Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập hóa 8

Được đăng lên bởi thanhhuyensp89
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I
MOÂN: HOÙA HOÏC LÔÙP 8 (Naêm hoïc 2010-2011)
A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM
I. DAÏNG 1: Khoanh troøn vaø caâu traû lôøi a, b, c, d maø em cho laø ñuùng nhaát
Caâu 1: Coù theå duøng cuïm töø naøo sau ñaây noùi veà nguyeân töû:
a. Taïo ra chaát
c. Giöõ nguyeân trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc
b. Khoái löôïng nguyeân töû
d. Trung hoøa veà ñieän
Caâu 2: Nguyeân töû coù khaû naêng lieân keát vôùi nhau nhôø:
a. Electron
b. Proton
c. Nôtron
d. Taát caû ñeàu sai
Caâu 3: Hieän töôïng naøo laø hieän töôïng vaät lyù trong soá caùc hieän töôïng cho döôùi ñaây?
a. Löu huyønh chaùy trong khoâng khí taïo ra chaát khí coù muøi haéc.
b. Coàn ñeå trong loï khoâng ñaäy naép, coàn seõ bay hôi coù muøi ñaëc tröng.
c. Ñaù voâi bò nhieät phaân huûy thaønh voâi soáng vaø khí cacbonic.
d. Ñöôøng khí chaùy taïo thaønh than vaø hôi nöôùc.
Caâu 4: Phaân töû khoái cuûa nhoâm oxit (Al203) laø:
a. 75 ñvC
b. 150 ñvC
c. 120 ñvC
d. 102
ñvC
Caâu 5: Cho caùc coâng thöùc hoùa hoïc sau: Br2, AlCl3, Zn, P, Ca0, H2. Trong ñoù:
a. Coù 3 ñôn chaát, 3 hôïp chaát
c. Coù 4 ñôn chaát, 2 hôïp chaát
b. Coù 2 ñôn chaát, 4 hôïp chaát
d. Taát caû ñeà sai
Caâu 6: Hieän töôïng naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc trong soá caùc hieän töôïng cho döôùi ñaây?
a. Hoøa tan thuoác tím vaøo nöôùc seõ taïo thaønh dung dòch thuoác tím.
b. Laøm bay hôi dung dòch muoái aên seõ taïo thaønh tinh theå muoái aên.
c. Thuûy tinh ñun cho noùng chaûy vaø thoåi thaønh bình caàu.
d. Saét ñeå laâu trong khoâng khí seõ bò gæ.
Caâu 7: Trong caùc ñònh nghóa veà nguyeân töû sau ñaây, ñònh nghóa naøo laø ñuùng?
a. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù, khoâng bò phaân chia trong phaûn öùng hoùa hoïc.
b. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù vaø trung hoøa veà ñieän, nguyeân töû taïo ra moïi chaát.
c. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù vaø trung hoøa veà ñieän, goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø
voû taïo bôûi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 8: Caên cöù vaøo caáu taïo cuûa chaát (do moät, hai, ba, … nguyeân toá hoùa hoïc caáu taïo neân); ngöôøi ta coù theå
chia chaát ra laøm maáy loaïi?
a. Hai loaïi
b. Ba loaïi
c. Boán loaïi
d. Naêm
loaïi
Caâu 9: Haõy löïa choïn daõy coâng thöùc hoùa hoïc ñuùng cuûa caùc hôïp chaát chöùa hai nguyeân toá sau ñaây:
N (III) vaø H ; Al (III) vaø 0 ; S (II) vaø H ; N (V) vaø 0 ; C (II) vaø 0
a. NH3 , Al203 , H2S , N502 , C20
c. NH3 , Al302 , HS2 , N205 , C02
b. NH3 , Al203 , H2S , N205 , C0
d. N3H , Al302 , H2S , N205 , C0
Caâu 10: Ch...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I
MOÂN: HOÙA HOÏC LÔÙP 8 (Naêm hoïc 2010-2011)
A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM
I. DAÏNG 1: Khoanh troøn vaø caâu traû lôøi a, b, c, d maø em cho laø ñuùng nhaát
Caâu 1: Coù theå duøng cuïm töø naøo sau ñaây noùi veà nguyeân töû:
a. Taïo ra chaát c. Giöõ nguyeân trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc
b. Khoái löôïng nguyeân töû d. Trung hoøa veà ñieän
Caâu 2: Nguyeân töû coù khaû naêng lieân keát vôùi nhau nhôø:
a. Electron b. Proton c. Nôtron d. Taát caû ñeàu sai
Caâu 3: Hieän töôïng naøo laø hieän töôïng vaät lyù trong soá caùc hieän töôïng cho döôùi ñaây?
a. Löu huyønh chaùy trong khoâng khí taïo ra chaát khí coù muøi haéc.
b. Coàn ñeå trong loï khoâng ñaäy naép, coàn seõ bay hôi coù muøi ñaëc tröng.
c. Ñaù voâi bò nhieät phaân huûy thaønh voâi soáng vaø khí cacbonic.
d. Ñöôøng khí chaùy taïo thaønh than vaø hôi nöôùc.
