Ktl-icon-tai-lieu

nhật ký giáo viên

Được đăng lên bởi Thương Cường Bin
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Thứ/ngày
tháng/năm

Môn / Tên bài

Thứ hai
09/09/13

Tiếng Viêt:

Thứ Ba
10/09/13

Thứ Tư
11/09/13

Thứ Năm
12/09/13

Thứ Sáu
13/09/13

Bài 1A: Cậu bé thông
minh (Trang 3)
Toán
Bài 1: Ôn tập về đọc,
viết, so sánh các số có
3 chữ số ( Trang 3)
Tiếng Viêt:
Bài 1B: Trẻ em thông
minh như thế nào?
(Trang 7)

Những Nội dung cần lưu ý

Đã điều chỉnh

Đề Xuất

- Tài liệu về ông Lương Thế Vinh?
+ Tích hơp kĩ năng sống:
- Tư duy sáng tạo
- Ra quết định
- Giải quyết vấn đề
- Bài tập 3 (trang 4) Phần b. Đề bài còn
nhầm: 595

- Nên có hướng dẫn cho giáo viên
- Phương thức tích hợp:
- Trình bày ý kiến cá nhân
- Đặt câu hỏi
- Thảo luận nhóm
- Cần ghi là: 495

- Nên có tài liệu
cho GV

- Bài 4 (HĐCB) HS làm miệng hay làm
bài vào vở

- Nên cho HS dùng bút gạch chân
các từ so sánh trong phiếu
- Nội dung tập viết theo lôgô là
- Nên có phần
HĐ cá nhân – HS viết chưa chuẩn. hướng dẫn HS
viết
- Nên cho HS làm miệng trong
nhóm.

- Bài 6: Tập viết

- Bài 2: HS làm bài cá nhân sẽ gây sự
nhàm chán vì các bài tập 3,4,5,6 đều làm
Bài 2: Ôn tập về cộng, các nhân.
trừ các số có 3 chữ số
(Trang 5)
+ Tích hợp Hồ Chí Minh:
Tiếng Viêt:
- Chủ đề : Hồ Chí Minh là tấm gương cao
Bài 1C: Hai bàn tay
cả, suốt đời hi sinh vì tự do, độc lập của
em (Trang 11)
dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân
Toán

- Phương thức tích hợp:
+ Liên hệ: Lời hứa thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy.
- Giáo dục HS noi gương Bác Hồ:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

TUẦN 2
Thứ/ngày
tháng/năm

Môn / Tên bài

Thứ hai
16/09/13

Tiếng Viêt:
Bài 2A: Ai có lỗi?
(Trang 16)

Thứ Ba
17/09/13

Toán
Bài 4: Trừ các số có
ba chữ số (có nhớ)

Những nội dung cần lưu ý

Đã điều chỉnh

+ Tích hơp kĩ năng sống:
- Giao tiếp, ứng sử văn hoá.
- Thể hiện sự cảm thông
- Kiểm soát cảm xúc
- Bài 4: (phần HĐCB): HS làm nhóm
đôi. HS làm bài vào đâu?

- Phương thức tích hợp:
- Trình bày ý kiến cá nhân
- Trải nghiệm
- Đống vai các tình huống
- Cho HS làm vào nháp hoặc bảng
con

- Bài 6: (HĐTH) Nội dung tập viết theo
lôgô là HĐ cá nhân – HS viết chưa
chuẩn.

- Sử dụng chữ mẫu nhắc lại nhanh
quy trình viết.

Đề Xuất

(Trang 12)
Thứ Tư
18/09/13
Thứ Năm
19/09/13

Thứ Sáu
20/09/13

Tiếng Viêt:
Bài 2B: Ai là con
ngoan? (Trang 20)
Toán
Bài 5: Ôn tập bảng
nhân và bảng chia.
(Trang 15)
Tiếng Viêt:
Bài 2C: Thật là
ngoan. (Trang 24)

- Bài tập 2 – Trang 16 (phần b) Phần
phép tính mẫu nên in đậm hoặc đóng
khung cho HS dễ phân biệt
+ Tích hợp Hồ Chí Minh:
- Chủ đè: Bác Hồ là tấm gương cao cả,
suốt đời hi sinh vì độc lập tự do của dân
tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

-...
TUẦN 1
Thứ/ngày
tháng/năm
Môn / Tên bài Những Nội dung cần lưu ý Đã điều chỉnh Đề Xuất
Thứ hai
09/09/13
Tiếng Viêt:
Bài 1A: Cậu bé thông
minh (Trang 3)
- Tài liệu về ông Lương Thế Vinh?
+ Tích hơp kĩ năng sống:
- Tư duy sáng tạo
- Ra quết định
- Giải quyết vấn đề
- Nên có hướng dẫn cho giáo viên
- Phương thức tích hợp:
- Trình bày ý kiến cá nhân
- Đặt câu hỏi
- Thảo luận nhóm
- Nên có tài liệu
cho GV
Thứ Ba
10/09/13
Toán
Bài 1: Ôn tập về đọc,
viết, so sánh các số có
3 chữ số ( Trang 3)
- Bài tập 3 (trang 4) Phần b. Đề bài còn
nhầm: 595
- Cần ghi là: 495
Thứ Tư
11/09/13
Tiếng Viêt:
Bài 1B: Trẻ em thông
minh như thế nào?
(Trang 7)
- Bài 4 (HĐCB) HS làm miệng hay làm
bài vào vở
- Bài 6: Tập viết
- Nên cho HS dùng bút gạch chân
các từ so sánh trong phiếu
- Nội dung tập viết theo lôgô là
HĐ cá nhân – HS viết chưa chuẩn.
- Nên có phần
hướng dẫn HS
viết
Thứ Năm
12/09/13
Toán
Bài 2: Ôn tập về cộng,
trừ các số có 3 chữ số
(Trang 5)
- Bài 2: HS làm bài cá nhân sẽ gây sự
nhàm chán vì các bài tập 3,4,5,6 đều làm
các nhân.
- Nên cho HS làm miệng trong
nhóm.
Thứ Sáu
13/09/13
Tiếng Viêt:
Bài 1C: Hai bàn tay
em (Trang 11)
+ Tích hợp Hồ Chí Minh:
- Chủ đề : Hồ Chí Minh là tấm gương cao
cả, suốt đời hi sinh vì tự do, độc lập của
dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân
- Phương thức tích hợp:
+ Liên hệ: Lời hứa thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy.
- Giáo dục HS noi gương Bác Hồ:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
nhật ký giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhật ký giáo viên - Người đăng: Thương Cường Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
nhật ký giáo viên 9 10 560