Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tập Cương 3 Hình Học 9

Được đăng lên bởi buitanduoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đ Ề CƯƠNG Hình học Lớp 9 – Chương III
PHẦN I- TÓM TẮT GIÁO KHOA
A – Liên hệ các loại góc
A
x
m
O

 của (O)
 là góc ở tâm chắn cung AmB
_ AOB
 của (O)
 là góc nội tiếp chắn cung AmB
_ ACB
 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax với dây cung AB chắn
_ xAB
 của (O)
cung AmB
Sự liên hệ :


  sđ AmB
AOB

C
B

  ACB
  1 AOB
  1 sđ AmB

xAB
2
2

B - Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp
(hình thường gặp)
1-

2Tứ giác có hai đỉnh
kề nhau cùng nhìn
cạnh chứa hai đỉnh
còn lại dưới một góc
.

Tứ giác có tổng hai
góc đối nhau bằng
180 0 .

3-

α

4Tứ giác có 4 đỉnh
cách đều một điểm
(xác định được).
Điểm đó là tâm của
đường tròn ngoại
tiếp tứ giác .

Tứ giác có góc ngoài
tại một đỉnh bằng góc
trong tại đỉnh đối của
đỉnh đó .
(gọi ngắn gọn “góc
ngoài bằng góc đối
trong”)

α

O

C - Độ dài đường tròn, cung tròn
Độ dài C của đường tròn bán kính R :

Trong một đường tròn bán kính R :
Độ dài l của một cung n0 là
R

C = 2R-

R
O

l

Rn
180

no l

O

D – Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Diện tích S của đường tròn bán kính R :
S = R2-

Diện tích hình quạt tròn bán
kính R, cung n0 là :

A
R

R
O

 R 2n
l .R
S
hay S 
360
2

no

O

B

Nhóm Toán 9

-1-

E – Một số tính chất cần lưu ý :

A

1- Trong một đường tròn, hai cung bị chắn
giữa hai dây song song thì bằng nhau.

B

C

  BD

AB // CD  AC

D

A

B

2- Hình thang nội tiếp được trong một
O

đường tròn là hình thang cân và ngược lại.
D

C

ABCD là hình thang (AB//CD)
Khi đó: ABCD nội tiếp trong
(O)  ABCD là hình thang cân

3- Tứ giác ABCD có AB và CD cắt nhau tại

C

D

E. Khi đó :

E

ABCD nội tiếp  EA.EB = ED.EC

O
A

(T/c này đã được sử dụng chủ lực trong bài hình thi tuyển
sinh lớp 10 NH 2012-2013. Khi sử dụng cần c/minh lại)

B
M

A

Cho AB là dây của (O),
MN là đường kính của
(O).
Khi đó :
M là điểm chính giữa
  MN  AB
AB

4- Trong một đường tròn, đường kính đi qua
O

điểm chính giữa của một cung thì vuông góc

B

với dây căng cung ấy và ngược lại.
N
A

5- Cho AB là dây của (O), Ax là tia sao cho
x

 chắn cung AB
 và xAB
 = ½ sđ AB
.
xAB

Khi đó Ax (đường thẳng chứa tia Ax) là tiếp

m

 = ½ sđ AmB

xAB

 Ax là tiếp tuyến
của (O).

O
B

tuyến của (O).
6- Cho ABC, KBC sao cho :
KA2 = KB.KC

A
K

Khi đó :
AK là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp
ABC.

B
C

(Khi sử dụng cần c/minh lại)

Nhóm Toán 9

-2-

PHẦN II- CÁC DẠNG TOÁN
DẠNG 1 (3 điểm)
Độ dài đường tròn, cung tròn
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Cho biết   3,14
 = 700. Tính độ dài cung AB lớn.
Bài 1 Cho điểm A, B thuộc (O ; ...
Nhóm Toán 9 -1-
R
O
o
n
l
R
O
o
n
R
O
A
B
R
O
Đ
Ề CƯƠNG
Hình học Lớp 9 Chương III
PHẦN I- TÓM TẮT GIÁO KHOA
A – Liên hệ các loại góc
_
AOB
góc ở tâm chắn cung
AmB
ca (O)
_
ACB
là góc nội tiếp chắn cung
AmB
của (O)
_
xAB
c tạo bi tia tiếp tuyến Ax với dây cung AB chắn
cung
AmB
của (O)
S liên h :
AOB
AmB
1 1
xAB ACB AOB
2 2
AmB
B - Dấu hiệu nhận biết tứ giác ni tiếp
1-
Tứ giác có tổng hai
góc đối nhau bằng
180
0
.
(hình thường gp)
2-
T giác hai đỉnh
k nhau cùng nhìn
cnh chứa hai đỉnh
n lại dưới một góc
.
α
α
3-
Tgiác góc ngoài
tại một đỉnh bằng c
trong tại đỉnh đối của
đỉnh đó .
(gọi ngn gọn góc
ngoài bng góc đối
trong”)
4-
T giác có 4 đỉnh
ch đều một điểm
(xác định được).
Điểm đó là tâm của
đường tròn ngoi
tiếp tứ giác .
O
C - Độ dài đường tròn, cung tròn
Độ dài C ca đường tròn bán kính R :
C = 2R-
Trong một đường tròn bánnh R :
Độ dài l ca một cung n
0
l
Rn
180
-
D – Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Diện tích S của đường tròn bán kính R :
S = R
2
-
Diện tích hình quạt tròn bán
kính R, cung n
0
là :
S
2
R n
360
hay S
R
2
l .
-
m
x
O
B
A
C
Ôn Tập Cương 3 Hình Học 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Tập Cương 3 Hình Học 9 - Người đăng: buitanduoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn Tập Cương 3 Hình Học 9 9 10 808