Caâu 4: Phaân töû khoái cuûa nhoâm oxit (Al
2
0
3
) laø:
a. 75 ñvC b. 150 ñvC c. 120 ñvC d. 102
ñvC
Caâu 5: Cho caùc coâng thöùc hoùa hoïc sau: Br
2
, AlCl
3
, Zn, P, Ca0, H
2
. Trong ñoù:
a. Coù 3 ñôn chaát, 3 hôïp chaát c. Coù 4 ñôn chaát, 2 hôïp chaát
b. Coù 2 ñôn chaát, 4 hôïp chaát d. Taát caû ñeà sai
Caâu 6: Hieän töôïng naøo laø hieän töôïng hoùa hoïc trong soá caùc hieän töôïng cho döôùi ñaây?
a. Hoøa tan thuoác tím vaøo nöôùc seõ taïo thaønh dung dòch thuoác tím.
b. Laøm bay hôi dung dòch muoái aên seõ taïo thaønh tinh theå muoái aên.
c. Thuûy tinh ñun cho noùng chaûy vaø thoåi thaønh bình caàu.
d. Saét ñeå laâu trong khoâng khí seõ bò gæ.
Caâu 7: Trong caùc ñònh nghóa veà nguyeân töû sau ñaây, ñònh nghóa naøo laø ñuùng?
a. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù, khoâng bò phaân chia trong phaûn öùng hoùa hoïc.
b. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù vaø trung hoøa veà ñieän, nguyeân töû taïo ra moïi chaát.
c. Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû beù vaø trung hoøa veà ñieän, goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø
voû taïo bôûi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 8: Caên cöù vaøo caáu taïo cuûa chaát (do moät, hai, ba, … nguyeân toá hoùa hoïc caáu taïo neân); ngöôøi ta coù theå
chia chaát ra laøm maáy loaïi?
a. Hai loaïi b. Ba loaïi c. Boán loaïi d. Naêm
loaïi
Caâu 9: Haõy löïa choïn daõy coâng thöùc hoùa hoïc ñuùng cuûa caùc hôïp chaát chöùa hai nguyeân toá sau ñaây:
N (III) vaø H ; Al (III) vaø 0 ; S (II) vaø H ; N (V) vaø 0 ; C (II) vaø 0
a. NH
3
, Al
2
0
3
, H
2
S , N
5
0
2
, C
2
0 c. NH
3
, Al
3
0
2
, HS
2
, N
2
0
5
, C0
2
b. NH
3
, Al
2
0
3
, H
2
S , N
2
0
5
, C0
d. N
3
H , Al
3
0
2
, H
2
S , N
2
0
5
, C0
Caâu 10: Cho caùc chaát: HCl, N
2
, 0
2
, CaC0
3
, S0
2
, Cl
2
, NH
3
, H
2
0, NaCl, Zn. Daõy chaát goàm caùc ñôn chaát laø?
a. N
2
, 0
2
, CaC0
3
, S0
2
c. HCl, N
2
, 0
2
, NH
3
, H
2
0
b. NH
3
, H
2
0, NaCl, Zn d. N
2
, 0
2
, Cl
2
, Zn
Caâu 11: Cho bieát hoùa trò cuûa Al (III), hoùa trò cuûa nhoùm S0
4
(II). Coâng thöùc hoùa hoïc ñuùng cuûa chaát laø?
a. Al
3
S0
4
b. Al
3
(S0
4
)
2
c. AlS0
4
d. Al
2
(S0
4
)
3
Caâu 12: Cho caùc chaát: 0
3
, N0
2
, K0H, P, H
3
P0
4
, Cu0, H
2
, C0
2
. Daõy chaát goàm caùc hôïp chaát laø?
ôn tập hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập hóa 8 - Người đăng: thanhhuyensp89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ôn tập hóa 8 9 10 180