Ktl-icon-tai-lieu

Nhận diện các rủi ro có thể có trong công nghiệp. Nêu phương pháp nhận diện, biện pháp phòng chống, giảm thiểu

Được đăng lên bởi moqtkd
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề

Trong các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân thì công
nghiệp là một ngành sản xuất vật chất rất quan trọng. “ Công nghiệp trở thành
một ngành sản xuất vật chất to lớn và độc lập. Đó là kết quả của sự phát triển
lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
Trong nền kinh tế hàng hóa nước ta hiện nay có nhiều thành phần kinh
tế cùng nhau tham gia hoạt động đan xen nhau theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của nhà nước thì vần đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta là
một tất yếu khách quan của lịch sử nước nhà. Nền kinh tế tri thức đặt ra cho
đất nước, các doanh nghiệp những cơ hội mới những thách thức trong kinh
doanh, phát triển kinh tế xã hội. Sự phát triển của đất nước cũng tạo nên cơ hội
cho các ngành nghề trong xã hội phát triển. Vấn đề là quá trình ra quyết định
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải tránh các rủi ro tiềm ẩn như thế
nào.
Các ngành nghề trong xã hội nói chung và ngành công nghiệp nói riêng
đều có những rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên cho tới nay ngành công nghệp nước ta,
các vấn đề về rủi ro và quản trị về rủi ro chưa được nghiên cứu một cách hệ

thống về lý thuyế cũng như vận dụng cơ sở lý thuyết đó để quản trị rủi ro trong
việc phát triển của ngành. Vì thế cần phải có một nghiên cứu tổng quan nhận
diện và đưa ra biện pháp phòng chống nhằm đưa ra các định hướng trong quản
trị rủi ro, nhằm giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi rủi ro sảy ra.
Mặt khác ngành công nghiệp là một ngành tạo tiền đề phát triển nền
kinh tế do vậy nhóm chọn đề tài “ Nhận diện các rủi ro có thể có trong công
nghiệp. Nêu phương pháp nhận diện, biện pháp phòng chống, giảm thiểu”
qua đó góp được phần nào sức lực vào sự phát triển của ngành nói riêng và của
đất nước nói chung.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Tạo cơ sở khoa học cho các nhận thức về rủi ro và quản rủi ro, góp phần
hoàn thiện các phương pháp đưa ra các quyết định ở các cơ sở kinh doanh,
doanh nghiệp, nhà nước..... khi lập dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch, tổ chức
sản xuất......
1.3 Đối tượng nghiên cứu
Những rủi ro trong ngành công nghiệp nói chung và các ngành thuộc
ngành công nghiệp nói riêng.
1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu
Tổng quan các vấn đề lý luận thực tiễn về rủi ro và quản trị rủi ro, đề
xuất các định nghĩa về rủi ro theo quan điểm của nhóm.
Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản trị rủi ro trong ngành công
nghiệp.

1.5 Phương pháp nghiên cứu
Để xác định mục đích, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu nhóm đã sử
dụng phương pháp hệ thống hóa để tổng quan lý thuy...
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Trong các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân thì công
nghiệp một ngành sản xuất vật chất rất quan trọng. Công nghiệp trở thành
một ngành sản xuất vật chất to lớn độc lập. Đó kết quả của s phát triển
lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
Trong nền kinh tế hàng hóa c ta hiện nay nhiều thành phần kinh
tế cùng nhau tham gia hoạt động đan xen nhau theo chế thị trường sự
quản của nhà nước thì vần đề ng nghiệp hóa hiện đại hóa nước ta
một tất yếu khách quan của lịch sử nước nhà. Nền kinh tế tri thức đặt ra cho
đất nước, các doanh nghiệp những hội mới những thách thức trong kinh
doanh, phát triển kinh tế xã hội. Sự phát triển của đất nước cũng tạo nên cơ hội
cho các ngành nghề trong hội phát triển. Vấn đề là quá trình ra quyết định
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải tránh các rủi ro tiềm ẩn như thế
nào.
Các ngành nghề trong hội nói chung ngành công nghiệp i riêng
đều những rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên cho tới nay ngành công nghệp nước ta,
các vấn đề về rủi ro quản tr về rủi ro chưa được nghiên cứu một cách hệ
Nhận diện các rủi ro có thể có trong công nghiệp. Nêu phương pháp nhận diện, biện pháp phòng chống, giảm thiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận diện các rủi ro có thể có trong công nghiệp. Nêu phương pháp nhận diện, biện pháp phòng chống, giảm thiểu - Người đăng: moqtkd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Nhận diện các rủi ro có thể có trong công nghiệp. Nêu phương pháp nhận diện, biện pháp phòng chống, giảm thiểu 9 10 198