Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập học kì 1 môn hóa 11

Được đăng lên bởi chungsph31@gmail.com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ôn Tập Học kì I*** Hóa 11

1

Nguyễn Quốc Việt

Chương I: SỰ ĐIỆN LI
I. Phần Trắc Nghiệm:
Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. KCl rắn, khan.
B. CaCl2 nóng chảy.
C. NaOH nóng chảy.
D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 2 : Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:
A. Sự chuyển dịch của các electron.
B. Sự chuyển dịch của các cation.
C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.
D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.
Câu 3: Natri florua trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện ?
A. Dung dịch NaF trong nước.
B. NaF nóng chảy.
C. NaF rắn, khan.
D. DD được tạo thành khi hòa tan cùng số mol NaOH và HF trong nước.
Câu 4 :Cho các dung dịch có nồng độ 0,1M sau: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, Na2SO4. Sắp xếp các dung dịch theo khả năng dẫn điện
tăng dần:
A. NaCl, Na2SO4, C2H5OH, CH3COOH.
B. C2H5OH, CH3COOH, NaCl, Na2SO4.
C. CH3COOH, NaCl, C2H5OH, Na2SO4.
D. Na2SO4, NaCl, CH3COOH, C2H5OH.
Câu 5: Cặp dung dịch chất điện li nào trộn lẫn với nhau tạo ra hợp chất không tan?
A. BaCl2 và Na2SO4.
B. KCl và (NH4)2SO4.
C. NH4NO3 và K2SO4.
D. NaNO3 và K2SO4.
Câu 6: Dung dịch KOH 0,001 M thì pH có giá trị là bao nhiêu?
A. pH = 3.
B. pH = 7.
C. pH = 14
D. pH = 11.
Câu 7: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axít.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 8: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit ?
A. Cr(NO3)2.
B. HBrO3.
C. CdSO4.
D. CsOH.
Câu: Dung Dịch CH3COOH chứa ?
A. CH3COO-.
B. H+.
C. CH3COO- và H+.
D. CH3COO-, H+,và CH3COOH.
Câu 9: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:
A. Áp suất.
B. Nhiệt độ.
C. Sự có mặt của axit hòa tan.
D. Sự có mặt của bazơ hòa tan.
Câu 10: Một dung dịch có nồng độ ion OH- bằng 1 x 10 -5 mol/l thì dung dịch này là:
A. axit, có pH = 9.
B. bazơ, có pH = 9.
C. có pH = 5.
D. axit, có pH = 5.
Câu 11: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M. Môi trường của dd này là:
A. Axit.
B. Kiềm.
C. Trung tính.
D. Không xác định được.
Câu 12: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?
A. NaNO3.
B. KClO4.
C. Na3PO4.
D. NH4Cl.
Câu 13: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?
A. AgNO3.
B. NaClO3.
C. K2CO3.
D. SnCl2.
Câu 14: Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7 ?
A. SnCl2.
B. NaF.
C. Cu(NO3)2.
D. KBr.
Câu 15: Đối với dd axit yếu CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đ...
Ôn Tập Học kì I*** Hóa 11 1 Nguyễn Quốc Việt
Chương I: SỰ ĐIỆN LI
I. Phần Trắc Nghiệm:
Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. KCl rắn, khan. B. CaCl
2
nóng chảy. C. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 2 : Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:
A. Sự chuyển dịch của các electron. B. Sự chuyển dịch của các cation.
C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan. D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.
Câu 3: Natri florua trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện ?
A. Dung dịch NaF trong nước.
B. NaF nóng chảy.
C. NaF rắn, khan.
D. DD được tạo thành khi hòa tan cùng số mol NaOH và HF trong nước.
Câu 4 :Cho các dung dịch có nồng độ 0,1M sau: NaCl, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, Na
2
SO
4
. Sắp xếp các dung dịch theo khả năng dẫn điện
tăng dần:
A. NaCl, Na
2
SO
4,
C
2
H
5
OH, CH
3
COOH. B. C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, NaCl, Na
2
SO
4
.
C. CH
3
COOH, NaCl, C
2
H
5
OH, Na
2
SO
4
. D. Na
2
SO
4,
NaCl, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH.
Câu 5: Cặp dung dịch chất điện li nào trộn lẫn với nhau tạo ra hợp chất không tan?
A. BaCl
2
và Na
2
SO
4
. B. KCl và (NH
4
)
2
SO
4
.
C. NH
4
NO
3
và K
2
SO
4
