Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Được đăng lên bởi vananh-vt-89
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
*VĐCB:
Thực hiện tốt các vận động cơ bản như: Ném xa bằng 2 tay, bật sâu
45cm, vừa đi vừa đập bắt bóng (MT 10), bò chui qua ống, chạy theo
đường zích zắc (MT 13), bò chui qua ống + ném xa bằng một tay và
một số trò chơi vận động, trò chơi dân gian. Bò vòng qua 5-6 điểm dích
dắc, cách nhau 1,5m (MT126)
*Vận động tinh:
- Biết sử dụng đôi tay một cách khéo léo: cắt dán, nặn…một số dụng cụ,
sản phẩm nghề (xây dựng, dạy học, bác sĩ, bộ đội…)
*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
- Biết lợi ích về sức khỏe và giữ gìn vệ sinh răng miệng, lợi ích của việc
đi khám và chữa răng, ăn uống đủ chất, vệ sinh trong ăn uống và giấc
ngủ, rửa tay theo 6 bước.
- Biết tự rửa mặt, chải răng hằng ngày (MT16).
- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (MT 17).
- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. (MT25).

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*KPKH-XH:
- Biết tên gọi, công cụ, sản phẩm, hoạt động và ý nghĩa của nghề xây
dựng (MT 53).
- Biết đặc điểm, dụng cụ, ý nghĩa của nghề bác sỹ.
- Biết đặc trưng, đồ dùng dụng cụ của nghề dạy học (MT 62), một số
hoạt động diễn ra trong ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).
- Nhận biết và phân loại được đồ dùng dụng cụ theo nghề (MT 97, 98).
- Biết công việc của các bác nông dân, ý nghĩa sản phẩm nghề nông
làm ra (MT 63) .
- Biết đặc điểm và ý nghĩa của nghề bộ đội.
- Biết đặc điểm của mùa đông xuân.
- Biết gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (MT 109). Hay đặt câu
hỏi (MT 112).
- Có khả năng thực hiện công việc theo cách riêng của mình(MT 118).
- Biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau (MT
138)
*LQVT:
- Nhận biết, ôn các hình đã học.
- Nhận biết khối vuông – khối chữ nhật (MT 107).
- Biết đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 7. Nhận biết số 7.
- Biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 7 và đếm.
- Biết tách 7 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau (MT
105).
- Biết ghép từng cặp đôi có liên quan (MT 116).

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Nghe hiểu và thực hiện các chỉ dẫn liên qua đến 2-3 hành động (MT
62).
- Nói được đặc điểm khác nhau của một số nghề (MT 141).
- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần
gũi (MT 63).
- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động (MT
69).
- Biết kể về một sự việc hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
(MT70). Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện
(MT 75).
- Có hành vi bảo vệ và giữ gìn sách (MT 81). Có một số hành vi như
người đọc sách (MT 83).
- Biết kể chuyện theo tranh (MT 85), sử dụng các từ ngữ phù hợp để
kể về một số ...
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
*VĐCB:
  !
"#$$%&'(MT 10)(!)!*+,
-./.&(MT 13)(!)!01
2(2(3 45(()!#6783/
3&!9#(MT126)
:Vận động tinh:
65;<3=>?,@,&3AB3==
%CDE 33*FGBH
*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
65;@I/DJ?K+1LM2N@I/O
?1L2NN!OP2,N!1P
O2<+,7Q4
65;2<A2N1 (MT16).
65;+?,&%4(MT 17).
65;?R!J!1*?K!84EMT25H4
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Trang 2
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Người đăng: vananh-vt-89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 9 10 9