Ktl-icon-tai-lieu

Những điều chưa biết về đồng tiền Việt Nam

Được đăng lên bởi Lùn Yêu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những điều chưa biết về đồng tiền Việt Nam
12 Tháng 8 2013 lúc 11:55

Cùng nhìn lại chặng đường phát triển của đồng tiền Việt Nam.
Lịch sử phát triển của tiền Việt Nam

Nước ta đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dưới sự cai trị của nhiều đời vua phong kiến, 
sự đô hộ của các đế quốc lớn trên thế giới và đồng tiền Việt Nam cũng dần dần được hình 
thành và phát triển. Mỗi đời vua lại phát hành một loại tiền mới, tiền kim loại hay tiền xu đã 
thống lĩnh hệ thống tiền bạc ở nước ta một thời gian dài cho đến khi thực dân Pháp xâm 
lược và biến Việt Nam thành một thuộc địa màu mỡ nhất Đông Dương.

Tờ tiền giấy đầu tiên là đồng Đông Dương mệnh giá 100 đồng bạc được người Pháp phát 
hành và lưu thông trong thời gian từ năm 1885 đến năm 1954. Trên đó có in hình 3 thiếu nữ 
với trang phục truyền thống của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam
Kể từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, tiền 
đồng cũng chính thức được in và lưu thông để khẳng định chủ quyền của đất nước tự do. 
Bắt đầu từ thời điểm này cho tới nay, chúng ta đã thay đổi tiền cả về hình thức, chất liệu đến
mệnh giá 7 lần.
Khi ngân hàng Việt Nam chưa thành lập, mỗi tờ tiền đều in chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa" bằng chữ quốc ngữ và chữ hán, hình Hồ Chủ Tịch cũng được in trên đó, mặt khác in 
hình Nông ­ Công ­ Binh. Các con số ghi mệnh giá đều được viết theo số Ả Rập hoặc bằng 
chữ Hán, Lào, Campuchia. Người ta gọi luôn tiền bấy giờ là giấy bạc Cụ Hồ để tỏ lòng biết 

ơn và tôn kính tới Người.

Mỗi tờ tiền đều in chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" bằng chữ quốc ngữ và chữ hán

Người ta gọi luôn tiền bấy giờ là giấy bạc Cụ Hồ
Đến năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thành lập thì giấy bạc ngân hàng phát huy 
quyền lực hơn nhiều: 1 đồng ngân hàng đổi được 10 đồng tài chính (đồng Cụ Hồ) và gồm 
nhiều mệnh giá 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Hình thức tiền ngân hàng khá 
giống với trước đây và chỉ thay đổi về các bức hình in ở mặt sau cùng màu sắc ở mỗi mệnh 

giá tiền.

Tiền Việt Nam năm 1951
Giai đoạn 1954 ­ 1975, nước ta bị phân chia thành hai chế độ khác nhau giữa hai miền nam 
bắc, mỗi nơi lại có một loại tiền riêng nhưng gọi chung là tiền đồng. Tên gọi này đã đi theo 
con người Việt Nam cho tới ngày nay. Thời kỳ này, cũng xuất hiện nhiều tổ chức chuyên in 
tiền giả và trên tờ bạc 200 còn ghi dòng chữ răn de "Hình phạt khổ sai những kẻ nào giả 
mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành ra".

Tờ bạc 200 còn ghi dòng chữ răn de "Hình phạt khổ sai nhữn...
Nh ng đi u ch a bi t v đ ng ti n Vi t Nam ư ế
12 Tháng 8 2013 lúc 11:55
Cùng nhìn l i ch ng đ ng phát tri n c a đ ng ti n Vi t Nam. ườ
L ch s phát tri n c a ti n Vi t Nam
N c ta đã tr i qua nhi u thăng tr m l ch s , d i s cai tr c a nhi u đ i vua phong ki n, ướ ướ ế
s đô h c a các đ qu c l n trên th gi i và đ ng ti n Vi t Nam cũng d n d n đ c hình ế ế ượ
thành và phát tri n. M i đ i vua l i phát hành m t lo i ti n m i, ti n kim lo i hay ti n xu đã
th ng lĩnh h th ng ti n b c n c ta m t th i gian dài cho đ n khi th c dân Pháp xâm ướ ế
l c và bi n Vi t Nam thành m t thu c đ a màu m nh t Đông D ng.ượ ế ươ
T ti n gi y đ u tiên là đ ng Đông D ng m nh giá 100 đ ng b c đ c ng i Pháp phát ươ ượ ườ
hành và l u thông trong th i gian t năm 1885 đ n năm 1954. Trên đó có in hình 3 thi u n ư ế ế
v i trang ph c truy n th ng c a 3 n c Lào, Campuchia và Vi t Nam ư
K t sau Cách m ng tháng Tám 1945, n c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa ra đ i, ti n ể ừ ướ
đ ng cũng chính th c đ c in và l u thông đ kh ng đ nh ch quy n c a đ t n c t do. ư ư ướ
B t đ u t th i đi m này cho t i nay, chúng ta đã thay đ i ti n c v hình th c, ch t li u đ n ế
m nh giá 7 l n.
Khi ngân hàng Vi t Nam ch a thành l p, m i t ti n đ u in ch "Vi t Nam Dân Ch C ng ư
Hòa" b ng ch qu c ng và ch hán, hình H Ch T ch cũng đ c in trên đó, m t khác in ượ
hình Nông - Công - Binh. Các con s ghi m nh giá đ u đ c vi t theo s R p ho c b ng ượ ế
ch Hán, Lào, Campuchia. Ng i ta g i luôn ti n b y gi là gi y b c C H đ t lòng bi t ườ ế
Những điều chưa biết về đồng tiền Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều chưa biết về đồng tiền Việt Nam - Người đăng: Lùn Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Những điều chưa biết về đồng tiền Việt Nam 9 10 233