Ktl-icon-tai-lieu

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do h ọ không hi ểu đ ược
mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào
phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) thì phải quay mặt soi
lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc
đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ
muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.
Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dầy hơn đất. Nó như cái thùng không đáy, đồ bỏ
vào bao nhiêu cũng chẳng đầy.
Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng.
Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có? Hãy tìm ở Kinh Hoa Nghiêm. Có
câu rằng: Không đọc Kinh Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật.
Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển (tức là kinh đứng hàng đầu
của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật đã thuyết).
Nếu dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai
nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, mọi sự
kiết tường. Nên nói: Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn; chốn nào nhi ều
người thiện, chốn ấy thường an vui. Tai nạn hay an bình đều do người mà ra cả.
Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi ngoài miệng (nói mà không
tu, không thực hành).
Mọi sự, việc gì cũng là Phật pháp, cũng đều là thứ không thể chấp trước, không thể
nắm bắt. Trên đời vạn sự, vạn vật, chuyện gì xảy ra cũng chính là thuyết pháp
(hiển bày chân lý), chính là giảng kinh. Chúng ta mỗi người ai cũng nên đem bộ kinh
của đời mình ra đọc cho kỷ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân
quả. Ðời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất.
Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì bạn vẫn còn khổ. Nếu bạn đã
hết khổ thì bạn nhìn ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, bạn cũng thấy họ hệt
như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt: Vậy mà bạn làm không xong!
Con người ta không phải sống để mà ăn. Sống: là ta phải lập công với đời, phải có
đức với người, phải làm lợi cho thiên hạ. Mình phải: Từ bi thay tr ời d ạy d ỗ; trung
hiếu vì nước cứu dân.
Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức.

Phiền não tức bồ đề: Nghiã là, ngay lúc có phiền não mà mình có thể chẳng sinh
phiền não, mình có thể nhận biết được nó, thì ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải
rằng: vất bỏ phiền não đó đi rồi, sau đó tìm một cái bồ đề nào khác.
Bịnh AIDS là một bịnh làm ...
Pháp Ng C a Hòa Th ng Tuyên Hóa ượ
Vì sao con ng i ai cũng trong tr ng thái mê m ? Ðó là do h không hi u đ c ườ ượ
mình t đâu t i, ch t đi v đâu. M i ngày bóng dáng b n th y khi t soi g ng nào ế ươ
ph i là b n. N u b n mu n bi t b n lai di n m c (chân tâm) thì ph i quay m t soi ế ế
lòng, tìm n i t tâm. Ng i đ i thì b ngũ d c làm mê m , ny ngày b ti n tài, s c ơ ườ
đ p, danh v ng, ăn u ng, ng ngh k m t a đ n ng t ng t khó th , song h v n c ế
mu n cam tâm tình nguy n làm nô l cho nh ng th y.
Lòng tham c a ta thì cao h n tr i, d y h n đ t. Nó nh cái thùng không đáy, đ b ơ ơ ư
vào bao nhiêu cũng ch ng đ y.
Con ng i không có đ o đ c m i th t là nghèo cùng.ườ
Ph i tìm đâu ra ng c ngà châu báu mà mình s n có? Hãy tìm Kinh Hoa Nghiêm. Có
câu r ng: Không đ c Kinh Hoa Nghiêm, không bi t đ c s giàu có c a ch Ph t. ế ượ ư
Kinh Hoa Nghiêm là vua c a t t c các v vua kinh đi n (t c là kinh đ ng hàng đ u
c a nh ng b kinh tuy t di u nh t mà Ph t đã thuy t). ế
N u dùng tham sân si đ x lý m i vi c thì k t qu tr i đ t sẽ u ám, sinh đ tai ế ế
n n. N u dùng gi i đ nh hu đ gi i quy t v n đ thì tr i đ t trong sáng, m i s ế ế
ki t t ng. Nên nói: N i nào nhi u k ác, n i y nhi u tai n n; ch n nào nhi u ế ườ ơ ơ
ng i thi n, ch n y th ng an vui. Tai n n hay an bình đ u do ng i mà ra c . ườ ườ ườ
Ng i ta không thành Ph t là b i vì c d ng công n i ngoài mi ng (i mà không ườ ơ
tu, không th c hành).
M i s , vi c gì cũng là Ph t pháp, cũng đ u là th không th ch p tr c, không th ướ
n m b t. Trên đ i v n s , v n v t, chuy n gì x y ra cũng chính là thuy t pháp ế
(hi n bày chân lý), chính là gi ng kinh. Chúng ta m i ng i ai cũng nên đem b kinh ườ
c a đ i mình ra đ c cho k , h c cho thu c, ch làm vi c sai l m v i đ o lý nhân
qu . Ð i ta m i chính là b kinh đi n chân chính nh t.
N u b n c nhìn th y l i l m c a k khác hoài thì b n v n còn kh . N u b n đã ế ế
h t kh thì b n nhìn ai cũng th y h là Ph t. Nhìn ng i nào, b n cũng th y h h tế ườ
nh Ph t. Th t là đ n gi n, th t là c n c t: V y mà b n làm không xong!ư ơ
Con ng i ta không ph i s ng đ mà ăn. S ng: là ta ph i l p công v i đ i, ph i có ườ
đ c v i ng i, ph i làm l i cho thiên h . Mình ph i: T bi thay tr i d y d ; trung ườ
hi u vì n c c u dân.ế ướ
M t ngày ch ng s a l i l m là m t ngày ch ng t o công đ c.
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa 9 10 705