Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập toán 8 học kỳ 1

Được đăng lên bởi ngocrubi1207
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 ĐỀ ÔN THI KÌ I TOÁN 8
ĐỀ SỐ 01
Bài 1: (1,5 điểm)
1. Làm phép chia :  x2  2 x  1 :  x  1
2. Rút gọn biểu thức:  x  y    x  y 
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 + 3x + 3y + xy
b) x3 + 5x2 + 6x
2. Chứng minh đẳng thức: (x + y + z)2 – x2 – y2 – z2 = 2(xy + yz + zx)
Bài 3: (2 điểm)
2

Cho biểu thức: Q =

2

x3 x7

2x 1 2x 1

1. Thu gọn biểu thức Q.
2. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD  AB và HE  AC ( D  AB,
E  AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.
1. Chứng minh AH = DE.
2. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là
hình thang vuông.
3. Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.
4. Chứng minh SABC = 2 SDEQP .
------HẾT----ĐỀ SỐ 02
Bài 1: ( 1,0 điểm)
Thực hiện phép tính:
1.
2 x 2  3x  5 
2.

12x y 18x y  : 2xy
3

2

Bài 2: (2,5 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức : Q = x2 – 10x + 1025 tại x = 1005
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2. 8 x 2  2
3. x 2  6 x  y 2  9
Bài 3: (1,0 điểm)
Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2  4 x  21  0
Bài 4: (1,5 điểm)
1
1
x2  1


Cho biểu thức A=
( với x  2 )
x  2 x  2 x2  4

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn 2  x  2 , x  -1 phân thức luôn có giá trị âm.
Bài 5. (4 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ
B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.
1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
2. Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH.

Baigiangtoanhoc.com Sưu tầm
Trung tâm luyện thi EDUFLY-0987708400

Page 1

2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh ba điểm H, G, O thẳng hàng.
-------HẾT ---ĐỀ SỐ 03
Bài 1. (2 điểm)
2
5

1. Thu gọn biểu thức : 10 x3 y  x 2 y 

3 2
xy   3x 4 y 3
10


2. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:
a) A = 852 + 170. 15 + 225
b) B = 202 – 192 + 182 – 172 + . . . . . + 22 – 12
Bài 2: (2điểm)
1. Thực hiện phép chia sau một cách hợp lí: (x2 – 2x – y2 + 1) : (x – y – 1)
2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + x – y2 + y
Bài 3. (2 điểm)


8

1 

1


Cho biểu thức: P =  2
: 2
 x  16 x  4  x  2 x  8
1. Rút gọn biểu thức P.
2. Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn x2 – 9x + 20 = 0
Bài 4: ( 4 điểm)
Cho hình vuông ABCD, M là là trung điểm cạnh AB , P là giao điểm
của hai tia CM và DA.
1.Chứng minh tứ giác APBC là hình bình hành và tứ giác BCDP là
hình thang vuông.
2.Chứng minh 2SBCDP = 3 SAPBC .
3....
Baigiangtoanhoc.com Sưu tầm Page 1
Trung tâm luyện thi EDUFLY-0987708400
5 ĐỀ ÔN THI KÌ I TOÁN 8
ĐỀ SỐ 01
Bài 1: (1,5 điểm)
1. Làm phép chia :
2
2 1 : 1x x x
2. Rút gọn biểu thức:
22
x y x y
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) x
2
+ 3x + 3y + xy
b) x
3
+ 5x
2
+ 6x
2. Chứng minh đẳng thức: (x + y + z)
2
x
2
y
2
z
2
= 2(xy + yz + zx)
Bài 3: (2 điểm)
Cho biểu thức: Q =
37
2 1 2 1
xx
xx


1. Thu gọn biểu thức Q.
2. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD
AB và HE
AC ( D
AB,
E
AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.
1. Chứng minh AH = DE.
2. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là
hình thang vuông.
3. Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.
4. Chứng minh S
ABC
= 2 S
DEQP
.
------HẾT-----
ĐỀ SỐ 02
Bài 1: ( 1,0 điểm)
Thực hiện phép tính:
1.
2
2 3 5xx
2.
32
12 18 :2x y x y xy
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức : Q = x
2
10x + 1025 tại x = 1005
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2.
2
82x
3.
Bài 3: (1,0 điểm)
Tìm số nguyên tố x thỏa mãn:
Bài 4: (1,5 điểm)
Cho biểu thức A=
2
2
1 1 1
2 2 4
x
x x x

( với x
2
)
1. Rút gọn biểu thức A.
2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn
22x
, x
-1 phân thức luôn có giá trị âm.
Bài 5. (4 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ
B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.
1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
2. Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH.
Ôn tập toán 8 học kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập toán 8 học kỳ 1 - Người đăng: ngocrubi1207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập toán 8 học kỳ 1 9 10 153