. D. NaNO
3
và K
2
SO
4.
Câu 6: Dung dịch KOH 0,001 M thì pH có giá trị là bao nhiêu?
A. pH = 3. B. pH = 7. C. pH = 14 D. pH = 11.
Câu 7: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axít.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H
+
trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 8: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit ?
A. Cr(NO
3
)
2
. B. HBrO
3
. C. CdSO
4
. D. CsOH.
Câu: Dung Dịch CH
3
COOH chứa ?
A. CH
3
COO
-
. B. H
+
. C. CH
3
COO
-
và H
+
. D. CH
3
COO
-
, H
+
,và CH
3
COOH.
Câu 9: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:
A. Áp suất. B. Nhiệt độ. C. Sự có mặt của axit hòa tan. D. Sự có mặt của bazơ hòa tan.
Câu 10: Một dung dịch có nồng độ ion OH
-
bằng 1 x 10
-5
mol/l thì dung dịch này là:
A. axit, có pH = 9. B. bazơ, có pH = 9. C. có pH = 5. D. axit, có pH = 5.
Câu 11: Một dung dịch có [OH
-
] = 2,5.10
-10
M. Môi trường của dd này là:
A. Axit. B. Kiềm. C. Trung tính. D. Không xác định được.
Câu 12: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?
A. NaNO
3
. B. KClO
4
. C. Na
3
PO
4
. D. NH
4
Cl.
Câu 13: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?
A. AgNO
3
. B. NaClO
3
. C. K
2
CO
3
. D. SnCl
2
.
Câu 14: Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7 ?
A. SnCl
2.
B. NaF. C. Cu(NO
3
)
2
. D. KBr.
Câu 15: Đối với dd axit yếu CH
3
COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
A. [H
+
] = 0,1M. B. [H
+
] > [CH
3
OO
-
]. C. [H
+
] < 0,1M. D. [H
+
] < [CH
3
OO
-
].
Câu 16: Đối với dd axit mạnh HNO
3
0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
A. [H
+
] = 0,1M. B. [H
+
] < [NO
3
-
]. C. [H
+
] < 0,1M. D. [H
+
] > [NO
3
-
].
Câu 17: Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch NaOH và HNO
3
có cùng nồng độ 10
-3
M. Dung dịch sau phản ứng có giá trị pH là:
A. pH = 7. B. pH = 3. C. pH = 11. D. pH = 14.
Câu 18: Cặp dung dịch chất nào sau đây khi trộn với nhau thì phản ứng trao đổi ion xảy ra ?
A. Na
2
CO
3
và H
2
SO
4
. B. KCl và NaNO
3
. C. KNO
3
và H
2
SO
4
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
và HNO
3
.
Câu 19: Cho hỗn hợp bột gồm 20,8 g BaCl
2
và 18 g MgSO
4
vào H
2
O thu được dung dịch A chứa:
A. Ba
2+
, Mg
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
. B. Mg
2+
, Cl
-
. C. MgCl
2
, BaSO
4
. D. Mg
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
.
Câu 20: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1M, dd nào dẫn điện kém nhất ?
A. HCl. B. HF. C. HI. D. HBr.
Câu 21: Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?
A. NaI 0,002M. B. NaI 0,01M. C. NaI 0,1M. D. NaI 0,001M.
Câu 22:Có V
1
ml dung dịch axit HCl có pH=3, pha loãng thành V
2
ml ddịch axit HCl có pH=4. Biểu thức quan hệ giữa V
1
và V
2
là:
A. V
1
=9V
2
B. V
2
=10V
1
C. V
2
=9V
1
D. V
2
=V
1
.
Câu 23. Trộn 50ml dung dịch HCl 1M với 50ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch HCl có nồng độ là:
A. 2M B. 1,5M C. 4M D. 2,5M.
Câu 24: Cho dung dịch chứa x mol Ca(OH)
2
vào dung dịch chứa x mol H
2
SO
4
, Dung dịch sau phản ứng có môi trường là:
A. Axit. B. Kiềm. C. Trung tính. D. Không xác định được.
Câu 25: Cho dung dịch chứa x (g) Ba(OH)
2
vào dung dịch chứa x (g) HCl, Dung dịch sau phản ứng có môi trường là:
A. Axit. B. Kiềm. C. Trung tính. D. Không xác định được.
Câu 26: Cho phản ứng:2NO
2
+ 2NaOH → NaNO
2
+ NaNO
3
+ H
2
O.Trộn xmol NO
2
với xmol NaOH trong dd thì dd thu được có pH
là:
A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH = 0. D. pH < 7.
Câu 27: (ĐH-B-2009): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H
2
SO
4
0,05 M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH
0,2M và Ba(OH)
2
0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là:
ôn tập học kì 1 môn hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập học kì 1 môn hóa 11 - Người đăng: chungsph31@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ôn tập học kì 1 môn hóa 11 9 10 649