Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh

Được đăng lên bởi hoangha676
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 1718 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

HOÀNG THÚY HÀ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẢM THỤ
VĂN HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
TỪ PHƯƠNG DIỆN NGÔN NGỮ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Mã số: CS 2013 – 21

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2014

2

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU................................…………………………………………………………………………..5
Chương 1. CẢM THỤ VĂN HỌC VÀ VIỆC DẠY HỌC VĂN Ở TRƯỜNG TIỂU
HỌC……………………………………........................................................8
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Mối quan hệ giữa đọc hiểu với cảm thụ văn học……………………...............8
Tiến trình và các cấp độ cảm thụ văn học……………………………...........10
Năng lực cảm thụ văn học……………………………………………………13
Cơ sở của việc dạy học văn ở trường tiểu học……………………………….15
Một số đặc điểm của văn học trong chương trình tiểu
học……………..........21

1.6.Dạy văn qua ngữ ở Tiểu học…………………………………………………22
1.7. Ý nghĩa của việc bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học

cho h ọc sinh Ti ểu h ọc ……………….........25

1.8. Tiểu kết chương 1……………………………………………………………29
Chương 2. CÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC 33
2.1. Các năng lực cảm thụ văn học cần phát tri ển……………………………….33
2.2. Các yêu cầu nhằm phát triển năng lực cảm thụ văn học ……………………36
2.3. Nguyên tắc dạy học văn ở tiểu học………………………………………….39
2.4. Các bước dạy học văn cho học sinh tiểu học
qua các phân môn trong môn Tiếng Việt………………………………………...42
2.5. Các giải pháp nhằm từng bước nâng cao trình độ cảm thụ văn học
cho học sinh tiểu học…………………………………………………………….47
2.6. Phương pháp dạy học văn dựa trên c ơ s ở của ngôn ng ữ h ọc
ở phân môn Tập đọc……………………………………………………………...56
2.7. Tiểu kết chương 2……………………………………………………………63

3

Chương 3. XÂY DỰNG KIỂU BÀI TẬP, ĐỀ THI VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG
GIỜ TẬP ĐỌC THƠ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC……………………….………………66
3.1. Xây dựng bài tập cảm thụ ………………………………...............................66
3.2. Xây dựng đề thi cảm thụ văn học theo hướng mở ………………………….68
3.3. Xây dựng hệ thống câu hỏi xen cài,
xuyên suốt giờ dạy học tập đọc và kể chuyện……………………………………94
3.4.Tiểu kết chương 3…………………………………………………...............113
KẾT LUẬN...............................……………………………………………………………………..115
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………117

4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
HS

:

Học sinh

GV

:

Giáo viên

SGK:
CTVH :

Sách giáo khoa
Cảm thụ văn học

5

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, dư luận chẳng mấy lạc quan về chất lượng dạy học văn ở
trường phổ thông. Đa phần quy trách nhiệm cho trung h ọc cơ s ở, k ế đó m ới
đế...
Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH
TR NG Đ I H C SÀI GÒNƯỜ
HOÀNG THÚY HÀ
PHÁT TRI N NĂNG L C C M TH
VĂN H C CHO H C SINH TI U H C
T PH NG DI N NGÔN NG ƯƠ
Đ TÀI KHOA H C
Mã s : CS 2013 – 21
TP. H CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2014
1
Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh - Người đăng: hoangha676
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh 9 10 933