Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật

Được đăng lên bởi Anh Tho Luu Thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái
niệm
Đặc
điểm
(vb có
đầy đủ
4đđ là
VBPL)

Phân
loại
(căn cứ
mđích sd
+ căn cứ
tc ND
của
VBPL)

KHÁI QUÁT CHUNG
VBPL là hệ thống vb do các cq nn và các chủ thể có thẩm quyền ban hành, có hthức,
thủ tục do pháp luật quy định, ND chứa đựng ý chí của nn, tác động đến các đối tg có
liên quan nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hđ qlý nn
+VBPL do các chủ thể có thẩm quyền ban hành:
- Cq NN: cq quyền lực (qh, ubtvqh, hđnd), cq hành chính (cp, ubnd, bộ-cq ngang
bộ) , cq tư pháp (TA, VKS)
- Cá nhân có thẩm quyền:
 Người đứng đầu cq nn: CT nước, thủ tg, CT UBND, bộ trưởng-thủ trg cq
ngang bộ, viện trg vksndtc, chánh án TANDTC, tổng kiểm toán
 Thủ trưởng 1 số đv trực thuộc
 1 số công chức được nn trao quyền (nhân viên đang thừa hành công vụ): công
an, hải quan, thuế vụ, kiểm lâm…
 Cá nhân được nn ủy quyền: ng chỉ huy tàu bay, tàu biển khi rời bến.
- Vb liên tịch
+ Có hình thức do pháp luật quy định: 2 yếu tố:
- Tên gọi: do pháp luật quy định
- Thể thức vb (cách trình bày): theo kết cấu, khuôn mẫu nhất định
+ Được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định:
- Thủ tục bhành = cách thức tiền hành các hđ cần thiết của các chủ thể trog hđ ban
hành VBPL.
- Gồm 2 nhóm:

Nhóm thủ tục mang tc chung: thủ tục sd để bhành 1 loại or 1
nhóm vb từ gđ đầu đến gđ kết thúc, bảo đảm vb ban hành vừa hợp pháp vừa
hợp lý

Nhóm thủ tục mang tc riêng: sử dụng để giải quyết những
công việc, tình huống cụ thể.
+ ND VBPL chứa đựng ý chí của nn
- Có gt bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan
- Luôn được nn bảo đảm thực hiện
*Giống:
- Được ban hành bởi cq nn và chủ thể có thẩm quyền
- Có hthức, thủ tục do pháp luật quy định
*Khác:
- VBQPPL:
 ND chứa đựng các QPPL (quy tắc xử sự chung)
 Được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn
 Là cơ sở để ban hành VBADPL +VBHC
- VBADPL:
 ND chứa đựng các mệnh lệnh cụ thể
 Áp dụng 1 lần trong từng trường hợp cụ thể
- VBHC
 Chứa đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh cá
1

Yêu cầu
về ND

Yêu cầu
về hình
thức

biệt
 Ban hành để tổ chức thực hiện VBQPPL và VBADPL
 3 loại vbhc có tư cách là VBPL: công điện (chứa ND như QPPL-bắt buộc
thực hiện); công văn (ND mang tính mệnh lệnh-cấp trên gửi cấp dưới);
thông báo (cấp trên gửi cấp dưới)
- ND phù hợp với chủ trương, đg lối của Đảng
- Phản ánh nguyện vọng, ý chí của nhân dân lao động
- Phải có ND hợp pháp: biểu hiện
+ VBQPPL: ND của vb có hlực plý thấp phải phù hợp với ND của vb có hlực plý
cao hơn; các vb có hlực plý ngang nhau phải có ND thống nhất, h...
KHÁI QUÁT CHUNG
Khái
niệm
VBPL là hệ thống vb do các cq nn và các chủ thể có thẩm quyền ban hành, có hthức,
thủ tục do pháp luật quy định, ND chứa đựng ý chí của nn, tác động đến các đối tg có
liên quan nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hđ qlý nn
Đặc
điểm
(vb có
đầy đủ
4đđ là
VBPL)
+VBPL do các chủ thể có thẩm quyền ban hành:
- Cq NN: cq quyền lực (qh, ubtvqh, hđnd), cq hành chính (cp, ubnd, bộ-cq ngang
bộ) , cq tư pháp (TA, VKS)
- Cá nhân có thẩm quyền:
Người đứng đầu cq nn: CT nước, thủ tg, CT UBND, bộ trưởng-thủ trg cq
ngang bộ, viện trg vksndtc, chánh án TANDTC, tổng kiểm toán
Thủ trưởng 1 số đv trực thuộc
1 số công chức được nn trao quyền (nhân viên đang thừa hành công vụ): công
an, hải quan, thuế vụ, kiểm lâm…
Cá nhân được nn ủy quyền: ng chỉ huy tàu bay, tàu biển khi rời bến.
- Vb liên tịch
+ Có hình thức do pháp luật quy định: 2 yếu tố:
- Tên gọi: do pháp luật quy định
- Thể thức vb (cách trình bày): theo kết cấu, khuôn mẫu nhất định
+ Được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định:
- Thủ tục bhành = cách thức tiền hành các hđ cần thiết của các chủ thể trog hđ ban
hành VBPL.
- Gồm 2 nhóm:
Nhóm thủ tục mang tc chung: thủ tục sd để bhành 1 loại or 1
nhóm vb từ gđ đầu đến gđ kết thúc, bảo đảm vb ban hành vừa hợp pháp vừa
hợp lý
Nhóm thủ tục mang tc riêng: sử dụng để giải quyết những
công việc, tình huống cụ thể.
+ ND VBPL chứa đựng ý chí của nn
- Có gt bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan
- Luôn được nn bảo đảm thực hiện
Phân
loại
(căn cứ
mđích sd
+ căn cứ
tc ND
của
VBPL)
*Giống:
- Được ban hành bởi cq nn và chủ thể có thẩm quyền
- Có hthức, thủ tục do pháp luật quy định
*Khác:
- VBQPPL:
ND chứa đựng các QPPL (quy tắc xử sự chung)
Được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn
Là cơ sở để ban hành VBADPL +VBHC
- VBADPL:
ND chứa đựng các mệnh lệnh cụ thể
Áp dụng 1 lần trong từng trường hợp cụ thể
- VBHC
Chứa đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh cá
1
Pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật - Người đăng: Anh Tho Luu Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Pháp luật 9 10 276