Ktl-icon-tai-lieu

Nhập Môn Tài Chính

Được đăng lên bởi imarketing-foryou
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP MÔN
TÀI CHÍNH CÔNG

PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/14/15

1

BỐN CÂU HỎI LỚN CỦA TÀI
CHÍNH CÔNG
 Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế khi nào

(When)?
 Chính phủ nên can thiệp như thế nào (How)?
 Tác động/Ảnh hưởng của những can thiệp đó đến
kết quả kinh tế là gì (What)?
 Tại sao (Why) chính phủ lại chọn sự can theo
phương thức đó ?

07/14/15

2

Khi nào chính phủ can thiệp vào nền kinh tế ?
 Thông thường, thị trường tư nhân cạnh tranh cung

cấp các đầu ra rất “hiệu quả” cho nền kinh tế .
 Nói chung có 2 lý do để chính phủ can thiệp:
Thất bại thị trường
 Tái phân phối


07/14/15

3

Khi nào chính phủ can thiệp?
Sự thất bại thị trường
 Trong một thị trường cụ thể, đầu ra hiệu

quả là ở đó đường cung, đường cầu cắt
nhau.
 Xét

thị trường bảo hiểm, có nhiều người
không được/không tham gia bảo hiểm.

07/14/15

4

g
n
Ứ

g
n
dụ

Khi nào chinh phủ can thiệp ? Thất bại
thị trường

 Trong năm 2003, có 45 triệu người không có bảo

hiểm ở Mỹ (or 15.6% dân số) .
 Thiếu bảo hiểm có dẫn đến những ngoại tác tiêu
cực: bệnh tật lây lan, ảnh hưởng đến người khác .
 Sự lan truyền bệnh sởi (Measles epidemic) từ năm
1989-1991, gây ra là do nguyên nhân tỷ lệ tiêm
chủng rất thấp.


07/14/15

Giải pháp là chính phủ Mỹ phải trợ cấp chích
vaccines cho những hộ gia đình có thu nhập thấp.
5

Khi nào chính phủ can thiệp ?
Tái phân phối thu nhập
 Chính phủ cần quan tâm đến: (i) quy mô chiếc

bánh kinh tế; (ii) quy mô lát bánh mà mỗi người
nhận được từ chiếc bánh kinh tế.


Chẳng hạn, xã hội đánh giá sự tăng thêm 1 đôla
tiêu dùng của người nghèo cao hơn 1 đôla tăng
thêm của người giàu

 Tái phân phối là sự thay đổi nguồn lực từ nhóm

người này sang nhóm người khác

07/14/15

6

Khi nào chính phủ can thiệp ?
Tái phân phôi thu nhập
 Ở Mỹ, trong số những người không được bảo hiểm,

khoảng ¾ là những người có thu nhập dưới mức trung bình
(the median income)


Xã hội cảm thấy rất hợp lý để tái phân phối thu nhập từ
những đối tượng được bảo hiểm ( người có thu nhập cao)
cho những người không được bảo hiểm (người có thu nhập
thấp) .

 Tái phân phối thường liên quan đến sự tổn thất hay kém

hiệu quả.


07/14/15

Hành động tái phân phối có thể làm thay đổi hành vi con
người. Đánh thuế vào người giàu để tái phân phối cho người
nghèo có thể làm cho cả 2 đối tượng làm việc kém hiệu quả .
7

Chính phủ can thiệp như thế nào?
 Nếu như chính phủ muốn can thiệp vào thị trường, thì có một số

lựa chọn :
 Sử dụng cơ chế giá kèm theo thuế hoặc trợ cấp
 Trao quyền cung cấp...
07/14/15
1
NHẬP MÔN
TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Nhập Môn Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập Môn Tài Chính - Người đăng: imarketing-foryou
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhập Môn Tài Chính 9 10 848