Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình

Được đăng lên bởi dungcoi-nguy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 29634 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Câu 10: Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình
xây dựng CNXH.
1.Khái niệm: Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở một quá
trình lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất bao gồm 2 mặt là LLSX và QHSX.
a. Lực lượng sản xuất: Là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên hay quá trình thực hiện sản xuất là
phương thức kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất tạo ra 1 sức sản xuất nhất định trong sản xuất
vật chất.
- Người lao động: Phải có sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ tri thực khoa học.
- TLSX: bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.
+ Đối tượng lao động: Công cụ lao động, phương tiễn sản xuất.
+ Trong tư liệu sản xuất thì công cụ lao động là yếu tố động nhất, cách mạng nhất thường xuyên nhất vì trình
độ sản xuất phát triển của thời đại đều do trình độ của tư liệu sản xuất mà trước hết là công cụ lao động quyết
định. Khi công cụ lao động thay đổi hoàn thiền và phát triển thì kinh nghiệm kỹ năng lao động của người lao
động thay đổi, phát triển và hoàn thiện hơn.
↔ Công cụ lao động phản ánh trình độ phát triển của LLSX là yếu tố cơ bản nhân sức mạnh của con người
trong quá trình cải tạo tự nhiên nó là thước đo trình độ phát triển chinh phục tự nhiên của con người là thước
đo phân biệt các thời đại kinh tế kỹ thuật khác nhau trong lịch sử.
+ Trong các yếu tố cấu thành của LLSX thì người lao động là quan trọng nhất, là chủ thể của nền sản xuất vật
chất là nhân tố cơ bản giữ vị trí hàng đầu và có tính quyết định vì chính người lao động đã chế tạo ra công cụ
lao động, cải tiến hoàn thiện và sử dụng nó để tiến hành ra của cải vật chất cần thiết phục vụ cho sự tồn tại và
phát triển của con người.
+ Trong thời đại ngày nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp là nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi to
lớn trong sản xuất quản lý, điều hành các quá trình công nghệ.
↔ LLSX là yếu tố khách quan là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại.
b. Quan hệ sản xuất. Là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất được thể hiện ở 3 mặt.
- Quan hệ sở hữu với tư liệu sản xuất.
- Quan hệ trong tổ chức và quản lý.
- Quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động làm ra.
↔ Trong 3 yếu tố trên chúng có mối quan hệ khăng khít không tách rời nhau trong đó quan hệ sở hữu với
TLSX là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với 2 mặt. Tuy phụ thuộc vào quan hệ sở hữu nhưng quan
hệ tổ chức và quan hệ phân phối sản phẩm lao động làm ra cũng tác động tr...
Câu 10: Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình
xây dựng CNXH.
1.Khái niệm: Phương thức sản xuấtcách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở một quá
trình lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất bao gồm 2 mặt là LLSX và QHSX.
a. Lực lượng sản xuất: Là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên hay quá trình thực hiện sản xuất là
phương thức kết hợp giữa người lao động vớiliệu sản xuất tạo ra 1 sức sản xuất nhất định trong sản xuất
vật chất.
- Người lao động: Phải có sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ tri thực khoa học.
- TLSX: bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.
+ Đối tượng lao động: Công cụ lao động, phương tiễn sản xuất.
+ Trong liệu sản xuất thì công cụ lao độngyếu tố động nhất, cách mạng nhất thường xuyên nhất trình
độ sản xuất phát triển của thời đại đều do trình độ của tư liệu sản xuấttrước hết là công cụ lao động quyết
định. Khi công clao động thay đổi hoàn thiền phát triển thì kinh nghiệm kỹ năng lao động của người lao
động thay đổi, phát triển và hoàn thiện hơn.
Công c lao động phản ánh trình độ phát triển của LLSX yếu tố bản nhân sức mạnh của con người
trong quá trình cải tạo tự nhiên thước đo trình độ phát triển chinh phục tự nhiên của con người thước
đo phân biệt các thời đại kinh tế kỹ thuật khác nhau trong lịch sử.
+ Trong các yếu tố cấu thành của LLSX thì người lao động là quan trọng nhất, chủ thể của nền sản xuất vật
chất là nhân tố cơ bản giữ vị trí hàng đầu và có tính quyết định vì chính người lao động đã chế tạo ra công cụ
lao động, cải tiến hoàn thiện sử dụng nó để tiến hành ra của cải vật chất cần thiết phục vụ cho sự tồn tại
phát triển của con người.
+ Trong thời đại ngày nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi to
lớn trong sản xuất quản lý, điều hành các quá trình công nghệ.
↔ LLSX là yếu tố khách quan là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại.
b. Quan hệ sản xuất. Là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất được thể hiện ở 3 mặt.
- Quan hệ sở hữu với tư liệu sản xuất.
- Quan hệ trong tổ chức và quản lý.
- Quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động làm ra.
Trong 3 yếu tố trên chúng mối quan hệ khăng khít không tách rời nhau trong đó quan hệ sở hữu với
TLSX là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với 2 mặt. Tuy phụ thuộc vào quan hệ sở hữu nhưng quan
hệ tổ chức quan hệ phân phối sản phẩm lao động làm ra cũng tác động trở lại quan trọng đối với chế độ sở
hữu đó p phần củng cố, phát triển và hoàn thiện chế độ sở hữu hay cũng thể làm xói mòn biến dạng
quan hệ sở hữu.
QHSX do con người tạo ra nhưng khi đã hình thành mang tính khách quan không phụ thuộc vào ý chủ
quan của con người.
2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX với phát triển của LLSX.
a. Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX
- LLSX quy định sự hình thành biến đổi phát triển của LLSX khuynh hướng chung của hội không
ngừng biến đổi và phát triển, sự phát triển đó bao giờ cũng bắt nguồn từ biến đổi và phát triển của LLSX trước
hết là công cụ lao động như vậy chính LLSX là yếu tố động nhất cách mạng nhất của phương thức sản xuất có
tác dụng quyết định đối với phương thức sản xuất nên nó là nội dung của quá trình sản xuất.
- Trong mối quan hệ giữa nội dung hình thức thì nội dung quy định hình thức do đó LLSX quy định
QHSX. Trình độ sản xuất trình độ tính chất nào thì QHSX tính chất đó khi LLSX phát triển thì QHSX
phải biến đổi theo cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.
+ Tính chất của LLSX thể hiện tính chất cá nhân và tính chất xã hội hóa.
Θ Tính chất cá nhân phản ánh sản xuất còn ở trình độ thủ công thô sơ 1 người có thể làm ra 1 sản phẩm.
Θ Tính chất xã hội hóa phản ánh sản xuất ở trình độ cao sản phẩm làm ra là kết quả hợp tác của nhiều người.
+ Trình độ của LLSX được thể hiện trước hết s phát triển của lực lượng lao động việc ng dụng công
nghệ vào sản xuất ở kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người ở trình độ tổ chức quản lý phân công lao
động trong xã hội, trình độ LLSX càng cao thì sự phân công lao động càng tỷ mỉ.
↔ Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất không tách rời nhau của LLSX nói lên cả tính chất trình
độ của lực lượng sản xuất.
Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình - Trang 2
Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình - Người đăng: dungcoi-nguy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình 9 10 369