Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi đại học- Môn Hóa

Được đăng lên bởi linhtk93
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 9904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C U T O NGUYÊN T
I. C u t o nguyên t .

Chương I.
– H TH NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T

Nguyên t g m h t nhân tích i n dương (Z+) tâm và có Z electron chuy n ng
xung quanh h t nhân.
1. H t nhân: H t nhân g m:
− Proton: i n tích 1+, kh i lư ng b ng 1 .v.C, ký hi u
(ch s ghi trên là kh i
lư ng, ch s ghi dư i là i n tích).
− Nơtron: Không mang i n tích, kh i lư ng b ng 1 .v.C ký hi u
Như v y, i n tích Z c a h t nhân b ng t ng s proton.
* Kh i lư ng c a h t nhân coi như b ng kh i lư ng c a nguyên t (vì kh i lư ng
c a electron nh không áng k ) b ng t ng s proton (ký hi u là Z) và s nơtron (ký
hi u là N):
Z + N ≈ A.
A ư c g i là s kh i.
* Các d ng ng v khác nhau c a m t nguyên t là nh ng d ng nguyên t khác
nhau có cùng s proton nhưng khác s nơtron trong h t nhân, do ó có cùng i n tích
h t nhân nhưng khác nhau v kh i lư ng nguyên t , t c là s kh i A khác nhau.
2. Ph n ng h t nhân: Ph n ng h t nhân là quá trình làm bi n i nh ng h t nhân
c a nguyên t này thành h t nhân c a nh ng nguyên t khác.
Trong ph n ng h t nhân, t ng s proton và t ng s kh i luôn ư c b o toàn.
Ví d :

V y X là C. Phương trình ph n ng h t nhân.
3. C u t o v electron c a nguyên t .
Nguyên t là h trung hoà i n, nên s electron chuy n ng xung quanh h t nhân
b ng s i n tích dương Z c a h t nhân.
Các electron trong nguyên t ư c chia thành các l p, phân l p, obitan.
a) Các l p electron. K t phía h t nhân tr ra ư c ký hi u:
B ng s th t n = 1 2 3 4 5 6 7 …
B ng ch tương ng: K L M N O P Q …
Nh ng electron thu c cùng m t l p có năng lư ng g n b ng nhau. L p electron
càng g n h t nhân có m c năng lư ng càng th p, vì v y l p K có năng lư ng th p
nh t.
S electron t i a có trong l p th n b ng 2n2. C th s electron t i a trong các
l p như sau:
L p:
KLMN…
S electron t i a: 2 8 18 32 …
b) Các phân l p electron. Các electron trong cùng m t l p l i ư c chia thành các
phân l p.
L p th n có n phân l p, các phân l p ư c ký hi u b ng ch : s, p, d, f, … k t
h t nhân tr ra. Các electron trong cùng phân l p có năng lư ng b ng nhau.
L p K (n = 1) có 1 phân l p : 1s.

1

L p L (n = 2) có 2 phân l p : 2s, 2p.
L p M (n = 3) có 3 phân l p :3s, 3p, 3d.
L p N (n = 4) có 4 phân l p : 4s, 4p, 4d, 4f.
Th t m c năng lư ng c a các phân l p x p theo chi u tăng d n như sau : 1s,
2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s…
S electron t i a c a các phân l p như sau:
Phân l p : s p d f.
S electron t i a: 2 6 10 14.
c) Obitan nguyên t : là khu v c không gian xung quanh h t nhân mà
ó kh năng
có m t electron là l n nh t (khu v c có m t
ám mây el...
1
Chương I.
CU TẠO NGUYÊN T– H THNG TUN HOÀN CÁC NGUYÊN T
I. Cu to nguyên t.
Nguyên t gm ht nhân tích đin dương (Z+) tâm Z electron chuyn động
xung quanh ht nhân.
1. Ht nhân: Ht nhân gm:
Proton: Đin tích 1+, khi lượng bng 1 đ.v.C, hiu (ch s ghi trên khi
lượng, ch s ghi dưi là đin tích).
Nơtron: Không mang đin tích, khi lượng bng 1 đ.v.C ký hiu
Như vy, đin tích Z ca ht nhân bng tng s proton.
* Khi lượng ca ht nhân coi như bng khi lưng ca nguyên t (vì khi lưng
ca electron nh không đáng k) bng tng s proton (ký hiu Z) s nơtron (ký
hiu là N):
Z + N A.
A được gi là s khi.
* Các dng đồng v khác nhau ca mt nguyên t nhng dng nguyên t khác
nhau cùng s proton nhưng khác s nơtron trong ht nhân, do đó cùng đin tích
ht nhân nhưng khác nhau v khi lượng nguyên t, tc là s khi A khác nhau.
2. Phn ng ht nhân: Phn ng ht nhân là quá trình làm biến đổi nhng ht nhân
ca nguyên t này thành ht nhân ca nhng nguyên t khác.
Trong phn ng ht nhân, tng s proton và tng s khi luôn được bo toàn.
Ví d:
Vy X là C. Phương trình phn ng ht nhân.
3. Cu to v electron ca nguyên t.
Nguyên t h trung hoà đin, nên s electron chuyn đng xung quanh ht nhân
bng s đin tích dương Z ca ht nhân.
Các electron trong nguyên t được chia thành các lp, phân lp, obitan.
a) Các lp electron. K t phía ht nhân tr ra đưc ký hiu:
Bng s th t n = 1 2 3 4 5 6 7 …
Bng ch tương ng: K L M N O P Q …
Nhng electron thuc cùng mt lp năng lượng gn bng nhau. Lp electron
càng gn ht nhân mc năng lượng càng thp, vy lp K năng lượng thp
nht.
S electron ti đa trong lp th n bng 2n
2
. C th s electron ti đa trong các
lp như sau:
Lp : K L M N …
S electron ti đa: 2 8 18 32
b) Các phân lp electron. Các electron trong cùng mt lp li được chia thành các
phân lp.
Lp th n n phân lp, các phân lp được hiu bng ch : s, p, d, f, k t
ht nhân tr ra. Các electron trong cùng phân lp có năng lượng bng nhau.
Lp K (n = 1) có 1 phân lp : 1s.
Ôn thi đại học- Môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi đại học- Môn Hóa - Người đăng: linhtk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
Ôn thi đại học- Môn Hóa 9 10 102