Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lương sỹ nam - utc2
Câu1:Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính của hành hóa và mối quan hệ giữa
hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hành hoá
1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa
a. Khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó
của con người, thông qua trao đổi, mua bán.
- Hàng hóa được phân thành hai loại:
+ Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất...
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh...
b. Hai thuộc tính của hàng hóa
* Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó
của con người
- Nhu cầu tiêu dùng sản xuất.
- Nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
* Vật chất
* Tinh thần văn hóa
+ Phát hiện ra giá trị sử dụng là do tiến bộ KHKT, và sự phát triển của LLSX nói
chung.
+ GTSD là phạm trù vĩnh viễn.
+ GTSD là nội dụng vật chất của của cải.
+ GTSD là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa.
* Giá trị (giá trị trao đổi) của hàng hoá:
- Giá trị trao đổi: Là một quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ trao đổi giữa hàng hóa
này với hàng hóa khác
+ VD: 2 m vải = 10 kg thóc
Hai hàng hóa so sánh được với nhau thì bản thân 2 hàng hóa phải có một cái chung
giống nhau. Nếu ta gạt bỏ GTSD của hàng hóa đi, mọi hàng hóa đều là SP của LĐ.
Chính lao động là cơ sở của trao đổi và tạo thành giá trị hàng hóa.
Vậy thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động.
- Giá trị: của hàng hóa là lao động xã hội của người SX hàng hoá kết tinh trong
hàng hóa (đây là chất, thực thể của giá trị).
* Giá trị là phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong sản xuất hàng hóa.
* Giá trị phản ánh quan hệ giữa người sản xuất hàng hóa.
* Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.
c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính
Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ với nhau vừa thống nhất vừa mâu
Page 1

Lương sỹ nam - utc2
thuẫn nhau:
- Thống nhất: đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính, nếu thiếu một trong hai thuộc
tính không phải là hàng hóa.
- Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính thể hiện:
* Với tư cách là GTSD các hàng hóa không đồng nhất về chất.
* Với tư cách là GT các hàng hóa đồng nhất về chất đều là lao động đã được vật
hóa.
* Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng là hai quá trình khác nhau về thời
gian và không gian, do đó nếu giá trị hàng hóa không được thực hiện sẽ dẫn đến
khủng hoảng sản xuất thừa.
Vậy trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải trả giá trị của nó.
Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng.
2. Mối quan hệ của hai thuộc tính vớ...
Lương sỹ nam - utc2
Page 1
Câu1:Hàng hoá gì? Phân tích hai thuc tính ca hành hóa và mi quan h gia
hai thuộc tính đó với tính cht hai mt của lao động sn xut hành hoá
1. Hàng hoá - hai thuc tính ca hàng hóa
a. Khái nim:ng hóa là sn phm của lao động, tha mãn mt nhu cu nào đó
của con người, thông qua trao đổi, mua bán.
- Hàng hóa được pn thành hai loi:
+ Hàng hóa hu hình: lương thực, quần áo,liệu sn xut...
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dch v): dch v vn ti, dch v cha bnh...
b. Hai thuc tính ca hàng hóa
* Giá tr s dng: là công dng ca hàng hóa nhm tha mãn mt nhu cu nào đó
của con người
- Nhu cu tiêu dùng sn xut.
- Nhu cu tiêu dùng cá nhân.
* Vt cht
* Tinh thần văn hóa
+ Phát hin ra giá tr s dng là do tiến b KHKT, và s phát trin ca LLSX nói
chung.
+ GTSD là phm trù vĩnh vin.
+ GTSD là ni dng vt cht ca ca ci.
+ GTSD là thuc tính t nhiên ca hàng hóa.
* Giá tr (giá tr trao đổi) ca hàng hoá:
- Giá tr trao đổi: Là mt quan h v s lượng, th hin t l trao đổi gia hàng hóa
này vi hàng hóa khác
+ VD: 2 m vi = 10 kg thóc
Hai hàng hóa so sánh được vi nhau t bn thân 2 hàng hóa phi có mt cái chung
ging nhau. Nếu ta gt b GTSD của hàng hóa đi, mọi hàng hóa đều là SP của LĐ.
Chính lao động là cơ sở của trao đổi và to thành giá tr hàng hóa.
Vy thc cht của trao đổi sn phm là trao đổi lao động.
- Giá tr: của hàng hóa lao động xã hi của người SX hàng hoá kết tinh trong
hàng hóa (đây là chất, thc th ca giá tr).
* Giá tr là phm trù lch s ch tn ti trong sn xut hàng hóa.
* Giá tr phn ánh quan h giữa người sn xut hàng hóa.
* Giá tr là thuc tính xã hi ca hàng hóa.
c. Mi quan h gia hai thuc tính
Hai thuc tính ca hàng hóa có mi quan h vi nhau va thng nht va mâu
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 236