Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập:
Phân tích tính khoa học cách mạng và
Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí
Minh”.

Bài làm.
Lịch sử cách mạng của nước ta trong gần 70 năm qua gắn liền với tên
tuổi sự nghiệp,tư tưởng và đạo đức của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí
Minh,người anh hùng dân tộc vĩ đại,nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng
Việt Nam.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước,dân tộc ta đã sản sinh ra
biết bao tên tuổi vĩ đại nhưng không ai có sự nghiệp lấy lừng như Chủ
tịch Hồ Chí Minh,không ai có được tầm vóc thời đại,được thế giới ca
ngợi và thừa nhận như Hồ Chí Minh.
Địa vị có một không hai trong lịch sử dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã được xác lập và củng cố vững chắc nhờ công lao to lớn và sự nghiệp
vĩ đại mà Người đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam.Tất cả những
điều đó đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ
đại,nhà tư tưởng,nhà lí luận sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin được các
dân tộc đang đấu tranh giải phóng và nhân loại tiến bộ hết lòng ca ngợi và
khâm phục.
Thực tế đã cho thấy: thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Một thực tế khác cũng
cho thấy: khi nào chúng ta xa rời hoặc quán triệt không đầy đủ tư tưởng
của Người thì sẽ không tránh khỏi vấp váp và sai lầm.Có thể nói cùng với
chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh quyết định sự thành bại của
cách mạng Việt Nam.Tư tưởng của Người không chỉ có ý nghĩa dân tộc
mà còn có ý nghĩa nhân loại.Không chỉ là một nhà cách mạng thiên tài
Người còn là một Danh nhân văn hóa thế giới,tính giản dị,nhân đạo,yêu
thương con người…đã làm nên một vị Chủ tịch nước có một không hai
trên thế giới.
Để làm rõ hơn tất cả những điều trên em xin đi vào:” Phân tích tính khoa
học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Thứ nhất: Tính khoa học cách mạng trong tư tưởng của
Người.
Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần cứu nước của các vị tiền bối như:
Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh…nhưng Người không đồng tình với họ
về con đường đưa đất nước thoát khỏi cảnh lầm than.Và đây cũng là tư
tưởng tiến bộ của Bác,nó đã vượt ra khỏi tầm nhìn của các nhà yêu nước
trước đó vì thế người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm
một con đường cứu nước mới,tháng 7-1920,khi đọc: Sơ thảo lần thứ nhất
những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
V.I.Lênin,Người thấy “tin tưởng,sáng tỏ và cảm động”.Người khẳng
định:”Đây là cái cần thiết cho chúng ta,đây là con đường giải phóng
chúng ta”[1].Người đã tìm ra con đường cứu nước mới: con đường cách
mạng vô sản.Như vậy là,vượt...
Bài tập:
Phân tích tính khoa học cách mạng và
Nhân văn trong tư ởng Hồ Chí
Minh”.
Phân tích tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 634