Ktl-icon-tai-lieu

Những Nguyên lí cơ bản của MácLênin

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I, II:

Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Phép biện chứng duy vật.

1. Trình bày điều kiện tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
 Điều kiện kinh tế - xã hội:
-

Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách
mạng công nghiệp.
Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trong lịch sử với tính cách là một lực lượng chính trị - xã hội
độc lập.
Thực tiễn cách mạng giai cấp vô sản Là cơ sở chủ yếu nhất cho sự ra đời của Triết học Mác.

 Nguồn gốc lí luận:
-

-

-

Triết học cổ điển Đức: kế thừa phép biện chứng trong triết học của Hê-ghen trên cơ sở lọc bỏ
yếu tố duy tâm thần bí; kế thừa tính duy vật trong triết học của Phoi-ơ-bắc để xây dựng
nên chủ nghĩa duy vật.
Kinh tế chính trị học ở Anh:Nhờ việc nghiên cứu các tư tưởng kinh tế của A.Smith và
Ricardo, đặc biệt là học thuyết giá trị, Mác đã nhận ra kinh tế là yếu tố quy định quy luật vận
động của lịch sử, từ đó hoàn thiện quan niệm duy vật lịch sử, đồng thời xây dựng nên các
học thuyết về kinh tế của mình.
CNXH không tưởng ở Pháp: Mác và Ăng-ghen đã tiếp thu tư tưởng của Phu-ri-ê và Xanh-ximông, từ đó xây dựng nên hình mẫu XH cộng sản; đồng thời khắc phục tính không tưởng
trong học thuyết của Phu-ri-ê và Xanh-xi-mông, biến CNXH không tương thành khoa học.

 Tiền đề khoa học tự nhiên:
-

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: cho thấy mọi hình thức vận động của vật chất
đều có mối liên hệ với nhau và trong điều kiện nhất định có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Học thuyết tế bào: Thế giới động - thực vật không tách rời nhau mà có sự thống nhất về mặt
thống nhất và hình thái.
Học thuyết tiến hóa: Tất cả các loài được sinh ra từ các loài trước đó bằng con đường chọn
lọc tự nhiên → thể hiện sự liên hệ và thống nhất trong thế giới động vật.

2. Để phân chia thành các trường phái Triết học phải dựa trên cơ sở nào?
Để phân chia thành các trường phái triết học, ta phải dựa vào cách giải quyết mặt thứ nhất vấn
đề cơ bản của Triết học, tức là trả lời câu hỏi:
“Vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?”
Có 3 cách giải quyết:

 Cách 1: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.
Những nhà triết học giải quyết theo cách này gọi là những nhà triết học duy vật, học thuyết
của họ gọi là chủ nghĩa duy vật.

 Cách 2: Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất.
Những nhà triết học giải quyết theo cách này gọi là những nhà triết học duy tâm, học thuyết
của họ gọi là chủ nghĩa duy tâm.

 Cách 3: Vật chất tốn tại son...
Chương I, II: Ch nghĩa duy vật bin chng.
Phép biện chng duy vt.
1. Trình bày điều kiện tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác – -nin.
Điều kiện kinh tế - xã hội:
- S cng c và phát triển của phương thức sn xuất tư bản ch nghĩa trong điều kiện cách
mạng công nghip.
- S xut hin ca giai cấp vô sản trong lch s với tính cách là mt lực lượng chính trị - xã hội
độc lp.
- Thc tiễn cách mạng giai cấp vô sản Là cơ sở ch yếu nht cho s ra đời ca Triết học Mác.
Nguồn gốc lí luận:
- Triết hc c điển Đức: kế tha phép biện chng trong triết hc của Hê-ghen trên cơ sở lc b
yếu t duy tâm thần bí; kế thừa tính duy vật trong triết hc ca Phoi-ơ-bắc để xây dựng
nên chủ nghĩa duy vật.
- Kinh tế chính trị hc Anh:Nh việc nghiên cứu các tư tưởng kinh tế ca A.Smith
Ricardo, đặc biệt là học thuyết giá trị, Mác đã nhận ra kinh tế là yếu t quy định quy lut vn
động ca lch s, t đó hoàn thiện quan nim duy vt lch s, đng thời xây dựng nên các
hc thuyết v kinh tế của mình.
- CNXH không tưởng Pháp: Mác và Ăng-ghen đã tiếp thu tư tưởng ca Phu-ri-ê và Xanh-xi-
mông, từ đó xây dựng nên hình mẫu XH cng sản; đồng thi khc phc tính không tưởng
trong hc thuyết ca Phu-ri-ê và Xanh-xi-mông, biến CNXH không tương thành khoa học.
Tiền đề khoa học tự nhiên:
- Định lut bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: cho thy mọi hình thức vận động ca vt cht
đều có mối liên hệ với nhau và trong điều kin nhất định có thể chuyển hóa lẫn nhau.
- Hc thuyết tế bào: Thế giới động - thc vật không tách rời nhau mà có sự thng nht v mt
thng nhất và hình thái.
- Hc thuyết tiến hóa: Tt c các loài được sinh ra t các loài trước đó bằng con đường chn
lc t nhiên → thể hin s liên hệ và thống nht trong thế gii động vt.
2. Để phân chia thành các trường phái Triết học phải dựa trên cơ sở nào?
Để phân chia thành các trường phái triết hc, ta phi dựa vào cách giải quyết mt th nht vn
đề cơ bản ca Triết hc, tức là trả lời câu hỏi:
Vt chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
Có 3 cách giải quyết:
Cách 1: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.
Những nhà triết hc gii quyết theo cách này gọi là những nhà triết hc duy vt, hc thuyết
ca h gọi là chủ nghĩa duy vật.
Những Nguyên lí cơ bản của MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những Nguyên lí cơ bản của MácLênin - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Những Nguyên lí cơ bản của MácLênin 9 10 10