Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG TIỀN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI

Được đăng lên bởi ngoc-hieu-dinh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH
NHÂN LOẠI

1.1. Những dấu hiệu văn minh trong thời kì công xã nguyên thuỷ
Tuy các học giả đều thống nhất với nhau, khi xuất hiện các nhà nước đầu tiên
trên trái đất này thì lúc đó mới có thể nói loài người đã bước vào xã hội văn minh.
Nhưng như ta đã thống nhất ở trên “Văn minh là để chỉ giai đoạn phát triển cao của
văn hoá cũng như hành vi hợp lí của con người”. Vì vậy, ngay từ thời kì nguyên thuỷ,
tuy chưa có thể gọi là xã hội văn minh nhưng con người thời kì đó đã có những biểu
hiện tiến bộ, hợp lí, đặt tiền đề cho sự hình thành các nền văn minh nhân loại sau này:
Việc tìm ra lửa đánh dấu một bước tiến nhảy vọt trong lịch sử loài ngưòi, giúp con
người mạnh hơn hẳn các loài động vật khác. Lửa giúp con người chiến thắng thú dữ,
nướng chín thức ăn, làm đồ gốm, chinh phục các rừng cây để làm đất trồng trọt ...và
sau này là nghề luyện kim .
- Từ chỗ sống theo bày đàn tiến lên xây dựng tổ chức công xã thị tộc, đó là một
tổ chức hợp lí đầu tiên về mặt xã hội. Đối với lịch sử loài người, đây là một bước
tiến lớn.
- Phân công lao động giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp với thủ
công nghiệp. Đây là một sự sắp xếp hợp lí, tiện lợi, tạo điều kiện cho việc chuyên
môn hoá trong xã hội văn minh sau này.
- Sự xuất hiện cung tên cũng là một bước tiến lớn. Đây là một loại vũ khí phức
tạp đòi hỏi phải tích luỹ kinh nghiệm, trí tuệ sắc sảo và kĩ năng khéo léo.
- Hôn nhân cũng có một bước tiến lớn từ tạp giao, đồng huyết đến hôn nhân
theo gia đình ổn định. Đó là sự tích luỹ kinh nghiệm nhiều đời để tránh hiện tượng
đồng huyết, tăng sức sống cho thế hệ sau.
- Tôn giáo nguyên thuỷ xuất hiện cũng là một bước tiến lớn về mặt tinh thần.

Tín ngưỡng tô tem, việc thờ cúng tổ tiên là những biểu hiện giá trị tinh thần quan
trọng của con người nguyên thuỷ.
- Nghệ thuật nguyên thuỷ cũng là một biểu hiện phát triển văn hoá quan trọng,
nó thể hiện cách nhìn của người xưa bằng những hình tượng cụ thể đối với thế giới
bên ngoài.
- Những biểu hiện ban đầu của kí hiệu ghi nhớ như dùng dây thừng để thắt nút,
dùng các hình vẽ để diễn tả tình cảm cũng là những tiền đề cho chữ viết sau này.

1.2. Vài ghi nhận chung về tiến trình văn minh nhân loại:

Thời kì đồ đá cũ:

Bằng chứng khoa học dựa trên di truyền học và nghiên cứu hóa thạch, đặt
nguồn ngốc người hiện đại Homo sapiens ở Châu Phi. Điều này đã xảy ra khoảng
200.000 năm trước ở thời Đồ thời đá cũ, sau một giai đoạn lâu dài của tiến trình phát
triển. Những tổ tiên của lo...
NH NG TI N Đ CHUNG C A QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH N N VĂN MINH
NHÂN LO I
1.1. Nh ng d u hi u văn minh trong th i kì công xã nguyên thu
Tuy các h c gi đ u th ng nh t v i nhau, khi xu t hi n các nhà n c đ u tiên ướ
trên trái đ t này thì lúc đó m i có th nói loài ng i đã b c vào xã h i văn minh. ườ ướ
Nh ng nh ta đã th ng nh t trên “Văn minh là đ ch giai đo n phát tri n cao c aư ư
văn hoá cũng nh hành vi h p lí c a con ng i”. Vì v y, ngay t th i kì nguyên thu ,ư ườ
tuy ch a có th g i là xã h i văn minh nh ng con ng i th i kì đó đã có nh ng bi uư ư ườ
hi n ti n b , h p lí, đ t ti n đ cho s hình thành các n n văn minh nhân lo i sau này: ế
Vi c tìm ra l a đánh d u m t b c ti n nh y v t trong l ch s loài ng òi, giúp con ướ ế ư
ng i m nh h n h n các loài đ ng v t khác. L a giúp con ng i chi n th ng thú d ,ườ ơ ườ ế
n ng chín th c ăn, làm đ g m, chinh ph c các r ng cây đ làm đ t tr ng tr t ...vàướ
sau này là ngh luy n kim .
- T ch s ng theo bày đàn ti n lên xây d ng t ch c công xã th t c, đó là m t ế
t ch c h p lí đ u tiên v m t xã h i. Đ i v i l ch s loài ng i, đây là m t b c ườ ướ
ti n l n.ế
- Phân công lao đ ng gi a tr ng tr t và chăn nuôi, gi a nông nghi p v i th
công nghi p. Đây là m t s s p x p h p lí, ti n l i, t o đi u ki n cho vi c chuyên ế
môn hoá trong xã h i văn minh sau này.
- S xu t hi n cung tên cũng là m t b c ti n l n. Đây là m t lo i vũ khí ph c ướ ế
t p đòi h i ph i tích lu kinh nghi m, trí tu s c s o và kĩ năng khéo léo.
- Hôn nhân cũng có m t b c ti n l n t t p giao, đ ng huy t đ n hôn nhân ướ ế ế ế
theo gia đình n đ nh. Đó là s tích lu kinh nghi m nhi u đ i đ tránh hi n t ng ượ
đ ng huy t, tăng s c s ng cho th h sau. ế ế
- Tôn giáo nguyên thu xu t hi n cũng là m t b c ti n l n v m t tinh th n. ướ ế
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI - Người đăng: ngoc-hieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI 9 10 665