Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập hóa phân tích định tính

Được đăng lên bởi anhtuanc4k45
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
Nội dung 1:

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

Câu hỏi
1. Trình bày hệ thống phân tích các cation ?
2. Trình bày hệ thống phân tích các anion ?
1. Các hệ thống PTĐT
-

Phần lớn các chất vô cơ tồn tại trong dung dịch dưới dạng các chất điện ly. Các chất
này phân ly hoàn toàn hay một phần thành các ion, do đó phản ứng giữa các chất với
thuốc thử là phản ứng ion

-

Trong PTĐT, các ion được chia thành nhóm dựa trên đặc tính của chúng đối với thuốc
thử: tạo tủa, giống nhau và khác nhau về độ tan, …

1.1. Hệ thống phân tích các cation
1.1.1. Hệ thống H2S (hệ thống phân tích sulfur)
-

Các cation được chia thành 5 nhóm dựa trên cơ sở độ tan của các sulfur, clorid và
carbonat. Cho phép thực hiện phân tích theo một trật tự xác định

-

Ít sử dụng vì thời gian phân tích quá dài 25 – 30 giờ, việc tìm các ion của nhóm cuối
không chính xác do dung dịch bị pha loãng, cần phòng phân tích có thiết bị đặc biệt

1.1.2. Hệ thống acid - base
-

Các cation được chia thành 6 nhóm tùy theo phản ứng của chúng đối với HCl, H2SO4,
kiềm, amoniac

-

Ưu điểm: sử dụng được những tính chất cơ bản của các nguyên tố, quan hệ giữa các
nguyên tố với acid và kiềm, tính lưỡng tính của các hydroxyd, khả năng tạo phức, …
Ion

Thuốc thử nhóm

Đặc điểm

I

Ag+, Pb2+,
Hg22+

HCl 6M

Tủa clorid trắng, không tan trong
HNO3

II

Ba2+, Sr2+, Ca2+

H2SO4 3M/cồn 90o

Tủa sulfat, không tan trong acid vô cơ,
acid acetic

III

Al3+, Cr3+, Zn2+

NaOH 3M dư

Hydroxyd lưỡng tính, tan trong kiềm
dư

IV

Fe3+, Mn2+,
Mg2+, Bi3+

NaOH và H2O2

Hydroxyd không tan trong kiềm dư

Nhóm

1

V

Cu2+, Co2+,
Hg2+

NH4OH dư

VI

Na+, K+, NH4+

Không có thuốc thử
nhóm

Hydroxyd, tạo phức tan trong NH4OH
dư

1.1.3. Hệ thống phosphat – amoniac
-

Các cation được phân thành 5 nhóm dựa trên thuốc thử nhóm là phosphat và amoniac

-

Phương pháp tiến hành phức tạp, ít sử dụng thuốc thử riêng biệt

1.2. Hệ thống phân tích các anion
1.2.1. Các phương pháp phân loại anion
-

Chưa tìm được các thuốc thử nhóm thật tốt như cation

-

Thuốc thử áp dụng cho anion thường chỉ dùng để thử sơ bộ sự hiện diện của các anion
hay không

-

Các thuốc thử nhóm của anion được phân loại như sau:
-

Thuốc thử làm phân hủy và giải phóng chất khí: HCl và H2SO4 loãng

-

Thuốc thử tạo tủa: BaCl2 trong môi trường trung tính, AgNO3 trong HNO3

-

Thuốc thử là chất oxy hóa: KMnO4, HNO3 đặc, H2SO4

-

Thuốc thử là chất khử: KI

1.2.2. Các phương pháp phân tích anion
-

Có 3 phương pháp: phân tích hệ thống, nữa hệ thống và riêng bi...
1
ÔN TP PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
Ni dung 1: H THỐNG PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
Câu hi
1. Trình bày h thng phân tích các cation ?
2. Trình bày h thng phân tích các anion ?
1. Các h thống PTĐT
- Phn ln các chất tồn ti trong dung dịch dưới dng các chất điện ly. Các cht
này phân ly hoàn toàn hay mt phn thành các ion, do đó phn ng gia các cht vi
thuc th là phn ng ion
- Trong PT, các ion đưc chia thành nhóm da trên đặc tính của chúng đối vi thuc
th: to ta, ging nhau và khác nhau v độ tan, …
1.1. H thng phân tích các cation
1.1.1. H thng H
2
S (h thng phân tích sulfur)
- Các cation được chia thành 5 nhóm dựa trên sở độ tan ca các sulfur, clorid
carbonat. Cho phép thc hin phân tích theo mt trt t xác định
- Ít s dng thi gian phân tích quá dài 25 30 gi, vic m các ion ca nhóm cui
không chính xác do dung dch b pha loãng, cn phòng phân tích có thiết b đặc bit
1.1.2. H thng acid - base
- Các cation đưc chia thành 6 nhóm tùy theo phn ng của chúng đi vi HCl, H
2
SO
4
,
kim, amoniac
- Ưu đim: s dụng được nhng nh chất bn ca các nguyên t, quan h gia các
nguyên t vi acid và kiềm, tính lưỡng tính ca các hydroxyd, kh năng tạo phức, …
Nhóm
Ion
Thuc th nhóm
Đặc điểm
I
Ag
+
, Pb
2+
,
Hg
2
2+
HCl 6M
Ta clorid trng, không tan trong
HNO
3
II
Ba
2+
, Sr
2+
, Ca
2+
H
2
SO
4
3M/cn 90
o
Tủa sulfat, không tan trong acid vô cơ,
acid acetic
III
Al
3+
, Cr
3+
, Zn
2+
NaOH 3M dư
Hydroxyd lưỡng tính, tan trong kim
IV
Fe
3+
, Mn
2+
,
Mg
2+
, Bi
3+
NaOH và H
2
O
2
Hydroxyd không tan trong kiềm dư
Ôn tập hóa phân tích định tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập hóa phân tích định tính - Người đăng: anhtuanc4k45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Ôn tập hóa phân tích định tính 9 10 196