Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình

Được đăng lên bởi khanhlinhjb110
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo aùn Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9

Naêm hoïc 2009-2010

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 9
Trong năm học
Thời gian hè
CHUÛ ÑIEÅM

TIEÁT
01

Tháng 9 : TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
Tháng 10: CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
Tháng 11: TÔN SƯ TRỌNG
ĐẠO

Tháng 12: UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN

Tháng 01 – 02: MỪNG
ĐẢNG, MỪNG XUÂN

Tháng 3: TIẾN BƯỚC LÊN
ĐOÀN
Tháng 4: HOÀ BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ

18 tiết
6 tiết

NOÄI DUNG

Bầu cán bộ lớp

02

Thi tài năng văn nghệ

03

Thi tài năng văn nghệ

04

Em là nhà khoa học

05

Thảo luận chủ đề truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

06

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20 – 11

07

Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê
hương, đất nước

08
09
10
11
12

Hội vui học tập
Tìm hiểu sự đổi mới và phát triển của đất nước
Trồng cây lưu niệm với trường
Giao lưu với đảng viên tiêu biểu ở địa phương
Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

13

Giao lưu với đoàn viên ưu tú

14

Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26 – 3

15

Hội vui học tập

16

Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 – 4
Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thanh niên”

17

Tháng 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

: 9 tháng x 2 tiết/tháng =
: 3 tháng x 2 tiết/tháng =

18
19
24

Trang 2

Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác 19 –
5
Chủ điểm các tháng hoạt động hè: HÈ VUI, KHOẺ, BỔ
ÍCH

Giaùo aùn Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9

Naêm hoïc 2009-2010

Ghi chú: Tuỳ tình hình thực tế ở từng đơn vị có thể thực hiện riêng từng tiết, hoặc kết hợp
2 tiết thành một hoạt động; cũng có thể thay đổi hoạt động khác sao cho phù hợp với chủ điểm
của từng tháng.

Trang 3

Giaùo aùn Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9

Trang 4

Naêm hoïc 2009-2010

Giaùo aùn Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9

Tuần 1
Tiết 1

Naêm hoïc 2009-2010

Ngày chuẩn bị :
Ngày thực hiện :

BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
-Hieåu vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa lôùp.
-Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, nhieät tình, traùch nhieäm vaø yù thöùc.
-Toân troïng vaø uûng hoä lôùp hoaït ñoäng.
II-NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1-Noäi dung:
-Toång keát hoaït ñoäng cuûa lôùp naêm hoïc tröôùc.
-Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp môùi.
2-Hình thöùc hoaït ñoäng:
-Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
-Bình baàu döôùi hình thöùc bieåu quyeát.
III- CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1-Phöông tieän hoaït ñoäng:
-...
Giaùo aùn Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 9 Naêm hoïc 2009-2010
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 9
Trong năm học : 9 tháng x 2 tiết/tháng = 18 tiết
Thời gian hè : 3 tháng x 2 tiết/tháng = 6 tiết
CHUÛ ÑIEÅM TIEÁT NOÄI DUNG
Tháng 9 : TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
01
02
Bầu cán bộ lớp
Thi tài năng văn nghệ
Tháng 10: CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
03
04
Thi tài năng văn nghệ
Em là nhà khoa học
Tháng 11: TÔN SƯ TRỌNG
ĐẠO
05
06
Thảo luận chủ đề truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20 – 11
Tháng 12: UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN
07
08
Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê
hương, đất nước
Hội vui học tập
Tháng 01 – 02: MỪNG
ĐẢNG, MỪNG XUÂN
09
10
11
12
Tìm hiểu sự đổi mới và phát triển của đất nước
Trồng cây lưu niệm với trường
Giao lưu với đảng viên tiêu biểu ở địa phương
Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân
Tháng 3: TIẾN BƯỚC LÊN
ĐOÀN
13
14
Giao lưu với đoàn viên ưu tú
Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26 – 3
Tháng 4: HOÀ BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ
15
16
Hội vui học tập
Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 – 4
Tháng 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU
17
18
Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thanh niên”
Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác 19 –
5
19
24
Chủ điểm các tháng hoạt động hè: HÈ VUI, KHOẺ, BỔ
ÍCH
Trang 2
Phân phối chương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình - Người đăng: khanhlinhjb110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Phân phối chương trình 9 10 91