Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi ĐHQG 2015 môn Hóa Kỹ năng giải nhanh hóa 12

Được đăng lên bởi yennaryminami
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu tham khảo Ôn tập cấp tốc ĐH Hóa học 14/6/2014

Số ete C4H10O =

( 4 − 1)( 4 − 2 ) = 3

Tài liệu tham khảo Ôn tập cấp tốc ĐH Hóa học 14/6/2014

Môđun 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN VỀ LƯỢNG

2

→ Chọn đáp án C
19) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO
( n − 2 )( n − 3) (3 < n < 7)
Công thức: Số xeton CnH2nO =
2
Ví dụ 29: Tổng số đồng phân xeton của hai hợp chất C4H8O và C6H12O là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Giải
( 4 − 2 )( 5 − 3) = 1 Số xeton C H O = ( 6 − 2 )( 6 − 3) = 6
Số xeton C4H8O =
6 12
2
2
→ có tất cả 7 đồng phân
Ví dụ 30: Số đồng phân anđêhit và xeton ứng với công thức phân tử C5H10O lần lượt là bao nhiêu?
Giải
( 5 − 2 )( 5 − 3) = 3
Số anđehit C5H10O = 25-3 = 4
Số xeton C5H10O =
2
→ đáp số là 4 và 3
Trong khuôn khổ có hạn, chúng tôi chỉ nêu một số công thức đặc trưng thường gặp trong các bài
tập tuyển sinh đại học. Học sinh có thể vận dụng thêm các định luật (bảo toàn khối lượng, bảo toàn e...)
để tự trang bị thêm các công thức riêng cho mình. Chẳng hạn:
nCO2
- Số cacbon của 1 ancol no =
nH 2O − nCO2
Ví dụ: Đốt cháy ancol đơn chức A đựơc 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Tìm công thức phân tử ancol.
Giải
nCO2
0,15
Vì nH 2O > nCO2 nên đây là ancol no có số C =
=
=3
nH 2O − nCO2 0, 2 − 0,15
Vậy công thức phân tử ancol là C3H8O

1.1 Lý thuyết
•

Bảo toàn khối lượng theo phản ứng:

Tổng khối lượng các chất tham gia vào phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.
Ví dụ: trong phản ứng A + B

C + D

mA + mB = mC + mD

Ta có:
•

→

Bảo toàn khối lượng theo một nguyên tố

Tổng khối lượng một nguyên tố trong các chất phản ứng bằng tổng khối lượng một nguyên tố đó
trong các chất sản phẩm sau phản ứng (vì là một nguyên tố nên phương trình khối lượng tương đương
phương trình số mol). Như vậy tổng số mol của một nguyên tố trong hỗn hợp trước phản ứng bằng tổng
số mol nguyên tố đó trong hỗn hợp sau phản ứng.
ΣnX)sau pư
(Σ
ΣnX)trước pư = (Σ
Như vậy: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, mS là tổng khối lượng các chất sau
phản ứng. Theo bảo toàn khối lượng, luôn có: mT = mS
•

Bảo toàn khối lượng về chất

Khối lượng của một hợp chất bằng tổng khối lượng các ion có trong chất đó, hoặc bằng tổng khối
lượng các nguyên tố trong chất đó.
Thí dụ: khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit; khối lượng oxit kim loại =
khối lượng kim loại + khối lượng oxi...
•

Một số mối quan hệ

- Quan hệ sản phẩm:
2MI ⇔ H2.;

MII ⇔ H2.

2MIII⇔ 3H2.

2Cl- ⇔ H2;

SO42- ⇔ H2; 2OH- ⇔ H2....

