Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy - an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học thực phẩm

Được đăng lên bởi Ng Thao
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TH HOÙA HOÏCÑAÏI CÖÔNG

2006-2007

NOÄI QUI – AN TOAØN
PHOØNG THÍ NGHIEÄM KHOA HOÏC THÖÏC PHAÅM
1. Khi vaøo phoøng thí nghieäm sinh vieân phaûi maëc aùo Blouse, treân aùo phaûi coù baûng
teân, lôùp cuûa sinh vieân. AÊn maëc lòch söï, ñaàu toùc goïn gaøng.
2. Ñi thöïc haønh ñuùng giôø, neáu treã quaù 15 phuùt xem nhö vaéng maët. Nhöõng sinh vieân
vaéng maët quaù 20% soá buoåi thöïc haønh xem nhö khoâng ñaït yeâu caàu moân thöïc haønh
ñoù.
3. Sinh vieân phaûi ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø, khoâng ñöôïc pheùp xem taøi lieäu trong quaù trình
thöïc haønh. Neáu khoâng laøm ñöôïc baøi thöïc haønh do khoâng ñoïc baøi tröôùc thì xem nhö
nghæ buoåi thöïc haønh ñoù vaø phaûi ñi thöïc haønh buø (neáu phoøng thí nghieäm saép xeáp
ñöôïc thôøi gian).
4. Sinh vieân töï chuaån bò nguyeân lieäu cho baøi thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
höôùng daãn tröôùc khi vaøo thöïc haønh. Söû duïng caùc thieát bò, maùy moùc theo söï höôùng
daãn cuûa giaùo vieân. Khoâng töï yù di dôøi duïng cuï, thieát bò vaø mang ra ngoaøi phoøng thí
nghieäm.
5. Kieåm tra duïng cuï thí nghieäm tröôùc khi laøm thí nghieäm. Phaûi baùo caùo ngay vôùi giaùo
vieân höôùng daãn khi duïng cuï, thieát bò coù thieáu huït hoaëc nöùt vôõ ñeå ñöôïc thay theá
hoaëc boå sung duïng cuï khaùc. Neáu khoâng baùo caùo thì moïi maát maùt, hö hoûng veà sau
sinh vieân töï chòu traùch nhieäm vaø boài thöôøng cho phoøng thí nghieäm.
6. Sinh vieân nôï duïng cuï thí nghieäm cuûa PTN phaûi hoaøn traû ôû buoåi thí nghieäm
sau, neáu khoâng seõ khoâng ñöôïc vaøo laøm thí nghieäm.
7. Keát thuùc buoåi thöïc haønh sinh vieân baùo caùo vôùi giaùo vieân höôùng daãn kieåm tra duïng
cuï, thieát bò. Doïn veä sinh saïch seõ caùc duïng cuï vaø thieát bò theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
tröôùc khi ra veà. Khi laøm thí nghieäm phaûi traät töï, goïn gaøng, veä sinh.
8. Noäp baøi baùo caùo ñuùng thôøi haïn quy ñònh vaø kyù teân xaùc nhaän khi noäp baøi.
Caån Thaän – Chính Xaùc – Trung Thöïc – Nhanh Nheïn.
Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2007.
KHOA COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM.

Heä Ñaïi Hoïc

1TH HOÙA HOÏCÑAÏI CÖÔNG

2006-2007

Baøi 1:

SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ DUÏNG CUÏ THOÂNG THÖÔØNG
TRONG PHOØNG THÍ NGHIEÄM
I.

