Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5

Được đăng lên bởi honghanh8589
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5.
D¹ng Bµi vÒ Ph©n sè:

Bµi 1: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
9/ 8 vµ 5/3 ;
4/7 vµ 3/ 10 ; 3/ 8 vµ 9 / 24
Bµi 2: TÝnh :
a) 3/ 15 7 / 35 ;
2/ 7 + 9 / 2 ;
7/3 x 15/ 63 ;
b) ( 11/5 + 4/3) x 45/ 2
;
( 3/4 2/7 ) : 1/2
Bµi 3: So s¸nh c¸c ph©n sè sau b»ng c¸ch thÝch hîp:
a) 7/5 vµ 9/5
11/3 vµ 11/7
9/8 vµ 8/9
b) 5/ 12 vµ 4/3
9/ 16 vµ 9/ 15
2/ 15 vµ 6 / 26
Bµi 4: S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
4/ 7 ; 7/ 4 ; 4/5 ; 1/ 2

4/3 : 12/9

D¹ng Bµi vÒ sè tù nhiªn

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
76541 + 37145
92102 37068
4250 x 105
90514 : 225
Bµi 2: T×m x:
a) x+ 438 1278 = 3585
b) 8702 ( x + 108 ) = 2381

c) x x 35 + 161 = 1736
d) 12680 : x 296 = 21
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
a)9900 : 36 15 x 11
b) 1036 + 64 x 52 1827
c) ( 15792 : 336 ) x 5 + 27 x 11
Bµi 4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 25 + 68 + 75 + 12
b) 25 x 176 x 4 + 75
c) 321 +456356 21
Bµi 5: Mét ®éi cã 5 xe t¶i, mçi xe chë 21 thïng hµng, mçi thïng hµng cã
3 m¸y b¬m. Hái ®éi xe ®ã chë ®ưîc bao nhiªu m¸y b¬m ?
( Gi¶i b»ng hai c¸ch)

D¹ng Bµi vÒ Ph©n sè:

Bµi 1: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
1/8 vµ 1/2 ;
5/4 vµ 4/7
; 5/ 24 vµ 2/3
Bµi 2: TÝnh :
a) ( 3/ 15 + 2/ 5) : 1/4
b) 7/15 + 3/5 : 9/ 10
Bµi 3: B¹n hoa ph¶i gÊp mét sè hép diªm. Giê thø nhÊt b¹n gÊp ®ưîc 2/5
sè hép diªm. Giê thø hai gÊp ®ưîc 1/2 sè hép diªm cßn l¹i. Hái giê thø

hai b¹n gÊp ®îc bao nhiªu phÇn sè hép diªm ph¶i gÊp?
Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 46/ 5 cm , chiÒu réng lµ 9/ 5 cm .
TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
D¹ng Bµi vÒ Ph©n sè:

Bµi 1: TÝnh :
5/3 x ( 1/4 + 2/3 )
( 3/ 5 + 7/ 10 ) x 5/4
3/4 + 5/4 x 9/10
12 : 6/5 + 4 /7
Bµi 2: T×m x :
a) x x 5/7 = 20/21
16/11 : x = 6 /11
5 : x = 4/7
Bµi 3: Trong vưên cã 84 b«ng hoa, trong ®ã sè hoa hång b»ng 3/7 sè hoa
trong vưên , cßn l¹i lµ hoa cóc. Hái trong vưên cã bao nhiªu b«ng hoa
cóc?
Bµi 4: Mét líp häc cã 35 häc sinh. Trong ®ã häc sinh n÷ chiÕm 3/5 sè häc
sinh. TÝnh sè häc sinh nam.
Bµi 5 ( n©ng cao): HiÖn nay tæng sè tuæi cña hai mÑ con lµ 35 tuæi. Tuæi
con b»ng 1/7 tæng ssã tuæi cña hai mÑ con. Hái c¸ch ®©y 2 n¨m mÑ bao
nhiªu tuæi?
Bµi 6 ( N©ng cao):TÝch cña hai ph©n sè tèi gi¶n cã mÉu sè kh¸c 1 lµ
15/ 14. T×m tæng cña hai ph©n sè ®ã.
D¹ng Bµi vÒ T×M HAI Sè KHI BIÕT TæNG Vµ HIÖU:
KiÕn thøc:
C¸ch 1: T×m sè bÐ = ( Tæng- hiÖu ) : 2
Sè lín = Tæng- sè bÐ HoÆc b»ng Sè bÐ + hiÖu
C¸ch 2: T×m sè lín = ( Tæng + hiÖu ) : 2
Sè bÐ = Tæng- sè lín hoÆc b»ng Sè lín - hiÖu

Bµi 1: Tuæi cña mÑ vµ con céng l¹i lµ 36 . Tuæi mÑ h¬n tuæi con lµ 30 tuæi.
TÝnh tu...
ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5.
D¹ng Bµi vÒ Ph©n sè:
Bµi 1: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
9/ 8 vµ 5/3 ; 4/7 vµ 3/ 10 ; 3/ 8 vµ 9 / 24
Bµi 2: TÝnh :
a) 3/ 15 7 / 35 ; 2/ 7 + 9 / 2 ; 7/3 x 15/ 63 ; 4/3 : 12/9
b) ( 11/5 + 4/3) x 45/ 2 ; ( 3/4 2/7 ) : 1/2
Bµi 3: So s¸nh c¸c ph©n sè sau b»ng c¸ch thÝch hîp:
a) 7/5 vµ 9/5 11/3 vµ 11/7 9/8 vµ 8/9
b) 5/ 12 vµ 4/3 9/ 16 vµ 9/ 15 2/ 15 vµ 6 / 26
Bµi 4: S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
4/ 7 ; 7/ 4 ; 4/5 ; 1/ 2
D¹ng Bµi vÒ sè tù nhiªn
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
76541 + 37145 92102 37068 4250 x 105
90514 : 225
Bµi 2: T×m x:
a) x+ 438 1278 = 3585 b) 8702 ( x + 108 ) = 2381
c) x x 35 + 161 = 1736 d) 12680 : x 296 = 21
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
a)9900 : 36 15 x 11 b) 1036 + 64 x 52 1827
c) ( 15792 : 336 ) x 5 + 27 x 11
Bµi 4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 25 + 68 + 75 + 12 b) 25 x 176 x 4 + 75 c) 321 +456-
356 21
Bµi 5: Mét ®éi cã 5 xe t¶i, mçi xe chë 21 thïng hµng, mçi thïng hµng cã
3 m¸y b¬m. Hái ®éi xe ®ã chë ®ưîc bao nhiªu m¸y b¬m ?
( Gi¶i b»ng hai c¸ch)
D¹ng Bµi vÒ Ph©n sè:
Bµi 1: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau:
1/8 vµ 1/2 ; 5/4 vµ 4/7 ; 5/ 24 vµ 2/3
Bµi 2: TÝnh :
a) ( 3/ 15 + 2/ 5) : 1/4 b) 7/15 + 3/5 : 9/ 10
Bµi 3: B¹n hoa ph¶i gÊp mét sè hép diªm. Giê thø nhÊt b¹n gÊp ®ưîc 2/5
sè hép diªm. Giê thø hai gÊp ®ưîc 1/2 sè hép diªm cßn l¹i. Hái giê thø
ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5 - Trang 2
ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5 - Người đăng: honghanh8589
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ÔN TẬP TRONG HÈ TOÁN 4 LÊN 5 9 10 575