- Quan hệ thay thế:
+) Thay thế cation: 2Na+ ⇔ Mg2+; 3K+ ⇔ Al3+; 3Ca2+ ⇔...
S
ete C
4
H
10
O =
(
)
(
)
4 1 4 2
3
2
=
Ch
n
đ
áp án C
19) S đồng phân xeton đơn chc no C
n
H
2n
O
Công th
c: S
xeton C
n
H
2n
O =
(
)
(
)
2 3
(3 7)
2
n n
n
< <
Ví d
29: T
ng s
đồ
ng phân xeton c
a hai h
p ch
t C
4
H
8
O và C
6
H
12
O là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Gii
S
xeton C
4
H
8
O =
(
)
(
)
4 2 5 3
1
2
=
S
xeton C
6
H
12
O =
(
)
(
)
6 2 6 3
6
2
=
có t
t c
7
đồ
ng phân
Ví d
30: S
đồ
ng phân an
đ
êhit và xeton
ng v
i công th
c phân t
C
5
H
10
O l
n l
ượ
t là bao nhiêu?
Gii
S
an
đ
ehit C
5
H
10
O = 2
5-3
= 4 S
xeton C
5
H
10
O =
(
)
(
)
5 2 5 3
3
2
=
đ
áp s
là 4 và 3
Trong khuôn kh
h
n, chúng tôi ch
nêu m
t s
công th
c
đặ
c tr
ư
ng th
ườ
ng g
p trong các bài
t
p tuy
n sinh
đạ
i h
c. H
c sinh th
v
n d
ng thêm các
đị
nh lu
t (b
o toàn kh
i l
ượ
ng, b
o toàn e...)
để
t
trang b
thêm các công th
c riêng cho mình. Ch
ng h
n:
- S
cacbon c
a 1 ancol no =
2
CO
H O CO
n
n n
Ví d
:
Đố
t cháy ancol
đơ
n ch
c A
đựơ
c 0,15 mol CO
2
và 0,2 mol H
2
O. Tìm công th
c phân t
ancol.
Gii
H O CO
n n
> nên
đ
ây là ancol no có s
C =
2
2 2
0,15
3
0,2 0,15
CO
H O CO
n
n n
= =
V
y công th
c phân t
ancol là C
3
H
8
O
Tài liệu tham khảo Ôn tập cấp tốc ĐH Hóa học 14/6/2014
Sưu tầm và biên tập Phạm Ngọc Thảo-Tây Ninh Trang 81 / 231.
đun 1: PHƯƠNG PHÁP BO TOÀN V LƯỢNG
1.1 Lý thuyết
Bo toàn khi lượng theo phn ng:
Tng khi lượng các cht tham gia vào phn ng bng tng khi lượng các cht sau phn ng.
Ví d: trong phn ng A + B C + D
Ta có: m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
Bo toàn khi lượng theo mt nguyên t
Tng khi lượng mt nguyên t trong các cht phn ng bng tng khi lượng mt nguyên t đó
trong các cht sn phm sau phn ng (vì mt nguyên t nên phương trình khi lượng tương đương
ph
ương trình s mol). Như vy tng s mol ca mt nguyên t trong hn hp trước phn ng bng tng
s mol nguyên t đó trong hn hp sau phn ng.
(Σ
ΣΣ
Σn
X
)
trước pư
= (Σ
ΣΣ
Σn
X
)
sau pư
Như vy: Gi m
T
tng khi lượng các cht trước phn ng, m
S
tng khi lượng các cht sau
phn ng. Theo bo toàn khi lượng, luôn có: m
T
= m
S
Bo toàn khi lượng v cht
Khi lượng ca mt hp cht bng tng khi lượng các ion trong cht đó, hoc bng tng khi
lượng các nguyên t trong cht đó.
Thí d
: khi lượng mui = khi lượng kim loi + khi lượng gc axit; khi lượng oxit kim loi =
khi lượng kim loi + khi lượng oxi...
Mt s mi quan h
- Quan h sn phm:
2M
I
H
2
.; M
II
H
2
. 2M
III
3H
2
.
2Cl
-
H
2
; SO
4
2-
H
2
; 2OH
-
H
2
....
- Quan h
thay thế:
+) Thay th
ế cation: 2Na
+
Mg
2+
; 3K
+
Al
3+
; 3Ca
2+
2Fe
3+
…..
+) Thay thế anion: 2Cl
-
CO
3
2-
; 2Cl
-
O
2-
; 2Cl
-
SO
4
2-
; O
2-
SO
4
2-
….
- Quan h trung hòa (kết hp):
H
+
OH
-
; Mg
2+
CO
3
2-
; Mg
2+
SO
4
2-
; Fe
3+
3OH
-
; 3Mg
2+
2PO
4
3-
; ….
1.2. Bài tp áp dng
1.2.1 Toán Vô c
ơ
- Dng 1: Tính lượng cht ca mt sn phm phn ng
Ví d: Ly 13,4g hn hp gm 2 mui cacbonat kim loi hoá tr II đem hoà trong dung dch HCl dư,
nhn được 3,36 L CO
2
(đktc) và dung dch X. Tính khi lượng mui khan khi cô cn dung dch X.
Bài toán có th
gii theo phương pháp bo toàn v lượng hoc tăng gim khi lượng.
A. 14,8 g B. 15,05 g C. 16,8 g D. 17,2g
- Dng 2: Phn ng nhit nhôm
d: Ly 21,4g hn hp X gm Al, Fe
2
O
3
đem nung mt thi gian ta nhn được hn hp Y gm
Al, Al
2
O
3
, Fe, Fe
2
O
3
. Hn hp Y hoà tan va đủ trong 100 mL NaOH 2M. Vy khi lượng Fe
2
O
3
trong
h
n hp X là
A. 12,02 g B.14,8 g C. 15,2 g D.16,0 g
- D
ng 3: Kh oxit kim loi bng CO hoc H
2
Hn hp rn X gm Fe
2
O
3
FeO đem đốt nóng cho CO đi qua được hn hp rn Y kCO
2
.
Theo bo toàn khi lượng thì m
X
+ m
CO
= m
Y
+ m
2
CO
Tài liệu tham khảo Ôn tập cấp tốc ĐH Hóa học 14/6/2014
Sưu tầm và biên tập Phạm Ngọc Thảo-Tây Ninh Trang 1 / 231.
Ôn thi ĐHQG 2015 môn Hóa Kỹ năng giải nhanh hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi ĐHQG 2015 môn Hóa Kỹ năng giải nhanh hóa 12 - Người đăng: yennaryminami
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Ôn thi ĐHQG 2015 môn Hóa Kỹ năng giải nhanh hóa 12 9 10 994