Ktl-icon-tai-lieu

Nhân đôi ADN

Được đăng lên bởi Hong Minh Luu
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 12520 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHẦN: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ
AXIT NUCLÊIC
PHẦN A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Axit đêôxiribônuclêic - (ADN)
1. Cấu trúc hóa học của ADN
- ADN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P
- ADN là một đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các nuclêôtit
(viết tắt là Nu)
2. Cấu tạo một nuclêôtit:
- Kích thước 3,4A0, khối lượng 300 đ.v.C
- Đơn phân của ADN là Nucleotit, cấu trúc gồm
3 thành phần:
- Đường đêoxiribôza: C5H10O4
- Axit phốtphoric: H3PO4
- Bazơ nitơ: gồm 2 loại chính: purin và
pirimidin:
+ Purin: nuclêôtit có kích thước lớn hơn: A
(Adenin) và G (Guanin) ( có cấu tạo vòng kép)
+ Pirimidin: nuclêôtit có kích thước nhỏ
hơn: T (Timin) và X (Xitozin) ( có cấu tạo vòng đơn)
- Tất cả các nuclêôtit đều giống nhau thành phần đường và photphat, nên người ta vẫn gọi tên
thành phần bazơ nitơ là tên Nu: Nu loại A, G, T, X...
- Bazơ nitơ liên kết với đường tại vị trí C thứ 1; nhóm photphat liên kết với đường tại vị trí C thứ 5
tạo thành cấu trúc 1 Nucleotit.
3. Sự tạo mạch
- Khi tạo mạch, nhóm - OH của Nuclêôtit ( C số 3’) đứng
trước sẽ tạo liên kết với nhóm photphat của Nu đứng sau (tại vị trí C
số 5’). Liên kết này là liên kết photphodieste. Nhiều nu liên kết với
nhau tạo thành chuỗi polinu có chiều 5’ à 3’

GV: LHM

LUYỆN THI ĐẠI HỌC

4. Cấu trúc không gian của ADN:
- Hai mạch đơn xoắn kép, song song và ngược chiều nhau.
- Các Nu giữa 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắt bổ sung bằng các liên kết hyđrô:
+ A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 LKH ( và ngược lại) ( A = T )
+ G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 LKH ( và ngược lại) ( G ≡ X )
- Xoắn từ trái qua phải, gọi là xoắn phải, tạo nên những chu kì xoắn nhất định mỗi chu kì gồm 10
cặp nuclêôtit và có chiều dài 34A0, đường kính là 20 A0.
5. Tính chất ADN:
- Tính đa dạng trên cơ sở số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.
II. Axit ribônuclêic – ARN:

1. Khái niệm.
- ARN được cấu tạo từ các nucleotit ( có 3 loại: mARN, tARN, rARN)
- Có trong nhân, nhiễm sắc thể, ty thể, lạp thể, đặc biệt có nhiều trong ribôsôm
- Trong ARN thường có nhiều base nitơ chiếm tỉ lệ 8-10%
- Hầu hết đều có cấu trúc bậc một (trừ mARN ở đoạn đầu).
2. Cấu trúc.
a. Thành phần cấu tạo.
GV: LHM

LUYỆN THI ĐẠI HỌC

- Là đại phân tử hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân liên kết với nhau
tạo thành.
- Có cấu tạo từ các nguyên tố hoá học : C,H,O,N, P.
b. Cấu trúc đơn phân ( nuclêôtit)
Một đơn phân ( nuclêôtit) đ...
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
PHẦN: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ
AXIT NUCLÊIC
PHẦN A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Axit đêôxiribônuclêic - (ADN)
1. Cấu trúc hóa học của ADN
- ADN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P
- ADN là một đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các nuclêôtit
(viết tắt là Nu)
2. Cấu tạo một nuclêôtit:
- Kích thước 3,4A
0
, khối lượng 300 đ.v.C
- Đơn phân của ADN là Nucleotit, cấu trúc gồm
3 thành phần:
- Đường đêoxiribôza: C
5
H
10
O
4
- Axit phốtphoric: H
3
PO
4
- Bazơ nitơ: gồm 2 loại chính: purin và
pirimidin:
+ Purin: nuclêôtit có kích thước lớn hơn: A
(Adenin) và G (Guanin) ( có cấu tạo vòng kép)
+ Pirimidin: nuclêôtit có kích thước nhỏ
hơn: T (Timin) và X (Xitozin) ( có cấu tạo vòng đơn)
- Tất cả các nuclêôtit đều giống nhau thành phần đường và photphat, nên người ta vẫn gọi tên
thành phần bazơ nitơ là tên Nu: Nu loại A, G, T, X...
- Bazơ nitơ liên kết với đường tại vị trí C thứ 1; nhóm photphat liên kết với đường tại vị trí C thứ 5
tạo thành cấu trúc 1 Nucleotit.
3. Sự tạo mạch
- Khi tạo mạch, nhóm - OH của Nuclêôtit ( C số 3’) đứng
trước sẽ tạo liên kết với nhóm photphat của Nu đứng sau (tại vị trí C
số 5’). Liên kết này là liên kết photphodieste. Nhiều nu liên kết với
nhau tạo thành chuỗi polinu có chiều 5’ à 3’
GV: LHM
Nhân đôi ADN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân đôi ADN - Người đăng: Hong Minh Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Nhân đôi ADN 9 10 954