Ktl-icon-tai-lieu

Ô chữ ngày xuân Powerpoint

Được đăng lên bởi Le Hien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1

TỰT I
KHÓKHĂN
DÁMNGHĨ DÁMLÀM
TH I ẾUTHỐN

2
3
4

T Í C HC ỰC

5

MỌ IHOÀNCẢNH
YẾUĐUỐI
GÁCXÉPNHỎ

6
7
8

CHỦĐ ỘNGTỰG I ÁC

Từ
Từ
hàng
hàng
ngang
ngangsố
số
số189gồm
gồm
gồm
có
có
94 chữ
chữ
Từ
hàng
ngang
có
4
Từ Từ
hàng
Từhàng
hàng
ngang
ngang
ngang
sốsố
6
số
số
gồm
3
4
5gồm
gồm
có
có
13
7
9
Từ
hàng
ngang
2
gồm
có11
7cóchữ
cái.
cái.
chữ cái.
chữ cái.
chữ
cái.
cái.
chữ
cái.
…………là
luôn
thấy
mình
kémtựta
ĐâyĐể
là là
nơi
người
Trịnh
tự
Hải
tinHà
chúng
đã
học
Goi
y
hang
7
Người
tự tin
là
dám
Trong………con
Đây
Mỗi
Trịnh
chúng
là một
Hải
Hà
ta
biểu
cần…….trong
người
đãngười
hiện
họcđều
tập
củacần
trong
người
hoạt
có
cỏi,
yếu
đuối,
sống
thu
mình
cần…..trong
trongđầu
điều
kiện,
học tập
hoàn
vàthách.
cảnh
hoạtkhó
động
đương
với……..,
thử
tự
động
tin?
điều
tập tính
kiên
thể,
tự
hoạt
như
tin.
thế
động
nào?
xã hội.

9

THÀNH CÔNG
!!!
1
3
8
7
6
2
5
4
9

...
Ô chữ ngày xuân Powerpoint - Người đăng: Le Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ô chữ ngày xuân Powerpoint 9 10 31