Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lenin

Được đăng lên bởi junggo123a10-love
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
BAN CƠ BẢN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (học phần 1)

Giảng viên:
Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời lượng: 2 tín chi
Điều kiện tiên quyết: không
Mô tả môn học:
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần 1) là một bộ
phận của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Môn học
thực chất là môn Triết học trước đây, nó trang bị thế giới quan, phương pháp luận
triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho hoạt động nhận thức khoa học và thực
tiễn.
Môn học giải thích về những vấn đề chung liên quan tới sự tồn tại, phát triển
của thế giới nói chung, của sự tồn tại và phát triển xã hội loài người nói riêng, nó
trang bị thế giới quan đúng đắn, nhân sinh quan tích cực, cũng như phương pháp
luận biện chứng, khoa học cho người học, nhằm giải quyết tốt những vấn đề nảy
sinh trong thực tiễn. Môn học còn là cơ sở để sinh viên tiếp thu tốt các môn Lý
luận chính trị, cũng như các môn khoa học khác.
7. Mục tiêu môn học:
Trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp
luận biện chứng duy vật để giúp người học có thể giải quyết tốt những vấn đề liên
quan tới nhận thức và thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế.
Trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch
sử và sự vận dụng lý luận duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào
thực tiễn, đồng thời giúp người học hiểu được con đường phát triển tất yếu của xã
hội loài người, qua đó nhận thức được tính phức tạp cũng như sự đúng đắn của
công cuộc phát triển nền kinh tê thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.

8. Phương pháp giảng dạy:
- Thuyết trình, nêu vấn đề
- Thảo luận nhóm.
- Sử dụng phương tiện: máy tính + máy chiếu
9. Phương pháp đánh giá:
9.1. Điểm quá trình: chiếm 30% tổng số điểm toàn môn học, bao gồm:
+ Kiểm tra giữa ky
+ Bài tập về nhà hoặc tiểu luận nhóm
+ Chuyên cần, thái độ học tập
9.2. Thi hết môn: 70%
Tổng cộng: 100%
9.3. Hình thức thi đề mở: tự luận + trắc nghiệm
10. Tài liệu học tập:
10.1. Tài liệu đọc bắt buộc:
- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin;...




 !"#$%&#'()")*
+,-.
/0 1(23()45)6(7(7891( :;<=(>?)>(7)@?AB
1(C(D)4")E(/F
G0 C=(7HC1(5
I0 !JK&L'&5MJK&L'&5 !
N0 )OC PQ(75"#$
R0 CS8TCM(LC1(U89VL5%&
W0 3L=23()45
Nhng nguyên l cơ bn ca ch ngha Mc – Lênin (hc phn 1)'()*#+*
,-.)&/ !0'12+3..45670&
#89#'()&:;##:<=>!?#:+@#;= ,<2,5,' -
#:;#..45670#*-#A%B(#8
#C
&3#BD/B9D '0 #=E8#F#,5##:G
.#;=? .E8#F#B(,5##:GHI*'(<J?:0?
#:+@#;= KL>E #8M<,<2,5,
' -+NA%<JO)3 !;##P#/B9D3!
E#:#8#C&Q'(2ERGEB0#;,# #P#5)&71
' -#:@M<5)&%%5
X0 YLC1823()45
:+@<J#;= S !B-#+NAB(,<2,5,
' -+NAS !B-#GK,<J?#G3 !;##P#/B9D'0
 #=-#AB(#8#CT+N#'(#:#*%#;
:+@<J/ !0'12+3..4S !B-#'@
EUB(E8B-SV'1' -S !B-#+NAB(,W,+NAS !B-#B(
#8#CF#JK,<JG <X<J,5##:G#9#!; .HI
*'(<J ?-#A<X#,A#,M<E8KL.
& *,5##:GD%#0#@#:<J#Y@<=ZR[N#)
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lenin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lenin - Người đăng: junggo123a10-love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 9 10 862