không gian bên trong của công trình, tránh phô
trương, hình thức giả dối ..

NGUYÊN LÝ KTDD

CHƯƠNG 6
II.

51

II.3 CÁC NGUYÊN TẮC TỔ HỢP HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC

a/ Sự biểu hiện nghệ thuật hình khối kiến trúc
- Ngôn ngữ của các khối cơ bản, tức là các khối được tạo thành bởi kích
thư...
6/6/2014
1
Chương Chương 66
CÁC NGUYÊN TC T HP HÌNH KHI KHÔNG GIANCÁC NGUYÊN TC T HP HÌNH KHI KHÔNG GIAN
VÀ THIT K MT ĐỨNG CÔNG TRÌNH KIN TRÚCVÀ THIT K MT ĐỨNG CÔNG TRÌNH KIN TRÚC
I/ NGÔN NG VÀ CƠ S TO HÌNH KIN TRÚC
II/ CÁC NGUYÊN TC THIT K HÌNH KHI KHÔNG GIAN CA CÔNG TRÌNH
KIN TRÚC
1
NGUYÊN LÝ KTDD CHƯƠNG 6
II.
I/ NGÔN NG VÀ CƠ S TO HÌNH KIN TRÚC
2
NGUYÊN LÝ KTDD CHƯƠNG 6
II.
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 6 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 6 9 10 339