Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình môn toán lớp 6

Được đăng lên bởi Thành Acer
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN PHÙ YÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
MÔN TOÁN LỚP 6
Cả năm 140 tiết
Học kì 1: 19 tuần (72 tiết)

Học kì 2: 18 tuần 68 (tiết)

Số học 111 tiết

Hình học 29 tiết

58 tiết:
14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết
Tuần 15
= 4 tiết
4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết
53 tiết
16 tuần đầu x 3 tiết = 48 tiết
tuần 36
= 2 tiết
tuần 37
= 3 tiết

14 tiết:
14 tuần đầu x 1 tiết =14 tiết
5 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
15 tiết:
14 tuần đầu x1 tiết = 14 tiết
tuần 37 x 1 tiết = 1 tiết

I. SỐ HỌC
TUẦN

Tiết theo
PPCT

Nội dung bài dạy

1

§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

1

2
3
4

2

5

§2. Tập hợp các số tự nhiên
§3. Ghi số tự nhiên.
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.
Luyện tập.

3
4

6
7-8
9
10

§5. Phép cộng và phép nhân.
Luyện tập.
§6. Phép trừ và phép chia.
Luyện tập.

Nội dung điều chỉnh

Những nội dung
tích hợp

11
12
13
5

6

7

8

9

10

11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy
thừa cùng cơ số.
Luyện tập.
§8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính.Ước lượng
kết quả phép tính
Luyện tập 1
Luyện tập 2
Kiểm tra (1 tiết).
§10. Tính chất chia hết của một tổng.
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
Luyện tập.
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
Luyện tập
§13. Ước và bội.
§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.
Luyện tập.
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Luyện tập.
§16. Ước chung và bội chung
Luyện tập.
§17. Ước chung lớn nhất
Luyện tập 1
Luyện tập 2
§18. Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập 1
Luyện tập 2

13

36
37
38
39
40

14

41

Ôn tập chương I.
Ôn tập chương I (tiếp)
Kiểm tra (1 tiết).
§1. Làm quen với số nguyên âm.
§2. Tập hợp Z các số nguyên
§3. Thứ tự trong Z

42
43

Luyện tập.
§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

15

44

§5. Cộng hai số nguyên khác dấu.

45

Luyện tập.
§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên.

46
16

47
48
49

Luyện tập.
§7. Phép trừ hai số nguyên.
Luyện tập.

2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối
nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ trên xuống).
Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không
đối nhau như sau:
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta
thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm
được).
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn
trước kết quả tìm được.
Ví dụ: Tìm  273  55 .
Bước 1: 273  273; 55  55 .

17
...
UBND HUYN PHÙ YÊN
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO PHÙ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
MÔN TOÁN LỚP 6
Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết
Học kì 1: 19 tuần (72 tiết)
58 tiết:
14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết
Tuần 15 = 4 tiết
4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết
14 tiết:
14 tuần đầu x 1 tiết =14 tiết
5 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
Học kì 2: 18 tuần 68 (tiết)
53 tiết
16 tuần đầu x 3 tiết = 48 tiết
tuần 36 = 2 tiết
tuần 37 = 3 tiết
15 tiết:
14 tuần đầu x1 tiết = 14 tiết
tuần 37 x 1 tiết = 1 tiết
I. SỐ HỌC
TUẦN
Tiết theo
PPCT
Nội dung bài dạy
Nội dung điều chỉnh Những nội dung
tích hợp
1
1
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
2 §2. Tập hợp các số tự nhiên
3 §3. Ghi số tự nhiên.
2
4 §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.
5
Luyện tập.
6 §5. Phép cộng và phép nhân.
3
7-8 Luyện tập.
9 §6. Phép trừ và phép chia.
4 10 Luyện tập.
Phân phối chương trình môn toán lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình môn toán lớp 6 - Người đăng: Thành Acer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân phối chương trình môn toán lớp 6 9 10 918