Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình môn Lý 6

Được đăng lên bởi thienluong1505
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC
C. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LỚP 6
Cả năm: 37 tuần – 35 tiết.
Học kỳ I: 19 tuần –18 tiết.
Học kỳ II: 18 tuần – 17 tiết.

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều
Nội dung điều chỉnh (so với SGK
Tiết
chỉnh
xuất bản 2011) và hướng dẫn thực PPCT
Theo chương trình
hiện
(CTNT)
nhà trường

HỌC KÌ I
Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự
1+2 Đo độ dài
ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2):
Chuyển một số thành bài tập về nhà.
Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn
3
Đo thể tích chất lỏng
tập.
Đo thể tích chất rắn
4
không thấm nước
Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng
cân đồng hồ để thay cho cân Rô-bécKhối lượng. Đo khối van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị
5
lượng
định số 134/2007/NĐ-CP ngày
15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ
vàng có khối lượng là 3,75 gam”.
Lực. Hai lực cân
6
bằng
Tìm hiểu kết quả tác
7
dụng của lực
Trọng lực. Đơn vị
8
lực
Kiểm tra
9
Lực đàn hồi
Lực kế. Phép đo lực.
Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS
10 Trọng lượng và khối
trả lời.
lượng
Mục III. Xác định trọng lượng
Khối lượng riêng +
11
Bài tập
riêng của một chất: Không dạy.
Trọng lượng riêng
+Bài tập
Thực hành và kiểm
tra thực hành : Xác
12
định khối lượng
riêng của sỏi
13 Máy cơ đơn giản
14 Mặt phẳng nghiêng
15 Đòn bẩy
Ôn tập
Kiểm tra học kỳ I

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HỌC KÌ II
19

16

Ròng rọc
Tổng kết chương I :
20
17
Cơ học
Chương II. NHIỆT HỌC

19
20

(11LT+1TH+1BT = 13 tiết)

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

Sự nở vì nhiệt của
chất rắn
Sự nở vì nhiệt của
chất lỏng
Sự nở vì nhiệt của
chất khí
Một số ứng dụng sự
nở vì nhiệt
Nhiệt kế. Nhiệt giai

23

28

24

Sự nóng chảy và
đông đặc

29

25

Sự nóng chảy và
đông đặc (tiếp theo)

30

26

Sự bay hơi và ngưng
tụ

31

27

Sự bay hơi và ngưng
tụ ( tiếp theo )

32

28

Sự sôi

33

29

34

30

Sự sôi (tiếp theo)
Tổng kết chương II:
Nhiệt học. Bài tập
Kiểm tra học kỳ II

21
22

Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không
yêu cầu HS trả lời.
Thí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành
thí nghiệm biểu diễn.
Mục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêm
Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai
kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.

Kiểm tra
Thực hành và kiểm
tra thực hành: Đo
nhiệt độ

27

35

Câu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS
trả lời.

23
24
25
26
27

Thí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc
làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm
và đưa ra kết quả bảng 24.1.

28
29

Mục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu
phương án thí nghiệm, còn tiến hành 30thí
nghiệm thì HS c...
KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC
C. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LỚP 6
Cả năm: 37 tuần – 35 tiết.
Học kỳ I: 19 tuần –18 tiết.
Học kỳ II: 18 tuần – 17 tiết.
Tiết Bài Tên bài
Nội dung điều chỉnh (so với SGK
xuất bản 2011) và hướng dẫn thực
hiện
Tiết
PPCT
(CTNT)
Nội dung điều
chỉnh
Theo chương trình
nhà trường
HỌC KÌ I
Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)
1 1+2 Đo độ dài
Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự
ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2):
Chuyển một số thành bài tập về nhà.
1
2 3 Đo thể tích chất lỏng
Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn
tập.
2
3 4
Đo thể tích chất rắn
không thấm nước
3
4 5
Khối lượng. Đo khối
lượng
Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng
cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-
van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị
định số 134/2007/NĐ-CP ngày
15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ
vàng có khối lượng là 3,75 gam”.
4
5 6
Lực. Hai lực cân
bằng
5
6 7
Tìm hiểu kết quả tác
dụng của lực
6
7 8
Trọng lực. Đơn vị
lực
7
8 Kiểm tra 8
9 9 Lực đàn hồi 9
10 10
Lực kế. Phép đo lực.
Trọng lượng và khối
lượng
Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS
trả lời.
10
11 11
Khối lượng riêng +
Bài tập
Mục III. Xác định trọng lượng
riêng của một chất: Không dạy.
11
12
Trọng lượng riêng
+Bài tập
12
13 12
Thực hành và kiểm
tra thực hành : Xác
định khối lượng
riêng của sỏi
13
14 13 Máy cơ đơn giản 14
15 14 Mặt phẳng nghiêng 15
16 15 Đòn bẩy 16
17 Ôn tập 17
18 Kiểm tra học kỳ I 18
Phân phối chương trình môn Lý 6 - Trang 2
Phân phối chương trình môn Lý 6 - Người đăng: thienluong1505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân phối chương trình môn Lý 6 9 10 279