Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập chương hidrocacbon

Được đăng lên bởi conan-yeld
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3806 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG HIDROCACBON (TỰ LUẬN)
DẠNG I: VIẾT CTCT VÀ GỌI TÊN CÁC CHẤT:
1.

Viết tất cả các CTCT có thể có và gọi tên của các chất có công thức phân tử
sau:C5H10 ; C4H8 ; C5H8 ; C8H10 (chỉ viết hợp chất thơm).

2.

Viết CTCT của các chất có tên sau:
a.
b.

2,4 – etyl- 1,3,5- trimetyl octan.

c.

2,3 – điclo – 4- metyl hexan.

d.

Xiclo propan

e.

Xiclo hexan

f.

2,3,4,4- tetra metyl pent – 2 en

g.

4- brom-4- etyl – 2,3 đimetyl hex – 2 en

h.

2- brom – 3 clo but- 1,3 – dien

i.

Vinyl axetilen

j.

Toluen

k.

Stiren

l.
3.

2,2 – đimetyl heptan.

Etyl benzen.

Gọi tên các chất có CTCT sau:
a.

CH3 - CH = CH- CH- CH2 - CH- CH3
CH3
CH2

b.

CH= CH2

CH2CH3

CH2CH3

DẠNG II: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Ở
DẠNG CÔNG THỨC CẤU TẠO THU GỌN.
1.

Hoàn thành các PTPU sau:
a.

2- metyl butan + clo

b.

Krackinh pentan

c.

Đề hidro hóa butan

d.

Oxi hóa hoàn toàn Propan

e.

Xiclo propan + dd Brom

f.

Xiclo hexan + H2

g.

Etilen + clo

h.

2- metyl but- 2- en + axit clohidric

i.

2- metyl but- 2- en + nước

j.

2- metyl but- 2- en + axit sunfuric

k.

2- metyl but- 2- en + KMnO4

l.

Trùng hợp 2- metyl but- 2- en

m.

Prop-1-in + hidro (xúc tác Pd) và xúc tác (Ni)

n.

Prop-1-in + HCl

o.

Prop-1-in + Bạc nitrat trong amoniac

p.

Axetilen + nước

q.

Axetilen + Natri

r.

Buta – 1,3- dien + Brom (-40oC) và (80oC)

s.

Trùng hợp Buta – 1,3- dien

t.

Trùng hợp iso propan.

u.
v.

Toluen + clo (askt) và (bột Fe)

w.

Stiren + Clo (bột sắt)

x.
2.

Benzen + clo

Benzen + HNO3

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau
a.

Đá vôi

CaO

CaC2

C2H2

C2H4

C2H5Cl

C2H5OH

CH3CHO C2H4(OH)2 C4H10

C2H5OH

C3H6

PP

PP: Poli Propilen.
b.

CH4 C2H2

C2H4

C2H6

C2H5Cl

Bạc axetilua

C4H10

C4H8

C4H8Cl2

Caosu Buna

DẠNG III: PHÂN BIỆT HỖN HỢP KHÍ
Dùng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí sau:
1.

Metan, etilen, cacbonic, hidro

2.

Metan, propen, cacbonic, axetilen

3.

Prop – 1 –in , prop – 2- in, etan.

DẠNG IV: BÀI TẬP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CTPT, CTCT, THÀNH PHẦN
PHẦN TRĂM.
1. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy
hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H SO đặc,
2 4

thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X
là (cho H = 1, C = 12, O = 16).
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm chấy lần
2.
lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH rắn dư. Sau phản ứng thấy khối
lượng bình 1 tăng 4,14g và bình 2 tăng 6,16g....
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG HIDROCACBON (TỰ LUẬN)
DẠNG I: VIẾT CTCT VÀ GỌI TÊN CÁC CHẤT:
1. Viết tất cả các CTCT có thể có và gọi tên của các chất có công thức phân tử
sau:C
5
H
10
; C
4
H
8
; C
5
H
8
; C
8
H
10
(chỉ viết hợp chất thơm).
2. Viết CTCT của các chất có tên sau:
a. 2,2 – đimetyl heptan.
b. 2,4 – etyl- 1,3,5- trimetyl octan.
c. 2,3 – điclo – 4- metyl hexan.
d. Xiclo propan
e. Xiclo hexan
f. 2,3,4,4- tetra metyl pent – 2 en
g. 4- brom-4- etyl – 2,3 đimetyl hex – 2 en
h. 2- brom – 3 clo but- 1,3 – dien
i. Vinyl axetilen
j. Toluen
k. Stiren
l. Etyl benzen.
3. Gọi tên các chất có CTCT sau:
a. CH
3
- CH = CH- CH- CH
2
- CH- CH
3
CH
3
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
b.
CH
2
CH= CH
2
ôn tập chương hidrocacbon - Trang 2
ôn tập chương hidrocacbon - Người đăng: conan-yeld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ôn tập chương hidrocacbon 9 10 293