Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ lớp 11

Được đăng lên bởi Nhat le Thien
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 17454 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Chuyên ự Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý đôn

L IM đ U
Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ựã ựư c s d ng r ng rãi nhi u
nư c trên th gi i. đây là m t phương pháp ựo lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i
nhi u l a ch n, phương pháp này ựã lo i b ựư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u
trong lúc thi c , tránh ựư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi.
Tuy nhiên, ự i ựa s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa
có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n.
đ giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c
t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ
" mà chúng tôi trích lu ựư c trong quá trình h c.
BAN BIÊN T P - 11 HOÁ

http://ebook.top1.vn
http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ự Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý đôn

M TS

PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH

Phương pháp 1: đ NH LU T B O TOÀN
Nguyên t c : S d ng ự nh lu t b o toàn v t ch t ự tính kh i lư ng các ch t.
I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng
1. Cơ s : đ nh lu t b o toàn kh i lư ng
Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng
các ch t t o thành.
Ph n ng hoá h c : A + B C + D
mA + mB = mC + mD
2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th
bi t ho c bi t ựư c kh i lư ng các ch t còn l i.
3. Ví d minh ho :
VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ự v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ựktc) và m g
mu i khan. Giá tr m (g) là :
A. 5,49
B. 4,95
C. 5,94
D. 4,59
Gi i :
+) Cách gi i thông thư ng :
G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol )
rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol )
PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2
(mol)
a
a
a
R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2
(mol)
b
b
b
Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83
và a + b = 0,04
Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47
Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B)
= 4,59 (g)
+) Cách gi i nhanh :
G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2
R(OH)2
+ 2 Na → R(ONa)2 +H2
0,08
0,04
Áp d ng ự nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có :
m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g)
VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ự th y thoát ra
0,672 lit H2 (ựktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ựư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là :
A. 2,55...
Chuyên ñề Hoá Hữu cơ - Lớp 11 chuyên Hoá - Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn
http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng
http://maichoi.vuicaida.com
LỜI MỞ ðẦU
Phương pháp trắc nghiệm khách quan là một hình thức kiểm tra ñã ñược sử dụng rộng rãi ở nhiều
nước trên thế giới. ðây một phương pháp ño lường kiến thức toàn diện. Với hệ thống câu hỏi với
nhiều lựa chọn, phương pháp y ñã loại bỏ ñược tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp sử dụng tài liệu
trong lúc thi cử, tránh ñược tiêu cực trong việc coi thi, chấm thi.
Tuy nhiên, ñại ña số học sinh chúng ta vẫn chưa quen với cách làm bài thi trắc nghiệm, vẫn chưa
có cách giải nhanh gọn một bài toán hoá học trong khi thời gian làm một bài thi quá ngắn.
ðể giúp các bạn nắm vững phương pháp giải toán, cho phép giải nhanh chóng các bài toán phức
tạp, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn " Một số phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học hữu
" mà chúng tôi trích luỹ ñược trong quá trình học.
BAN BIÊN TẬP - 11 H
Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ lớp 11 - Người đăng: Nhat le Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ lớp 11 9 10 989