Ktl-icon-tai-lieu

Nhị Thức newton

Được đăng lên bởi Tieu Acma
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhị thức NIU-TƠN

Nhóm

TỔ HỢP - NHỊ THỨC NIUTƠN
A. Lý thuyết:
I.
TỔ HỢP:
1. Định nghĩa:
Cho n phần tử khác nhau. Một tổ hợp chập n phần tử là một tập con chứa r phần
tử
2.
Số tổ hợp n chập r là

nn  1(n  2)(n  3)...(n  r  1)
n!

1.2.3....r
r!(n  r )!

Cn 
r

3. Tính chất:
r
nr
a) C n  C n
b)
c)
d)
e)
II.

n 1

C  C 1 , C  C  n
C  C C
n  r 1
C  r C
C  C  C  ........  C  2
0

n

1

n

n

r

r

n
r 1

n

n 1

n

n 1

r

r 1

n

n 1

0

1

2

n

n

n

n

n

n

NHỊ THỨC NIUTƠN

ab  C a  C a
n

0

n

1

n

n 1

n

b  Cn a
2

n2

2

b

 ....... 

1 C b
n

n

n

(1)

n

Nhận xét: trong biểu thức ở VP của công thức (1)
- Số hạng tử là n+1.
- Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến
n, nhưng tồng số mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n
(qui ước a0 = b0 = 1).
- Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.
- Số hạng tử thứ k+1 la Tk+1= Cnk a n – k b k
Chú ý:
0
1
2
k
n 1
n
n
a = b = 1 ta có
2  C n  C n  C n  .....  C n  ...  C n  C n
0  Cn 

C C

0

a=1; b= -1 ta có

1

2

n

n

 ... 

1 C  ...  1 C
k

B. BÀI TẬP
Dạng 1: Viết khai triển theo công thức nhị thức Newton
Dạng 2: Rút gọn, tính giá trị của biểu thức
Dạng 3: Giải phương trình
Dạng 4: Tìm giá trị của hệ số trong khai triển Newton
Phương pháp:
Ta có :

a b

n

n

 Cn a
i 0

i

n i

i

b

Khi đó:
Trang 1

k

n

n

n
n

Nhị thức NIU-TƠN

Nhóm

Hệ số của số hạng tử thứ i là
Số hạng tử thứ i là
Ta có:

x



x



i

n i

C

i
n

i

Ca b
n

  C x   
n

n

i 0

i

n



n i

n

i
 ( n  i )  i
 i
C n x
x
i 0

Khi đó:
k
i
Hệ số của x là C n trong đó I là nghiệm của phương trình :  (n  i)  i  k
Khi k = 0 đó là số hạng không phụ thuộc vào x
Dạng 5: Sử dụng khai triển Newton chứng minh đẳng thức - bất đẳng thức

Trang 2

Nhị thức NIU-TƠN

Nhóm

BÀI TẬP NHỊ THỨC NIU – TƠN

Dạng 1: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn
Dạng 2: Rút gọn, tính giá trị biểu thức
Dạng 3: Giải phương trình
Bài 1: a) a  2b 5



5

=

k 0

C5k .(2b)k .a5k

1
= C50 .(2b)0 .a5 + C5 .(2b)1.a 4 + … + C55.(2b)5.a0
= a 5 + 10ba 4 + 40b2a3 + 80b3a 2 + 80b4a + 32b5

Bài 2: Viết 3 số hạng đầ tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển
3  2 x 8 = 5 0 C5k .(3) k .(2 x)8k
k
Bài 3: Tính
1
5
a) S= C50  xC5  x 2C52  ...  x5C5
Ta có:
1
5
(1  x) 5  C50  xC 5  x 2 C52  ...  x 5C5
1
5
 (1  2) 5  C50  2C5  2 2 C52  ...  2 5 C5
0
1
5
 35  C5  2C...
Nhị thức NIU-TƠN Nhóm
Trang 1
TỔ HỢP - NHỊ THỨC NIUTƠN
A. Lý thuyết:
I. TỔ HỢP:
1. Định nghĩa:
Cho n phần tử khác nhau. Một tổ hợp chập n phần tử là một tập con chứa r phần
tử
2.
Số tổ hợp n chập r là
)!(!
!
....3.2.1
)1)...(3)(2(1
rnr
n
r
rnnnnn
C
r
n
3. Tính chất:
a)
CC
rn
n
r
n
b)
1
0
CC
n
nn
,
n
CC
n
nn
11
c)
CCC
r
n
r
n
r
n
1
11
d)
CC
r
n
r
n
r
rn
1
1
1
e)
2
........
210
n
n
nnnn
CCCC
II. NHỊ THỨC NIUTƠN
bCbaCaCaC
ba
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
b
1
.......
222110
(1)
Nhận xét: trong biểu thức ở VP của công thức (1)
- Số hạng tử là n+1.
- Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến
n, nhưng tồng số mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n
(qui ước a
0
= b
0
= 1).
- Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.
- Số hạng tử thứ k+1 la T
k+1
= C
n
k
a
n k
b
k
Chú ý:
a = b = 1 ta
CCCCCC
n
n
n
n
k
nnnn
n
1210
........
2
a=1; b= -1 ta 0
B. BÀI TẬP
Dạng 1: Viết khai triển theo công thức nhị thức Newton
Dạng 2: Rút gọn, tính giá trị của biểu thức
Dạng 3: Giải phương trình
Dạng 4: Tìm giá trị của hệ số trong khai triển Newton
Phương pháp:
Ta có :
baC
ba
iin
n
i
i
n
n
0
Khi đó:
Nhị Thức newton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhị Thức newton - Người đăng: Tieu Acma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nhị Thức newton 9 10 655