Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8

Được đăng lên bởi Le Khoa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8
Câu 1 :
a/ Hoà tan hoàn toàn 3,6 g một kim loại A hóa trị II bằng dung dịch axit clohiđric thu
được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Xác định tên kim loại A?
b/ Nếu cho lượng kim loại A nói trên vào 14,6 g axit clohiđric, tính khối lượng các chất
thu được sau khi phản ứng?
Bài 2 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
1

KOH + Al2(SO4)3


2

FexOy + CO

3

CnH2n-2 + ?

4

FeS2 + O2

5




Al + HNO3



K2SO4 + Al(OH)3

t0

FeO + CO2
CO2 + H2O.

Fe2O3 + SO2



Al(NO3)3 + N2O + H2O

Bài 3: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO;
P2O5; MgO và Na2O đều là chất bột màu trắng ?
Bài 4:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2 .Ngưng tụ sản phẩm thu được
chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp
chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung
dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số
mol các chất có trong dung dịch D.



t0

Biết : 3Fe + 2O2
Fe

+

Fe3O4

2HCl

Fe3O4 + 8 HCl




FeCl2 + H2
FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Bài 5: (2,25 điểm)
Một hỗn nợp khí của Nitơ gồm: NO, NO 2; NxO biết thành phần phần % về thể
tích các khí trong hỗn nợp là: %VNO = 50% ;

%VNO2  25%

. Thành phần % về khối lượng

NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định công thức hóa học của khí NxO.
Bài 6: (2,25 điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian
thu được chất rắn X và khí Y
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở ĐKTC)
Câu 7(4,0 điểm): Hoàn thành các PTHH sau( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
a) Fe + H2SO4 loãng 
b) Na + H2O 
c) BaO + H2O 


d) Fe + O2
e) S + O2



f) Fe + H2SO4 đặc,nóng 
g) Cu + HNO3 

Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 

Cu(NO3)2 + H2O + NO 

h ) FexOy+ H2SO4 ( đặc)



t0

Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 8Bằng phương pháp hoá học, làm thế nào có thể nhận ra các chất rắn sau đựng
trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: CaO, P2O5, Na2O,CuO.
Câu 9 Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 1M thì
thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
1) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.
2) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.
Câu 10.. Nung 500gam đá vôi chứa 95% CaCO3 phần còn lại là tạp chất không bị phân
huỷ. Sau một thời gi...
ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8
Câu 1 :
a/ Hoà tan hoàn toàn 3,6 g một kim loại A hóa trị II bằng dung dịch axit clohiđric thu
được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Xác định tên kim loại A?
b/ Nếu cho lượng kim loại A nói trên vào 14,6 g axit clohiđric, tính khối lượng các chất
thu được sau khi phản ứng?
Bài 2 (1,5 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
1 KOH + Al
2
(SO
4
)
3
K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
2 Fe
x
O
y
+ CO
0
t

FeO + CO
2
3 C
n
H
2n-2
+ ?
CO
2
+ H
2
O.
4 FeS
2
+ O
2
Fe
2
O
3
+ SO
2
5 Al + HNO
3
Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O
Bài 3: (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: CaO;
P
2
O
5
; MgO và Na
2
O đều là chất bột màu trắng ?
Bài 4:(2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H
2
trong 3,36 lít O
2
.Ngưng tụ sản phẩm thu được
chất lỏng A và khí B .Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp
chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung
dịch D và khí E.
Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A, C và số
mol các chất có trong dung dịch D.
ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8 - Trang 2
ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8 - Người đăng: Le Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ÔN TẬP HSG HÓA HỌC 8 9 10 101