Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học về polime

Được đăng lên bởi Bá Bích Bụng Bự
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1. Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su buna – S là
A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5CH = CH2.
B. CH2 = CH – CH = CH2, lưu huỳnh.
C. CH2 = CH – CH = CH2, C6H5CH = CH2.
D. CH2 = CH – CH = CH2, CH3CH = CH2
Câu2. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo
phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 3. Nilon – 6,6 là một loại:
A. Tơ axetat.
B. Tơ poliamit. C. Polieste.
D. Tơ visco.
Câu 4. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại
tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat.
B. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
C. Tơ tằm và tơ enang.
D. Tơ visco và tơ nilon – 6,6.
Câu 5. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng . . . . .(1)
…...monome . . . . .(2) . . .
A. (1) trùng ngưng; (2) CH3COOCH = CH2.
B. (1) trùng hợp; (2) CH2 = CHCOOCH3.
C. (1) trùng hợp; (2) CH2 = C(CH3)COOCH3.
C. (1) trùng hợp; (2) CH3COOC(CH3) = CH2.
Câu 6. Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6)
buta – 1,3 – đien. 8/ Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp:
A. (1), (2), (5), (6).
B. (1), (2), (3), (4).
C. (1), (4), (5), (6).
D. (2), (3), (4), (5).
Câu 7. Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau:
A. Giải trùng.
B. Tác dụng với Cl2/Fe.
C. Tác dụng với H2 (xt, t0).
D. Tác dụng với dung dịch NaOH.
Câu8. Tính chất nào sau đây không phải tính chất của cao su thiên nhiên:
A. Tính đàn hồi.
B. Không dẫn điện và nhiệt.
C. Không tan trong nước, etanol nhưng tan trong xăng.
D. Thấm khí và nước.
Câu9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khái niệm sau: “vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít
nhất . . . . .(1) . . . . .thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà . . . . .(2) . . . . .vào nhau”.
A. (1) hai; (2) tan.
B. (1) ba; (2) không tan.
C. (1) hai; (2) không tan. D. (1) ba; (2) tan.
Câu 10. Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH
Câu 11: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản
ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân
trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
(2),...
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1. Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su buna – S là
A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5CH = CH2. B. CH2 = CH – CH = CH2, lưu huỳnh.
C. CH2 = CH – CH = CH2, C6H5CH = CH2. D. CH2 = CH – CH = CH2, CH3CH = CH2
Câu2. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo
phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 3. Nilon – 6,6 là một loại:
A. Tơ axetat. B. Tơ poliamit. C. Polieste. D. Tơ visco.
Câu 4. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại
tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon – 6,6.
Câu 5. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng . . . . .(1)
…...monome . . . . .(2) . . .
A. (1) trùng ngưng; (2) CH3COOCH = CH2. B. (1) trùng hợp; (2) CH2 = CHCOOCH3.
C. (1) trùng hợp; (2) CH2 = C(CH3)COOCH3. C. (1) trùng hợp; (2) CH3COOC(CH3) = CH2.
Câu 6. Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6)
buta – 1,3 – đien. 8/ Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp:
A. (1), (2), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4). C. (1), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (5).
Câu 7. Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau:
A. Giải trùng. B. Tác dụng với Cl2/Fe.
C. Tác dụng với H2 (xt, t0). D. Tác dụng với dung dịch NaOH.
Câu8. Tính chất nào sau đây không phải tính chất của cao su thiên nhiên:
A. Tính đàn hồi. B. Không dẫn điện và nhiệt.
C. Không tan trong nước, etanol nhưng tan trong xăng. D. Thấm khí và nước.
Câu9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khái niệm sau: “vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít
nhất . . . . .(1) . . . . .thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà . . . . .(2) . . . . .vào nhau”.
A. (1) hai; (2) tan. B. (1) ba; (2) không tan. C. (1) hai; (2) không tan. D. (1) ba; (2) tan.
Câu 10. Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH
Câu 11: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản
ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân
trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:
(2), (3), (4) và (5). B. (3), (4), (5) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (1), (3), (4) và (6).
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tơ visco là tơ tổng hợp.
B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).
D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
Câu 13. .Khối lượng phan tử của một loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng
21590 đvC. Số mắt xich trong cong thức phan tử của mỗi loại tơ tren lần lượt la
A. 120 va 160. B. 200 va 150. C. 150 va 170. D. 170 va 180.
Câu 14. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ tinh theo đvC. trong sợi bông là 1750000, trong sợi
gai là 5900000. Số mắt xich trung bình trong công thức phân tửxenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là
A. 10802 va 36420. B. 12500 va 32640.
C. 32450 va 38740. D. 16780 va 27900.
ôn thi đại học về polime - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học về polime - Người đăng: Bá Bích Bụng Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn thi đại học về polime 9 10 155