Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tử

Được đăng lên bởi duc-ta
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYÊN TỬ - BẢNG HỆ THÔNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC
Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron

B. electron và notron

C. proton và notron

D. proton và electron

Câu 2: Chọn phát biểu sai?
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p.
B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8n.
C. Nguyên tử oxi có số e bằng số p.
D. Lớp e ngoài cùng của nguyên tử oxi có 6e.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số proton trong nguyên tử bằng số notron.
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
D. Số khối của nguyên tử bằng tổng số hạt proton và notron.

Câu 4: Mệnh đề nào sau đây không đúng?
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỉ lệ số proton và notron là 1:1.
B. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 electron.
C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 electron.
D. Nguyên tử magie có 3 lớp electron.

Câu 5: Số khối của nguyên tử bằng tổng
A. số p và n

B. số p và e

C. số n, p, và e

D. số điện tích hạt nhân

Câu 6: Cặp nguyên tử nào sau đây có cùng số notron?
1
1

H ; 24He

A.

3
1

H ; 32He

B.

1
1

H ; 32He

C.

2
1

H ; 23He

D.

Câu 7: Ion M2+ có số electron là 18, điện tích hạt nhân là
A. 18

B. 20

C. 18+

D. 20+

Câu 8: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số p bằng nhau nhưng khác nhau số
A. electron

B. notron

C. proton

D. obitan

Câu 9: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau?
40
19

40
K ; 18
Ar

A.

16
8

O ; 17
O
8

B.

O2 ; O3
C.

D. kim cương; than chì

Câu 10: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
A. số khối

B. điện tích hạt nhân

C. số electron

D. tổng số proton và notron

Câu 11: Mg có 3 đồng vị 24Mg, 25Mg và 26Mg. Clo có 2 đồng vị
MgCl2 khác nhau tạo nên từ các đồng vị của hai nguyên tố đó?
A. 6

B. 9

Câu 12: Đồng có hai đồng vị
đồng là
A. 63,45

63

Cu (chiếm 73%) và

B. 63,54

C. 1

65

35

Cl và

37

Cl. Có bao nhiêu loại phân tử

D. 10

Cu (chiếm 27%). Nguyên tử khối trung bình của

C. 64,46

D. 64,64

Câu 13: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng các hạt bằng 82, trong đó s ố h ạt mang đi ện nhi ều
hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là
A. 22

B. 20

C. 24

D. 26

Câu 14: Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện là 128. Trong hợp ch ất, tổng s ố p c ủa các nguyên t ử
X nhiều hơn số p của nguyên tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là
A. FeCl3

B. AlCl3

C. FeF3

D. AlBr3

Câu 15: Tổng số hạt mang điện trong ion AB32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguy...
NGUYÊN T - B NG H THÔNG TU N HOÀN – LIÊN K T HÓA H C
Câu 1: Trong nguyên t , h t mang i n là đ
A. electron B. electron và notron C. proton và notron D. proton và electron
Câu 2: Ch n phát bi u sai?
A. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8p.
B. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8n.
C. Nguyên t oxi có s e b ng s p.
D. L p e ngoài cùng c a nguyên t oxi có 6e.
Câu 3: Phát bi u nào sau ây đ sai?
A. S hi u nguyên t b ng i n tích h t nhân nguyên t . đ
B. S proton trong nguyên t b ng s notron.
C. S proton trong h t nhân b ng s electron l p v nguyên t . ở ớ
D. S kh i c a nguyên t b ng t ng s h t proton và notron.
Câu 4: M nh nào sau ây đề đ không úng?đ
A. Ch có h t nhân nguyên t magie m i có t l s proton và notron là 1:1.
B. Ch có trong nguyên t magie m i có 12 electron.
C. Ch có h t nhân nguyên t magie m i có 12 electron.
D. Nguyên t magie có 3 l p electron.
Câu 5: S kh i c a nguyên t b ng t ng
A. s p và n B. s p và e C. s n, p, và e D. s i n tích h t nhân đ
Câu 6: C p nguyên t nào sau ây cùng s notron? đ
A.
;
1 4
1 2
H He
B.
;
3 3
1 2
H He
C.
;
1 3
1 2
H He
D.
;
2 3
1 2
H He
Câu 7: Ion M
2+
có s electron là 18, i n tích h t nhân là đ
A. 18 B. 20 C. 18+ D. 20+
Nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tử - Người đăng: duc-ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nguyên tử 9 10 545