DUÏNG CUÏ THUÛY TINH

1. Coác thuûy tinh (becher)
ƒ Nhaän daïng: Laø nhöõng coác hình truï coù moû hoaëc khoâng. Coác ñöôïc
saûn xuaát baèng thuûy tinh chòu nhieät, beàn hoùa hoïc vaø coù nhieàu loaïi theå tích
khaùc nhau (töø 50ml ñeán 1lit hoaëc 2lit).
ƒ Muïc ñích söû duïng: chuû yeáu duøng ñeå chöùa. Ngoaø...
TH HOÙA HOÏCÑAÏI CÖÔNG 2006-2007
Heä Ñaïi Hoïc 1
N
N
O
O
Ä
Ä
I
I
Q
Q
U
U
I
I
A
A
N
N
T
T
O
O
A
A
Ø
Ø
N
N
P
P
H
H
O
O
Ø
Ø
N
N
G
G
T
T
H
H
Í
Í
N
N
G
G
H
H
I
I
E
E
Ä
Ä
M
M
K
K
H
H
O
O
A
A
H
H
O
O
Ï
Ï
C
C
T
T
H
H
Ö
Ö
Ï
Ï
C
C
P
P
H
H
A
A
Å
Å
M
M
1. Khi vaøo phoøng thí nghieäm sinh vieân phaûi maëc aùo Blouse, treân aùo phaûi coù baûng
teân, lôùp cuûa sinh vieân. AÊn maëc lòch söï, ñaàu toùc goïn gaøng.
2. Ñi thöïc haønh ñuùng giôø, neáu treã quaù 15 phuùt xem nhö vaéng maët. Nhöõng sinh vieân
vaéng maët quaù 20% soá buoåi thöïc haønh xem nhö khoâng ñaït yeâu caàu moân thöïc haønh
ñoù.
3. Sinh vieân phaûi ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø, khoâng ñöôïc pheùp xem taøi lieäu trong quaù trình
thöïc haønh. Neáu khoâng laøm ñöôïc baøi thöïc haønh do khoâng ñoïc baøi tröôùc thì xem nhö
nghæ buoåi thöïc haønh ñoù vaø phaûi ñi thöïc haønh buø (neáu phoøng thí nghieäm saép xeáp
ñöôïc thôøi gian).
4. Sinh vieân töï chuaån nguyeân lieäu cho baøi thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
höôùng daãn tröôùc khi vaøo thöïc haønh. Söû duïng caùc thieát bò, maùy moùc theo söï höôùng
daãn cuûa giaùo vieân. Khoâng töï yù di dôøi duïng cuï, thieát vaø mang ra ngoaøi phoøng thí
nghieäm.
5. Kieåm tra duïng cuï thí nghieäm tröôùc khi laøm thí nghieäm. Phaûi baùo caùo ngay vôùi giaùo
vieân höôùng daãn khi duïng cuï, thieát coù thieáu huït hoaëc nöùt vôõ ñeå ñöôïc thay theá
hoaëc boå sung duïng cuï khaùc. Neáu khoâng baùo caùo thì moïi maát maùt, hoûng veà sau
sinh vieân töï chòu traùch nhieäm vaø boài thöôøng cho phoøng thí nghieäm.
6. Sinh vieân nôï duïng cuï thí nghieäm cuûa PTN phaûi hoaøn traû ôû buoåi thí nghieäm
sau, neáu khoâng seõ khoâng ñöôïc vaøo laøm thí nghieäm.
7. Keát thuùc buoåi thöïc haønh sinh vieân baùo caùo vôùi giaùo vieân höôùng daãn kieåm tra duïng
cuï, thieát bò. Doïn veä sinh saïch seõ caùc duïng cuï vaø thieát bò theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
tröôùc khi ra veà. Khi laøm thí nghieäm phaûi traät töï, goïn gaøng, veä sinh.
8. Noäp baøi baùo caùo ñuùng thôøi haïn quy ñònh vaø kyù teân xaùc nhaän khi noäp baøi.
Caån Thaän – Chính Xaùc – Trung Thöïc – Nhanh Nheïn.
Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2007.
KHOA COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM.
http://hhud.tvu.edu.vn
Nội quy - an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội quy - an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học thực phẩm - Người đăng: Ng Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nội quy - an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học thực phẩm 9 10 395