Ktl-icon-tai-lieu

Ôn luyện môn Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi Vương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
http://ebook.here.vnThư viện ðề thi trắc nghiệm, Bài giảng, Giáo trình -
1
¤n luyÖn kiÕn thøc m«n vËt lý líp 11
PhÇn hai: Quang häc
Ch−¬ng VI. Khóc x¹ ¸nh s¸ng
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch−¬ng
1. §Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng:
Tia khóc x¹ n»m trong mÆt ph¼ng tíi.
Tia tíi vµ tia khóc x¹ n»m ë hai bªn ®−êng ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi.
TØ sè gi÷a sin gãc tíi vµ sin gãc khóc x¹ lµ h»ng sè:
n
ssin
isin
=
(H»ng sè n ®−îc gäi lµ chiÕt suÊt tû ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ ®èi víi m«i tr−êng tíi).
2. ChiÕt suÊt cña mét m«i tr−êng
- ChiÕt suÊt ®èi cña m«i tr−êng 2 ®èi víi i tr−êng 1 b»ng gi÷a c¸c tèc ®é truyÒn ¸nh s¸ng v
1
v
2
trong m«i tr−êng 1 m«i tr−êng 2
2
1
1
2
21
v
v
n
n
nn === (n
1
n
2
c¸c chiÕt suÊt ruyÖt ®èi cña m«i tr−êng 1
vµ m«i tr−êng 2).
- C«ng thøc khóc x¹: sini = nsinr
n
1
sini = n
2
sinr.
3. HiÖn t−îng ph¶n x¹ toµn phÇn:
HiÖn t−îng ph¶n x¹ toµn phÇn chØ x¶y ra trong tr−êng hîp m«i tr−êng tíi chiÕt quang h¬n m«i tr−êng khóc x¹
(n
1
> n
2
) vµ gãc tíi lín h¬n mét gi¸ trÞ i
gh
: i > i
gh
víi sini
gh
= n
2
/n
1
II. C©u hái vµ bµi tËp
44. Khóc x¹ ¸nh s¸ng
6.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ
®óng
?
A. ChiÕt suÊt tØ ®èi cña m«i tr−êng chiÕt quang nhiÒu so víi m«i tr−êng chiÕt quang Ýt th× nhá h¬n ®¬n vÞ.
B. M«i tr−êng chiÕt quang kÐm cã chiÕt suÊt tuyÖt ®èi nhá h¬n ®¬n vÞ.
C. ChiÕt suÊt ®èi cña m«i tr−êng 2 so víi m«i tr−êng 1 b»ng chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n
2
cña i tr−êng 2
víi chiÕt suÊt tuyÖt ®èi n
1
cña m«i tr−êng 1.
D. ChiÕt suÊt ®èi a hai i tr−êng lu«n lín h¬n ®¬n v× vËn c ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng vËn tèc
lín nhÊt.
6.2 Víi mét tia s¸ng ®¬n s¾c, chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña n−íc n
1
, cña thuû tinh n
2
. ChiÕt suÊt ®èi khi tia
s¸ng ®ã truyÒn tõ n−íc sang thuû tinh lµ:
A. n
21
= n
1
/n
2
B. n
21
= n
2
/n
1
C. n
21
= n
2
– n
1
D. n
12
= n
1
– n
2
6.3 Chän c©u tr¶ lêi
®óng
.
Trong hiÖn t−îng khóc x¹ ¸nh s¸ng:
A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi. B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi.
C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi.
D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn.
6.4 ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr−êng khóc x¹ víi m«i tr−êng tíi
A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1.
C. b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi.
D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr−êng tíi.
6.5 Chän c©u ®óng
nhÊt
.
Ôn luyện môn Vật lý lớp 11 - Trang 2
Ôn luyện môn Vật lý lớp 11 - Người đăng: Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn luyện môn Vật lý lớp 11 9 10 626