Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại & phương pháp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trình THPT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA HOÙA

KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
CÖÛ NHAÂN HOAÙ HOÏC
Chuyeân ngaønh: PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY
Ñeà taøi :
PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON
TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
GVHD : Cô VŨ THỊ THƠ
SVTH : PHAN THỊ THÙY
Thaønh phoá Hoà Chí Minh thaùng 5 naêm 2005
Phân loại & phương pháp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trình THPT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân loại & phương pháp giải một số bài tập về Hydrocacbon trong chương trình THPT 9 10 242