Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ THI CHỈNH TRỊ SÔNG LỚP XD10TL NĂM 2013-2014
Bài tập:
Một đoạn sông thẳng( ở vùng hạ du với lòng đất thịt) có mặt cắt ngang được xem như
hình chữ nhật và chảy ổn định đều, chiều rộng trung bình B= 200 m, hệ số nhám n=
0025, lưu lượng Q= 1400 m3/s, đường kính hạt trung bình d30=5 mm, . Tại hai vị trí
cách nhau 1Km , người ta đo được độ chênh mực nước 0.3m. Lấy KLR của nước p=
1000 , và trọng lượng riêng của đát gamma y= 18kN/m3.
01. Chiều sâu nước trung bình H(m) ( bán kính thủy lực) của dòng chảy trong đoạn
sông là:
A. 4.00
B. 3.65
C. 3.83
D.3.47
02. Lưu tốc trung bình U của dòng chảy trong đoạn sông là:
A. 1.59
B. 1.75
C. 1.7
D.
1.64
Trả lời 2 câu và 4 , theo các quan hệ dưới hình dạng sông của Antuanin( lấy các
hệ số A=1.5 , m=0.5 và k=4) cho đoạn sông thẳng.
03. Chiều rộng ổn định Bod (m) của đoạn sông là:
A. 263.3
B. 252.1
C. 284.4
D.274
04. Ciều sâu ổn định Hod (m) của đoạn sông là:
A. 3.97
B. 4.22
C. 4.14
D. 4.06
05. Ứng suất ma sát tđáy (N/m2) ở đáy sông là:
A. 10.2
B. 10.74
C. 11.27
D. 11.77
06. Ứng suất ma sát tms max (N/m2) trên mái bờ sông là:
A. 9.42
B. 9.02
C. 8.59
D. 8.16
07. Ứng suất ma sát tới hạn tc (N/m2) theo Shields là( biết rằng khi Re*c >= 500 thì
ứng suất ma sát tới hạn không thứ nguyên t*c = 0.06)
A. 5.83
B. 4.86
C. 5.38
D. 4.68
Trả lời 3 câu 8, 9 , 10 theo phương pháp của Osman và Thorne với giá trị của tms
max

08. Thông số xói lở bờ ban đầu R ( 10-06kN/m2.min) là:
A. 62.5
B. 119.9
C. 652

D. 191.9

Trang 1

09. Tốc đọ xói lở bờ thực sự Db (m/năm) là:
A. 0.76
B. 4.3
C. 1.04
D.
5.26
10. Thời gian cần thiết T(năm) để bờ sông hiện nay( chiều rộng B= 200m) đạt đến bờ
sông ổn định ( chiều rộng Bod ) ới điều kiện xói như nhau ở cả hai bờ là:
A. 8.0
B. 7.4
C. 35.6
D. 34.3
Xét phương án làm kè gia cố bờ sông nói trên. Mái bờ được bạt với độ dốc
m=2.5 . Trong mọi trường hợp , lấy hệ số an toàn = 1.5, tỷ trọng đá = 2.65 , tỷ
trọng bê tông = 2.4
Trả lời hai câu 11 và 12 : Để chống lại tác dụng của dòng chảy có Vmax= 1.2 U.
11. Chiều dày viên đá lát Ddl dòng (cm) với m0 = 1.5 , θ= 00 là:
A. 15
B. 17
C. 18
D. 19
12. Chiều dày tấm bê tông cốt thép dBT dòng (cm) với điều kiện vật liệu đặc và cháy
vòng từ từ là:
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7
Trả lời hai câu 13 và 14 : để chống lại các tác dụng của sóng do gió ( đà gió = 1.0
km, vận tốc gió max= 20m/s)
13. Chiều dày viên đá lát Ddl dòng (cm) ( theo Puskin) là:
A. 19
B. 17
C. 15
D. 13
14. Chiều dày dBT sông (cm) của các tấm BTCT lắp ghép có kích thước 1x1 m ( theo
QPLX) là:
A. 11
B. 10
C.14
D.13
15. Theo...
Trang 1
ĐỀ THI CHNH TR SÔNG LP XD10TL NĂM 2013-2014
Bài tp:
Một đoạn sông thng( vùng h du với lòng đt tht) có mt cắt ngang được xem như
hình ch nht và chy ổn định đu, chiu rng trung bình B= 200 m, h s nhám n=
0025, lưu lượng Q= 1400 m3/s, đường kính ht trung bình d30=5 mm, . Ti hai v trí
cách nhau 1Km , người ta đo được độ chênh mc nước 0.3m. Ly KLR của nước p=
1000 , và trọng lượng riêng của đát gamma y= 18kN/m3.
01. Chiều sâu nước trung bình H(m) ( bán kính thy lc) ca dòng chảy trong đoạn
sông là:
A. 4.00 B. 3.65 C. 3.83
D.3.47
02. Lưu tốc trung bình U ca dòng chảy trong đoạn sông là:
A. 1.59 B. 1.75 C. 1.7 D.
1.64
Tr li 2 câu và 4 , theo các quan h dưới hình dng sông ca Antuanin( ly các
h s A=1.5 , m=0.5 và k=4) cho đon sông thng.
03. Chiu rng ổn định B
od
(m) của đon sông là:
A. 263.3 B. 252.1 C. 284.4 D.274
04. Ciu sâu ổn định H
od
(m) của đoạn sông là:
A. 3.97 B. 4.22 C. 4.14
D. 4.06
05. ng sut ma sát t
đáy
(N/m2) đáy sông là:
A. 10.2 B. 10.74 C. 11.27 D. 11.77
06. ng sut ma sát t
ms max
(N/m2) trên mái b sông là:
A. 9.42 B. 9.02 C. 8.59
D. 8.16
07. ng sut ma sát ti hn t
c
(N/m2) theo Shields là( biết rng khi Re
*c
>= 500 thì
ng sut ma sát ti hn không th nguyên t
*c
= 0.06)
A. 5.83 B. 4.86 C. 5.38
D. 4.68
Tr lời 3 câu 8, 9 , 10 theo phương pháp ca Osman và Thorne vi giá tr ca t
ms
max
08. Thông s xói l b ban đầu R ( 10
-06
kN/m2.min) là:
A. 62.5 B. 119.9 C. 652 D. 191.9
ôn thi Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
ôn thi Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ôn thi Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 122