Ktl-icon-tai-lieu

Những thí nghiệm về Điện dành cho học sinh

Được đăng lên bởi thang11ngotngao
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
537 .011
R~

I117JI

c

ElECTRICITY EXPERIMENTS FOR CHILDREN
GA8IIIEl REUBEN

._
.... __
,.., -_ •••
n.r,...,......,

""", ....OOY .., .. oloow .. '""'- ......

..,....

_m_~

-._

....- ..... -..
......_ ...
._.....

,_'.

;..

1

~;

...1'''' .. ...., _ _ ... ~ _ _
.-........-.

"'p<>_.'_~

., _

d

_

.......

u-,•

~.

.. _ _

--.. ,I_._
_--pooakl._ ., _.- . . . . .
_ ..._n,"'

,

~.i

~

• • I

""

p

1_ _•

_

... .-.,... . - . _

__
....,
_

.

L

....-~·

"

w.... _

__ •

..,.

,..,.ua.

__
_
_
_

1'

~

- ..

I

....

_
.. _
fl ........ .w. _

wI<

_.I

-I boo . _ ..... ..,...
......."

Ib ~

" , CIlt<nOI

-... . , .. _

who ... '" '"

_u d .v.

,,,,_ ,it ..,,,,ltd

-.,....

-. -

_. _

,

.... . . ,.. _

bk

_

••

_

-"""

~

_m_

.!lft''-I<i "'" 0 . _.... l·
,... """_,. 0... lOll iIl_.o.- ! ,.1<,•.-

t'<P"....., , _ ...

.Iu".. lllll'l" ' " • 9\00

O,hmo,~ ,10.. 0<, .... oI lloo>ft

" le''''

~ ~, p< '- nd

ll<lu'...... <hikl.."

tlOn..

l" p<' ~'od
,.,. ...... ,. ,......, ... '"" t:~old.... by \ t u" d M•• "",,,
c _.. , .., , . ,.,,, _ . ,, ,... C ~.WK . by \ " IJI
1 .\r~ll... ftD'l r

""""'" ,.,.,.,

.10<...... ,.., . . -

",.. nold". by

l.lIo<l "
A _ ....-.. .. ,... UoId"•

,,,

11I~1 ,~ ..

... 0... .... \,._
A

' 10 " ~

I;l) n 1O:- OUlC; .. tU Fo a 1 [AU 0 1 l"st:'

_-..---

W. _

""'

_
,. _ I
•"oJo. "'" -

...

'."".Lou....

ftOS2X P. """"",,"'"

,,.,_1.<-_ .. _

,""" _

Of _ _

_ _ _ .... _

~ __ ' M o " ,

'"'-~

_w.. ,_

-- "

Of ....._

.

....

,-"'1-........

" " - . , _ llror_

•;

.
_

I-

.

ia_

~

{.;., ;-

•

ELECTRICITY
Experiments
for Children

ELECTRICITY
Experiments

for Children
Formerly titled ELECTRONICS FOR CHILDREN

by Gabriel Reuben
Illustrated by Bernard Case

Dover Publications, Inc., New York

Copyrig-ht © 1960 by Sterling- Publishing- Co., Inc.
All rights reserved under Pan American
and International Copyrig-ht Conventions.

Published in Canada by General Publishing- Company, Ltd..
30 Lesmill Road, Don Mills, Toronto, Ontario.
Published in the United King-dom by Constable and Company, Ltd ..
10 Orang-e Street. London WC 2.

..

This Dover edition. first published in 1968, is an unabridged
and unaltered republication of the work originally published in
1960 under the title Electronics for Children. The work is reo
printed by special arrang-ement with Sterling Publishing Co., Inc.,
pu blisher of the original edition.

International Standard Book Number: 0·486·2203iJ·3
Library of Congress Catalog Card Numbe...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những thí nghiệm về Điện dành cho học sinh - Người đăng: thang11ngotngao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Những thí nghiệm về Điện dành cho học sinh 9 10 761