Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi Tài Chính Tiền Tệ

Được đăng lên bởi loveshootingstars1990-gmail-com
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 6338 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1. NHTW có thể thay đổi mức cung tiền bằng những công cụ nào? Trình
bày nội dung các công cụ đó? Nêu xu hướng sử dụng các công cụ để
điều tiết khối lượng tiền cung ứng hiện nay?
Trả lời:
- Khái niệm: ngân hàng trung ương là một định chế quản lý Nhà nước về tiền
tệ, tín dụng và ngân hàng, độc quyền phát hành tiền tệ, là ngân hàng của các
ngân hàng thực hiện chức năng tổ chức điều hòa lưu thông tiền tệ trong
phạm vi cả nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền.
- Các công cụ mà NHTW có thể sử dụng để thay đổi mức cung tiền đó là: tỷ lệ
dự trữ bắt buộc,lãi suất,nghiệp vụ thị trường “mở”,hạn mức tín dụng, ,công
cụ tái cấp vốn
- Nội dung:
* Dự trữ bắt buộc
Dự trữ bắt buộc là phần tiền gửi mà các ngân hàn trung gian phải đưa vào dự
trữu theo luật định. Mức dự trữ bắt buộc cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ
bắt buộc – do ngân hàng trung ương quy định – cao hay thấp. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
là tỷ lệ phần trăm trên lượng tiền gửi mà ngân hàng trung gian huy động được, phải
để dưới dạng dự trữ. Như vậy, mối ngân hàng chỉ được cho vay số tiền còn lại sau
khi đã trừ phần dự trữ bắt buộc, ngân hàng trung ương có thể hạn chế hoặc bành
trướng khối tiền tệ mà hệ thống ngân hàng có khả năng cung ứng cho nền kinh tế.
Một cách khái quát, khi ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm tỷ lệ dự trữ
bắt buộc thì ngân hàng trung ương có thẻ làm giảm hoặc tăng hệ số tạo tiền của hệ
thống ngân hàng trung gian, và kết quả là khối tín dụng mà các ngân hàng trung
gian có thể cung ứng cho nền kinh té giảm hoặc tăng. Nhìn chung, dự trữ bắt buộc
là công cụ mang tính chất hành chính của ngân hàng trung ương nhằm điều tiết
mức cung tiền tệ của ngân hàng trung gian cho nền kinh tế, thông qua hệ số tạo
tiền.
Ưu điểm của việc sử dụng dự trữ bắt buộc để kiểm soát cung tiền tệ là nó có
thể tác động đến tất cả các ngân hàng như nhau và tác động một cách đầy quyền
lực. Mặt khác, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì tác động
của nó đối với khối tiền tệ là rất lớn. Tuy nhiên, ưu điểm vừa nêu cũng có mặt trái
1

của nó. Đó là khi ngân hàng trung ương muốn thay đổi cung tiền tệ ở biên độ nhỏ,
nó khó có thể thực hiện được nều sử dụng công cụ này. Bên cạnh đố, việc thay đổi
tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ ảnh hưởng tới khả năng thu doanh lợi của các ngân hàng
thương mại. Hơn nữa, nếu thường xuyên thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng sẽ gây
ra tình trạng không ổn định cho các ngân hàng thương mại và làm cho việc quản lý
khả năng thanh khoản của các ngân hàng này khó khăn hơn. Do đó, một sự gia
tăng...
1. NHTW có thể thay đổi mức cung tiền bằng những công cụ nào? Trình
bày nội dung các công cụ đó? Nêu xu hướng sử dụng các công cụ để
điều tiết khối lượng tiền cung ứng hiện nay?
Trả lời:
- Khái niệm: ngân ng trung ương một định chế quản Nhà nước về tiền
tệ, tín dụng và nn hàng, đc quyền phát hành tiền tệ, là nn hàng của các
nn ng thc hiện chức năng tổ chức điều a u tng tiền t trong
phạm vi cớc nhằm n định giá tr đồng tiền.
- Các công c NHTW có thể s dụng đthay đổi mc cung tiền đó là: tl
dtrbắt buộc,lãi suất,nghiệp vthị tngm”,hạn mức tín dụng, ,ng
ci cấp vn
- Nội dung:
* Dự trữ bắt buộc
Dự trữ bắt buộc là phần tiền gửi mà các ngân hàn trung gian phải đưa vào dự
trữu theo luật định. Mức dự trữ bắt buộc cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ
bắt buộc – do ngân hàng trung ương quy định – cao hay thấp. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
là tỷ lệ phần trăm trên lượng tiền gửi mà ngân hàng trung gian huy động được, phải
để dưới dạng dự trữ. Như vậy, mối ngân hàng chỉ được cho vay số tiền còn lại sau
khi đã trừ phần dự trữ bắt buộc, ngân hàng trung ương có thể hạn chế hoặc bành
trướng khối tiền tệ mà hệ thống ngân hàng có khả năng cung ứng cho nền kinh tế.
Một cách khái quát, khi ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm tỷ lệ dự trữ
bắt buộc thì ngân hàng trung ương có thẻ làm giảm hoặc tăng hệ số tạo tiền của hệ
thống ngân hàng trung gian, và kết quả là khối tín dụng mà các ngân hàng trung
gian có thể cung ứng cho nền kinh té giảm hoặc tăng. Nhìn chung, dự trữ bắt buộc
là công cụ mang tính chất hành chính của ngân hàng trung ương nhằm điều tiết
mức cung tiền tệ của ngân hàng trung gian cho nền kinh tế, thông qua hệ số tạo
tiền.
Ưu điểm của việc sử dụng dự trữ bắt buộc để kiểm soát cung tiền tệ là nó có
thể tác động đến tất cả các ngân hàng như nhau và tác động một cách đầy quyền
lực. Mặt khác, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì tác động
của nó đối với khối tiền tệ là rất lớn. Tuy nhiên, ưu điểm vừa nêu cũng có mặt trái
1
Ôn Thi Tài Chính Tiền Tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi Tài Chính Tiền Tệ - Người đăng: loveshootingstars1990-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Ôn Thi Tài Chính Tiền Tệ 9 10 122