Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi tranvankhawww
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁP LUẬT
ĐẠI CƯƠNG
Biên Soạn : Nguyễn Đức Tình
Kỹ Thuật Thông Tin K48 - GTVT

BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
I.
I.
II.
III.
IV.
V.

Nguồn gốc Nhà nước
Khái niệm, bản chất Nhà nước
Thuộc tính của Nhà nước
Chức năng của Nhà nước
Kiểu và hình thức Nàh nước
Bộ máy Nhà nước

BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN CỦA PHÁP LUẬT
Nguồn gốc, khái niệm pháp luật
Bản chất pháp luật
Thuộc tính pháp luật
Chức năng, vai trò của pháp luật
Mối quan hệ giữa pháp luật với những
hiện tượng xã hội khác
VI. Kiểu và hình thức pháp luật
I.
II.
III.
IV.
V.

BÀI 3: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khái quát về sự ra đời và phát triển
của NN Việt Nam
II. Bản chất của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam
III. Chức năng của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam
IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
I.

BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ
QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I.
II.

Hệ thống pháp luật
Quy phạm pháp luật

...
PHÁP LU T
PHÁP LU T
Đ I C NG ƯƠ
Đ I C NG ƯƠ
Biên So n : Nguy n Đ c Tình
Biên So n : Nguy n Đ c Tình
K Thu t Thông Tin K48 - GTVT
K Thu t Thông Tin K48 - GTVT
pháp luật đại cương - Trang 2
pháp luật đại cương - Người đăng: tranvankhawww
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
pháp luật đại cương 9 10 517